4015 نتیجه
مدرس های مرتبط
ویدئوهای مرتبط
درس دوم : کژال (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
درس دوم : کژال (قسمت چهارم)

هفتم - فارسی

فریبا ملا جعفری

فریبا ملا جعفری
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

2

آمار - فصل اول (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
آمار - فصل اول (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

استاد عزیزی

استاد عزیزی
تعداد بازدید

188

تعداد پسندیدن

0

4مروری بر آمار و احتمال قسمت اول
4مروری بر آمار و احتمال قسمت اول

کنکور ریاضی - فیزیک

علی عباس زاده

علی عباس زاده
تعداد بازدید

155

تعداد پسندیدن

1

فصل اول_ دنباله (یکنوایی، کران
فصل اول_ دنباله (یکنوایی، کران

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

390

تعداد پسندیدن

4

فصل دوم : اتحاد چاق و لاغر (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : اتحاد چاق و لاغر (قسمت پنجم)

سوم انسانی - ریاضی

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

138

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : اتحاد چاق و لاغر (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : اتحاد چاق و لاغر (قسمت هفتم)

سوم انسانی - ریاضی

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

133

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : اتحاد چاق و لاغر (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : اتحاد چاق و لاغر (قسمت ششم)

سوم انسانی - ریاضی

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

138

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : اتحاد چاق و لاغر (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : اتحاد چاق و لاغر (قسمت دوم)

سوم انسانی - ریاضی

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

156

تعداد پسندیدن

0

کتاب های جعبه سیاه
کلینیک مشاوره گاج
فصل دوم : اتحاد چاق و لاغر (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : اتحاد چاق و لاغر (قسمت سوم)

سوم انسانی - ریاضی

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

162

تعداد پسندیدن

1

فصل دوم : اتحاد چاق و لاغر (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : اتحاد چاق و لاغر (قسمت یازدهم)

سوم انسانی - ریاضی

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

102

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : اتحاد چاق و لاغر (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : اتحاد چاق و لاغر (قسمت چهارم)

سوم انسانی - ریاضی

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

177

تعداد پسندیدن

2

فصل دوم : اتحاد چاق و لاغر (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : اتحاد چاق و لاغر (قسمت دهم)

سوم انسانی - ریاضی

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

100

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : اتحاد چاق و لاغر (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : اتحاد چاق و لاغر (قسمت نهم)

سوم انسانی - ریاضی

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

149

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : اتحاد چاق و لاغر (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : اتحاد چاق و لاغر (قسمت هشتم)

سوم انسانی - ریاضی

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

79

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : اتحاد چاق و لاغر (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : اتحاد چاق و لاغر (قسمت اول)

سوم انسانی - ریاضی

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

164

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : اتحاد چاق و لاغر (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : اتحاد چاق و لاغر (قسمت شانزدهم)

سوم انسانی - ریاضی

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

105

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : اتحاد چاق و لاغر (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : اتحاد چاق و لاغر (قسمت چهاردهم)

سوم انسانی - ریاضی

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

128

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : اتحاد چاق و لاغر (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : اتحاد چاق و لاغر (قسمت سیزدهم)

سوم انسانی - ریاضی

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

85

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : اتحاد چاق و لاغر (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : اتحاد چاق و لاغر (قسمت دوازدهم)

سوم انسانی - ریاضی

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

113

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : اتحاد چاق و لاغر (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : اتحاد چاق و لاغر (قسمت هجدهم)

سوم انسانی - ریاضی

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

135

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : اتحاد چاق و لاغر (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : اتحاد چاق و لاغر (قسمت هفدهم)

سوم انسانی - ریاضی

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

119

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : اتحاد چاق و لاغر (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : اتحاد چاق و لاغر (قسمت پانزدهم)

سوم انسانی - ریاضی

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

136

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : مبحث عددهای اول (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : مبحث عددهای اول (قسمت اول)

هشتم - ریاضی

ملیحه حشمتی

ملیحه حشمتی
تعداد بازدید

196

تعداد پسندیدن

11

فصل دوم : مبحث عددهای اول (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : مبحث عددهای اول (قسمت نهم)

هشتم - ریاضی

ملیحه حشمتی

ملیحه حشمتی
تعداد بازدید

183

تعداد پسندیدن

12