6356 نتیجه
مدرس های مرتبط
ویدئوهای مرتبط
روش تدریس – فصل سوم : درس سوم: همنهشتی مثلث ها (قسمت هشتم)
روش تدریس – فصل سوم : درس سوم: همنهشتی مثلث ها (قسمت هشتم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل چهارم : درس سوم: ریشه گیری(قسمت هفتم)
روش تدریس – فصل چهارم : درس سوم: ریشه گیری(قسمت هفتم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل پنجم : درس اول: عبارتهای جبری (2)(قسمت چهارم)
روش تدریس – فصل پنجم : درس اول: عبارتهای جبری (2)(قسمت چهارم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل ششم : درس دوم: شیب خط و عرض از مبداء (قسمت ششم)
روش تدریس – فصل ششم : درس دوم: شیب خط و عرض از مبداء (قسمت ششم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

3

روش تدریس – فصل دوم : درس دوم : عددهای حقیقی (قسمت سوم )
روش تدریس – فصل دوم : درس دوم : عددهای حقیقی (قسمت سوم )

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

1

روش تدریس – فصل سوم : درس اول: استدلال و اثبات در هندسه (قسمت اول)
روش تدریس – فصل سوم : درس اول: استدلال و اثبات در هندسه (قسمت اول)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل دوم : درس دوم : عددهای حقیقی (قسمت چهارم)
روش تدریس – فصل دوم : درس دوم : عددهای حقیقی (قسمت چهارم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل چهارم : درس چهارم: جمع و تفریق رادیکالها (قسمت نهم)
روش تدریس – فصل چهارم : درس چهارم: جمع و تفریق رادیکالها (قسمت نهم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

30

تعداد پسندیدن

0

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
روش تدریس – فصل چهارم : درس اول: توان صحیح (2) (قسمت سوم)
روش تدریس – فصل چهارم : درس اول: توان صحیح (2) (قسمت سوم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل ششم : درس دوم: شیب خط و عرض از مبداء (قسمت پنجم)
روش تدریس – فصل ششم : درس دوم: شیب خط و عرض از مبداء (قسمت پنجم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

104

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل دوم : عددهای حقیقی (قسمت اول)
روش تدریس – فصل دوم : عددهای حقیقی (قسمت اول)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

28

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل چهارم : درس دوم: نماد علمی  (قسمت پنجم)
روش تدریس – فصل چهارم : درس دوم: نماد علمی (قسمت پنجم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل ششم : درس سوم: دستگاه معادلات خطی(قسمت هشتم)
روش تدریس – فصل ششم : درس سوم: دستگاه معادلات خطی(قسمت هشتم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل ششم : درس اول: خط و معادله های خطی (قسمت  اول)
روش تدریس – فصل ششم : درس اول: خط و معادله های خطی (قسمت اول)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

216

تعداد پسندیدن

8

روش تدریس – فصل چهارم : درس اول: توان صحیح (1) (قسمت  اول)
روش تدریس – فصل چهارم : درس اول: توان صحیح (1) (قسمت اول)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

34

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل چهارم : درس دوم: نماد علمی  (قسمت ششم)
روش تدریس – فصل چهارم : درس دوم: نماد علمی (قسمت ششم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل پنجم : درس سوم: نابرابری ها  و نامعادله ها (قسمت دهم)
روش تدریس – فصل پنجم : درس سوم: نابرابری ها و نامعادله ها (قسمت دهم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

73

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل سوم : درس دوم: استدلال و اثبات در هندسه (1)(قسمت چهارم)
روش تدریس – فصل سوم : درس دوم: استدلال و اثبات در هندسه (1)(قسمت چهارم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل دوم : درس سوم : قدر مطلق و محاسبه تقریبی(قسمت هفتم)
روش تدریس – فصل دوم : درس سوم : قدر مطلق و محاسبه تقریبی(قسمت هفتم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

65

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل ششم : درس سوم: دستگاه معادلات خطی(قسمت هفتم)
روش تدریس – فصل ششم : درس سوم: دستگاه معادلات خطی(قسمت هفتم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

1

روش تدریس – فصل سوم : درس دوم: استدلال و اثبات در هندسه (2)(قسمت هفتم)
روش تدریس – فصل سوم : درس دوم: استدلال و اثبات در هندسه (2)(قسمت هفتم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

72

تعداد پسندیدن

1

روش تدریس – فصل پنجم : درس دوم: چند اتحاد دیگر –تجزیه و کاربردها (قسمت هشتم)
روش تدریس – فصل پنجم : درس دوم: چند اتحاد دیگر –تجزیه و کاربردها (قسمت هشتم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

54

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل دوم : درس دوم : عددهای حقیقی (قسمت پنجم)
روش تدریس – فصل دوم : درس دوم : عددهای حقیقی (قسمت پنجم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل چهارم : درس اول: توان صحیح (2) (قسمت چهارم)
روش تدریس – فصل چهارم : درس اول: توان صحیح (2) (قسمت چهارم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

30

تعداد پسندیدن

0