6855 نتیجه
مدرس های مرتبط
ویدئوهای مرتبط
جمع کسری
تگ دکتر آی کیو
جمع کسری

دهم ریاضی - ریاضی (1)

ترجمه شده توسط سایت دکتر آی کیو

ترجمه شده توسط سایت دکتر آی کیو
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

0

ضرب داخلی ضرب خارجی
تگ دکتر آی کیو
ضرب داخلی ضرب خارجی

کنکور ریاضی - ریاضیات

ترجمه شده توسط سایت دکتر آی کیو

ترجمه شده توسط سایت دکتر آی کیو
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

1

محاسبه ک م م (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
محاسبه ک م م (قسمت اول)

هفتم - ریاضی

ترجمه شده توسط سایت دکتر آی کیو

ترجمه شده توسط سایت دکتر آی کیو
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

1

مساحت ذوزنقه
تگ دکتر آی کیو
مساحت ذوزنقه

پنجم - ریاضی

ترجمه شده توسط سایت دکتر آی کیو

ترجمه شده توسط سایت دکتر آی کیو
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

2

محاسبه ک م م (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
محاسبه ک م م (قسمت سوم)

هفتم - ریاضی

ترجمه شده توسط سایت دکتر آی کیو

ترجمه شده توسط سایت دکتر آی کیو
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

0

محاسبه ک م م (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
محاسبه ک م م (قسمت دوم)

هفتم - ریاضی

ترجمه شده توسط سایت دکتر آی کیو

ترجمه شده توسط سایت دکتر آی کیو
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

1

روش تدریس – فصل سوم : درس سوم: همنهشتی مثلث ها (قسمت هشتم)
روش تدریس – فصل سوم : درس سوم: همنهشتی مثلث ها (قسمت هشتم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

148

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل چهارم : درس سوم: ریشه گیری(قسمت هفتم)
روش تدریس – فصل چهارم : درس سوم: ریشه گیری(قسمت هفتم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

107

تعداد پسندیدن

0

کتاب های جعبه سیاه
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
روش تدریس – فصل پنجم : درس اول: عبارتهای جبری (2)(قسمت چهارم)
روش تدریس – فصل پنجم : درس اول: عبارتهای جبری (2)(قسمت چهارم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

75

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل ششم : درس دوم: شیب خط و عرض از مبداء (قسمت ششم)
روش تدریس – فصل ششم : درس دوم: شیب خط و عرض از مبداء (قسمت ششم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

206

تعداد پسندیدن

4

روش تدریس – فصل دوم : درس دوم : عددهای حقیقی (قسمت سوم )
روش تدریس – فصل دوم : درس دوم : عددهای حقیقی (قسمت سوم )

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

1

روش تدریس – فصل سوم : درس اول: استدلال و اثبات در هندسه (قسمت اول)
روش تدریس – فصل سوم : درس اول: استدلال و اثبات در هندسه (قسمت اول)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

136

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل دوم : درس دوم : عددهای حقیقی (قسمت چهارم)
روش تدریس – فصل دوم : درس دوم : عددهای حقیقی (قسمت چهارم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

113

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل چهارم : درس چهارم: جمع و تفریق رادیکالها (قسمت نهم)
روش تدریس – فصل چهارم : درس چهارم: جمع و تفریق رادیکالها (قسمت نهم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل چهارم : درس اول: توان صحیح (2) (قسمت سوم)
روش تدریس – فصل چهارم : درس اول: توان صحیح (2) (قسمت سوم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل ششم : درس دوم: شیب خط و عرض از مبداء (قسمت پنجم)
روش تدریس – فصل ششم : درس دوم: شیب خط و عرض از مبداء (قسمت پنجم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

174

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل دوم : عددهای حقیقی (قسمت اول)
روش تدریس – فصل دوم : عددهای حقیقی (قسمت اول)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل چهارم : درس دوم: نماد علمی  (قسمت پنجم)
روش تدریس – فصل چهارم : درس دوم: نماد علمی (قسمت پنجم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل ششم : درس سوم: دستگاه معادلات خطی(قسمت هشتم)
روش تدریس – فصل ششم : درس سوم: دستگاه معادلات خطی(قسمت هشتم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

101

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل ششم : درس اول: خط و معادله های خطی (قسمت  اول)
روش تدریس – فصل ششم : درس اول: خط و معادله های خطی (قسمت اول)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

420

تعداد پسندیدن

12

روش تدریس – فصل چهارم : درس اول: توان صحیح (1) (قسمت  اول)
روش تدریس – فصل چهارم : درس اول: توان صحیح (1) (قسمت اول)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

65

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل چهارم : درس دوم: نماد علمی  (قسمت ششم)
روش تدریس – فصل چهارم : درس دوم: نماد علمی (قسمت ششم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

72

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل پنجم : درس سوم: نابرابری ها  و نامعادله ها (قسمت دهم)
روش تدریس – فصل پنجم : درس سوم: نابرابری ها و نامعادله ها (قسمت دهم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

134

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل سوم : درس دوم: استدلال و اثبات در هندسه (1)(قسمت چهارم)
روش تدریس – فصل سوم : درس دوم: استدلال و اثبات در هندسه (1)(قسمت چهارم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

126

تعداد پسندیدن

0