27 نتیجه
شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت دهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

3494

تعداد پسندیدن

4

شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت هجدهم)

کنکور ریاضی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

93

تعداد پسندیدن

0

شیمی پیش: فصل دوم -  مبحث تعادل شیمیایی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت سوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

2855

تعداد پسندیدن

7

شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت بیست و چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

65

تعداد پسندیدن

0

شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت پانزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

0

شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت بیست و دوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

74

تعداد پسندیدن

0

شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت بیست و سوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت بیست و سوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

0

شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت نوزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

58

تعداد پسندیدن

0

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت هفدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

1

شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت چهاردهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

71

تعداد پسندیدن

0

شیمی پیش: فصل دوم -  مبحث تعادل شیمیایی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

3220

تعداد پسندیدن

5

شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

3469

تعداد پسندیدن

4

شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

3180

تعداد پسندیدن

4

شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت بیست و یکم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

74

تعداد پسندیدن

0

شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت بیستم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

0

شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

3494

تعداد پسندیدن

4

شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت نهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

3461

تعداد پسندیدن

3

شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت یازدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

3453

تعداد پسندیدن

3

شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت بیست و پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

0

شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت بیست و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت بیست و هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

0

شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

3509

تعداد پسندیدن

3

شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت بیست و ششم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت بیست و ششم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

85

تعداد پسندیدن

0

شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

57

تعداد پسندیدن

0

شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی(قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی(قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

3107

تعداد پسندیدن

10