2132 نتیجه
مدرس های مرتبط
ویدئوهای مرتبط
ریاضی –سوال 208 کنکور سراسری ریاضی95
ریاضی –سوال 208 کنکور سراسری ریاضی95

کنکور ریاضی - ریاضیات

مهندس دربندی

مهندس دربندی
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت اول)
مثلثات (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

خان آکادمی فارسی

خان آکادمی فارسی
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت چهارم)
مثلثات (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

خان آکادمی فارسی

خان آکادمی فارسی
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت پنجم)
مثلثات (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

خان آکادمی فارسی

خان آکادمی فارسی
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت سوم)
مثلثات (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

خان آکادمی فارسی

خان آکادمی فارسی
تعداد بازدید

48

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت دوم)
مثلثات (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

خان آکادمی فارسی

خان آکادمی فارسی
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت ششم)
مثلثات (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

خان آکادمی فارسی

خان آکادمی فارسی
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت هفتم)
مثلثات (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

خان آکادمی فارسی

خان آکادمی فارسی
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

1

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
مثلثات (قسمت هشتم)
مثلثات (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

خان آکادمی فارسی

خان آکادمی فارسی
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل سوم : درس سوم: همنهشتی مثلث ها (قسمت هشتم)
روش تدریس – فصل سوم : درس سوم: همنهشتی مثلث ها (قسمت هشتم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل چهارم : درس سوم: ریشه گیری(قسمت هفتم)
روش تدریس – فصل چهارم : درس سوم: ریشه گیری(قسمت هفتم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل پنجم : درس اول: عبارتهای جبری (2)(قسمت چهارم)
روش تدریس – فصل پنجم : درس اول: عبارتهای جبری (2)(قسمت چهارم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل ششم : درس دوم: شیب خط و عرض از مبداء (قسمت ششم)
روش تدریس – فصل ششم : درس دوم: شیب خط و عرض از مبداء (قسمت ششم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

3

روش تدریس – فصل دوم : درس دوم : عددهای حقیقی (قسمت سوم )
روش تدریس – فصل دوم : درس دوم : عددهای حقیقی (قسمت سوم )

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

1

روش تدریس – فصل سوم : درس اول: استدلال و اثبات در هندسه (قسمت اول)
روش تدریس – فصل سوم : درس اول: استدلال و اثبات در هندسه (قسمت اول)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل دوم : درس دوم : عددهای حقیقی (قسمت چهارم)
روش تدریس – فصل دوم : درس دوم : عددهای حقیقی (قسمت چهارم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل چهارم : درس چهارم: جمع و تفریق رادیکالها (قسمت نهم)
روش تدریس – فصل چهارم : درس چهارم: جمع و تفریق رادیکالها (قسمت نهم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

30

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل چهارم : درس اول: توان صحیح (2) (قسمت سوم)
روش تدریس – فصل چهارم : درس اول: توان صحیح (2) (قسمت سوم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل ششم : درس دوم: شیب خط و عرض از مبداء (قسمت پنجم)
روش تدریس – فصل ششم : درس دوم: شیب خط و عرض از مبداء (قسمت پنجم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

104

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل دوم : عددهای حقیقی (قسمت اول)
روش تدریس – فصل دوم : عددهای حقیقی (قسمت اول)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

28

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل چهارم : درس دوم: نماد علمی  (قسمت پنجم)
روش تدریس – فصل چهارم : درس دوم: نماد علمی (قسمت پنجم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل ششم : درس سوم: دستگاه معادلات خطی(قسمت هشتم)
روش تدریس – فصل ششم : درس سوم: دستگاه معادلات خطی(قسمت هشتم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل ششم : درس اول: خط و معادله های خطی (قسمت  اول)
روش تدریس – فصل ششم : درس اول: خط و معادله های خطی (قسمت اول)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

216

تعداد پسندیدن

8

روش تدریس – فصل چهارم : درس اول: توان صحیح (1) (قسمت  اول)
روش تدریس – فصل چهارم : درس اول: توان صحیح (1) (قسمت اول)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

34

تعداد پسندیدن

0