144 نتیجه
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت ششم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت اول)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

1

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت پنجم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت هفتم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت چهارم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت دوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت هشتم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

0

کتاب های جعبه سیاه
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت دهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت نهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت یازدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت سیزدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

52

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت دوازدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

54

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت چهاردهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت شانزدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

48

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت پانزدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

54

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت نوزدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

61

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت هفدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

61

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت بیستم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

61

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت هجدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت بیست و یکم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

0

شیمی دوم تجربی : فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

207

تعداد پسندیدن

1

 فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت پانزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

112

تعداد پسندیدن

0

 فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت چهاردهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

109

تعداد پسندیدن

0