126 نتیجه
ویدئوهای مرتبط
اسید و باز: هیدرولیز یا آبکافت (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: هیدرولیز یا آبکافت (قسمت بیستم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

153

تعداد پسندیدن

2

اسید و باز: بافرها (قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: بافرها (قسمت بیست و چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: هیدرولیز یا آبکافت (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: هیدرولیز یا آبکافت (قسمت نوزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

1

اسید و باز: مدل اسید و باز لوییس (قسمت بیست و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: مدل اسید و باز لوییس (قسمت بیست و هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

75

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: مسائل ph و لگاریتم گیری (قسمت سی و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: مسائل ph و لگاریتم گیری (قسمت سی و چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

195

تعداد پسندیدن

2

اسید و باز: مقایسه اسید های قوی و ضعیف (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: مقایسه اسید های قوی و ضعیف (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

107

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: اکسید اسید های فسفر (قسمت سی و نهم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: اکسید اسید های فسفر (قسمت سی و نهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

1

اسید و باز: اسید های چند پروتون دار (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: اسید های چند پروتون دار (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

214

تعداد پسندیدن

5

مجموعه چهل جلدی قصه های قرآنی
آزمون بزرگ گاج
19- درس اول - ادامه آرایش الکترونی اتم و خودآزمایی  (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
19- درس اول - ادامه آرایش الکترونی اتم و خودآزمایی (قسمت نوزدهم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

سعید فاضل

سعید فاضل
تعداد بازدید

882

تعداد پسندیدن

22

2- درس اول - اختر شیمی- (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- درس اول - اختر شیمی- (قسمت دوم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

سعید فاضل

سعید فاضل
تعداد بازدید

1136

تعداد پسندیدن

21

اسید و باز: محاسبه ی تعداد الکترون و پروتون (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: محاسبه ی تعداد الکترون و پروتون (قسمت هفدهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

236

تعداد پسندیدن

2

اسید و باز: بافرها (قسمت بیست و سوم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: بافرها (قسمت بیست و سوم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

136

تعداد پسندیدن

4

اسید و باز: بازهای قوی و ضعیف (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: بازهای قوی و ضعیف (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

85

تعداد پسندیدن

1

اسید و باز: مقایسه اکسی اسید های فسفر (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: مقایسه اکسی اسید های فسفر (قسمت نهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

141

تعداد پسندیدن

1

اسید و باز: مسائل ph و لگاریتم گیری (قسمت سی و ششم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: مسائل ph و لگاریتم گیری (قسمت سی و ششم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

191

تعداد پسندیدن

2

اسید و باز: بافرها (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: بافرها (قسمت بیست و دوم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

82

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: اسید و استر (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: اسید و استر (قسمت یازدهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

92

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: مسائل ph و لگاریتم گیری (قسمت سی و سوم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: مسائل ph و لگاریتم گیری (قسمت سی و سوم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

153

تعداد پسندیدن

1

اسید و باز: بازهای قوی و ضعیف (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: بازهای قوی و ضعیف (قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

112

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: آبکافت استرها (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: آبکافت استرها (قسمت بیست و یکم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

1

اسید و باز: اسید های چند پروتون دار (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: اسید های چند پروتون دار (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

156

تعداد پسندیدن

1

اسید و باز: مقایسه اسید های قوی و ضعیف (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: مقایسه اسید های قوی و ضعیف (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

110

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: اسید و باز (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: اسید و باز (قسمت پانزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

91

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: بازهای قوی و ضعیف (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: بازهای قوی و ضعیف (قسمت سوم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

99

تعداد پسندیدن

0