61 نتیجه
ویدئوهای مرتبط
مدارس برتر جهان "Tonbridge" انگلیس
تگ دکتر آی کیو
مدارس برتر جهان "Tonbridge" انگلیس

معرفی مدارس برتر - معرفی مدارس برتر

دکتر آی کیو

دکتر آی کیو
تعداد بازدید

3162

تعداد پسندیدن

7

مدارس برتر جهان "Dauntsey" انگلیس
تگ دکتر آی کیو
مدارس برتر جهان "Dauntsey" انگلیس

معرفی مدارس برتر - معرفی مدارس برتر

دکتر آی کیو

دکتر آی کیو
تعداد بازدید

2437

تعداد پسندیدن

8

مدارس برتر جهان "Uppingham" انگلیس
تگ دکتر آی کیو
مدارس برتر جهان "Uppingham" انگلیس

معرفی مدارس برتر - معرفی مدارس برتر

دکتر آی کیو

دکتر آی کیو
تعداد بازدید

2797

تعداد پسندیدن

9

مدارس برتر جهان "Aiglon" سوئیس
تگ دکتر آی کیو
مدارس برتر جهان "Aiglon" سوئیس

معرفی مدارس برتر - معرفی مدارس برتر

دکتر آی کیو

دکتر آی کیو
تعداد بازدید

2991

تعداد پسندیدن

9

مدارس برتر جهان "Stevenson" آمریکا
تگ دکتر آی کیو
مدارس برتر جهان "Stevenson" آمریکا

معرفی مدارس برتر - معرفی مدارس برتر

دکتر آی کیو

دکتر آی کیو
تعداد بازدید

2562

تعداد پسندیدن

11

مدارس برتر جهان "College Du Leman" سوئیس
تگ دکتر آی کیو
مدارس برتر جهان "College Du Leman" سوئیس

معرفی مدارس برتر - معرفی مدارس برتر

دکتر آی کیو

دکتر آی کیو
تعداد بازدید

2153

تعداد پسندیدن

4

حل نمونه سؤال دنباله ها
حل نمونه سؤال دنباله ها

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

175

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور تجربی خارج از کشور سال 94،مشتق چپ و راست (جزءصحیح)
حل تست کنکور تجربی خارج از کشور سال 94،مشتق چپ و راست (جزءصحیح)

کنکور تجربی - ریاضی

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

74

تعداد پسندیدن

0

کتاب های دور دنیادر 4 ساعت
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
حل تست کنکور تجربی داخل کشور سال 94، رسم توابع
حل تست کنکور تجربی داخل کشور سال 94، رسم توابع

کنکور تجربی - ریاضی

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

130

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور انسانی خارج کشور سال 95، تابع سود و هزینه
حل تست کنکور انسانی خارج کشور سال 95، تابع سود و هزینه

کنکور انسانی - ریاضی

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

111

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور ریاضی داخل کشور سال 94، فشار در مایعات
حل تست کنکور ریاضی داخل کشور سال 94، فشار در مایعات

کنکور ریاضی - فیزیک

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

118

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور ریاضی خارج از کشور سال 94، معادلات مثلثاتی
حل تست کنکور ریاضی خارج از کشور سال 94، معادلات مثلثاتی

کنکور ریاضی - ریاضیات

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

1

حل تست کنکور تجربی داخل کشور سال 94، دینامیک حرکت روی سطح شیبدار
حل تست کنکور تجربی داخل کشور سال 94، دینامیک حرکت روی سطح شیبدار

کنکور تجربی - فیزیک

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

168

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور ریاضی خارج از کشور سال 94، حرکت شناسی
حل تست کنکور ریاضی خارج از کشور سال 94، حرکت شناسی

کنکور ریاضی - فیزیک

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

75

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور ریاضی داخل کشور سال 94، حد
حل تست کنکور ریاضی داخل کشور سال 94، حد

کنکور ریاضی - ریاضیات

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

102

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور ریاضی داخل کشور سال 95، حرکت شناسی (پرتابه)
حل تست کنکور ریاضی داخل کشور سال 95، حرکت شناسی (پرتابه)

کنکور ریاضی - فیزیک

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

93

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور خارج از کشور سال 94، ساده سازی عبارات توانی
حل تست کنکور خارج از کشور سال 94، ساده سازی عبارات توانی

کنکور انسانی - ریاضی

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

52

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور تجربی خارج از کشور سال 94 ، مدارهای تک حلقه
حل تست کنکور تجربی خارج از کشور سال 94 ، مدارهای تک حلقه

کنکور تجربی - فیزیک

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

182

تعداد پسندیدن

1

حل تست کنکور تجربی خارج از کشور سال 94، انتگرال نامعین
حل تست کنکور تجربی خارج از کشور سال 94، انتگرال نامعین

کنکور تجربی - ریاضی

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

96

تعداد پسندیدن

1

حل تست کنکور ریاضی خارج از کشور سال 94، بخش پذیری چندجمله ای ها
حل تست کنکور ریاضی خارج از کشور سال 94، بخش پذیری چندجمله ای ها

کنکور ریاضی - ریاضیات

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

111

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور انسانی داخل کشور سال 95، ترکیبیات
حل تست کنکور انسانی داخل کشور سال 95، ترکیبیات

کنکور انسانی - ریاضی

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

95

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور زبان داخل کشور سال 94، آرایه های ادبی
حل تست کنکور زبان داخل کشور سال 94، آرایه های ادبی

کنکور عمومی - ادبیات فارسی آرایه

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

97

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور تجربی داخل کشور سال 95،مشتق (رسم خط قائم بر منحنی)
حل تست کنکور تجربی داخل کشور سال 95،مشتق (رسم خط قائم بر منحنی)

کنکور تجربی - ریاضی

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

99

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور تجربی داخل کشور سال 95، بازتاب نور (آینه تخت)
حل تست کنکور تجربی داخل کشور سال 95، بازتاب نور (آینه تخت)

کنکور تجربی - فیزیک

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

241

تعداد پسندیدن

0