2601 نتیجه
مدرس های مرتبط
ویدئوهای مرتبط
ریاضی –سوال 208 کنکور سراسری ریاضی95
ریاضی –سوال 208 کنکور سراسری ریاضی95

کنکور ریاضی - ریاضیات

مهندس دربندی

مهندس دربندی
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت اول)
مثلثات (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

خان آکادمی فارسی

خان آکادمی فارسی
تعداد بازدید

122

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت چهارم)
مثلثات (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

خان آکادمی فارسی

خان آکادمی فارسی
تعداد بازدید

79

تعداد پسندیدن

1

مثلثات (قسمت پنجم)
مثلثات (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

خان آکادمی فارسی

خان آکادمی فارسی
تعداد بازدید

75

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت سوم)
مثلثات (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

خان آکادمی فارسی

خان آکادمی فارسی
تعداد بازدید

88

تعداد پسندیدن

1

مثلثات (قسمت دوم)
مثلثات (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

خان آکادمی فارسی

خان آکادمی فارسی
تعداد بازدید

86

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت ششم)
مثلثات (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

خان آکادمی فارسی

خان آکادمی فارسی
تعداد بازدید

91

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت هفتم)
مثلثات (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

خان آکادمی فارسی

خان آکادمی فارسی
تعداد بازدید

86

تعداد پسندیدن

1

کتاب های دور دنیادر 4 ساعت
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
مثلثات (قسمت هشتم)
مثلثات (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

خان آکادمی فارسی

خان آکادمی فارسی
تعداد بازدید

105

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل سوم : درس سوم: همنهشتی مثلث ها (قسمت هشتم)
روش تدریس – فصل سوم : درس سوم: همنهشتی مثلث ها (قسمت هشتم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

148

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل چهارم : درس سوم: ریشه گیری(قسمت هفتم)
روش تدریس – فصل چهارم : درس سوم: ریشه گیری(قسمت هفتم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

107

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل پنجم : درس اول: عبارتهای جبری (2)(قسمت چهارم)
روش تدریس – فصل پنجم : درس اول: عبارتهای جبری (2)(قسمت چهارم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

75

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل ششم : درس دوم: شیب خط و عرض از مبداء (قسمت ششم)
روش تدریس – فصل ششم : درس دوم: شیب خط و عرض از مبداء (قسمت ششم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

206

تعداد پسندیدن

4

روش تدریس – فصل دوم : درس دوم : عددهای حقیقی (قسمت سوم )
روش تدریس – فصل دوم : درس دوم : عددهای حقیقی (قسمت سوم )

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

1

روش تدریس – فصل سوم : درس اول: استدلال و اثبات در هندسه (قسمت اول)
روش تدریس – فصل سوم : درس اول: استدلال و اثبات در هندسه (قسمت اول)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

136

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل دوم : درس دوم : عددهای حقیقی (قسمت چهارم)
روش تدریس – فصل دوم : درس دوم : عددهای حقیقی (قسمت چهارم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

113

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل چهارم : درس چهارم: جمع و تفریق رادیکالها (قسمت نهم)
روش تدریس – فصل چهارم : درس چهارم: جمع و تفریق رادیکالها (قسمت نهم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل چهارم : درس اول: توان صحیح (2) (قسمت سوم)
روش تدریس – فصل چهارم : درس اول: توان صحیح (2) (قسمت سوم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل ششم : درس دوم: شیب خط و عرض از مبداء (قسمت پنجم)
روش تدریس – فصل ششم : درس دوم: شیب خط و عرض از مبداء (قسمت پنجم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

174

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل دوم : عددهای حقیقی (قسمت اول)
روش تدریس – فصل دوم : عددهای حقیقی (قسمت اول)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل چهارم : درس دوم: نماد علمی  (قسمت پنجم)
روش تدریس – فصل چهارم : درس دوم: نماد علمی (قسمت پنجم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل ششم : درس سوم: دستگاه معادلات خطی(قسمت هشتم)
روش تدریس – فصل ششم : درس سوم: دستگاه معادلات خطی(قسمت هشتم)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

101

تعداد پسندیدن

0

روش تدریس – فصل ششم : درس اول: خط و معادله های خطی (قسمت  اول)
روش تدریس – فصل ششم : درس اول: خط و معادله های خطی (قسمت اول)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

420

تعداد پسندیدن

12

روش تدریس – فصل چهارم : درس اول: توان صحیح (1) (قسمت  اول)
روش تدریس – فصل چهارم : درس اول: توان صحیح (1) (قسمت اول)

نهم - ریاضی

روش تدریس آموزش و پرورش

روش تدریس آموزش و پرورش
تعداد بازدید

65

تعداد پسندیدن

0