126 نتیجه
ویدئوهای مرتبط
اسید و باز: هیدرولیز یا آبکافت (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: هیدرولیز یا آبکافت (قسمت بیستم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

365

تعداد پسندیدن

2

اسید و باز: بافرها (قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: بافرها (قسمت بیست و چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

208

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: مسائل ph و لگاریتم گیری (قسمت سی و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: مسائل ph و لگاریتم گیری (قسمت سی و چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

467

تعداد پسندیدن

2

اسید و باز: مدل اسید و باز لوییس (قسمت بیست و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: مدل اسید و باز لوییس (قسمت بیست و هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

176

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: هیدرولیز یا آبکافت (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: هیدرولیز یا آبکافت (قسمت نوزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

235

تعداد پسندیدن

2

اسید و باز: مقایسه اسید های قوی و ضعیف (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: مقایسه اسید های قوی و ضعیف (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

251

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: اکسید اسید های فسفر (قسمت سی و نهم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: اکسید اسید های فسفر (قسمت سی و نهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

174

تعداد پسندیدن

2

اسید و باز: اسید های چند پروتون دار (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: اسید های چند پروتون دار (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

503

تعداد پسندیدن

7

کتاب های جعبه سیاه
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
اسید و باز: مسائل ph و لگاریتم گیری (قسمت سی و ششم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: مسائل ph و لگاریتم گیری (قسمت سی و ششم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

548

تعداد پسندیدن

2

اسید و باز: مسائل ph و لگاریتم گیری (قسمت سی و سوم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: مسائل ph و لگاریتم گیری (قسمت سی و سوم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

395

تعداد پسندیدن

1

اسید و باز: محاسبه ی تعداد الکترون و پروتون (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: محاسبه ی تعداد الکترون و پروتون (قسمت هفدهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

430

تعداد پسندیدن

2

اسید و باز: بازهای قوی و ضعیف (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: بازهای قوی و ضعیف (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

229

تعداد پسندیدن

2

اسید و باز: مقایسه اکسی اسید های فسفر (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: مقایسه اکسی اسید های فسفر (قسمت نهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

298

تعداد پسندیدن

1

اسید و باز: اسید و استر (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: اسید و استر (قسمت یازدهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

223

تعداد پسندیدن

1

اسید و باز: بازهای قوی و ضعیف (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: بازهای قوی و ضعیف (قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

287

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: آبکافت استرها (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: آبکافت استرها (قسمت بیست و یکم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

215

تعداد پسندیدن

3

اسید و باز: اسید های چند پروتون دار (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: اسید های چند پروتون دار (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

360

تعداد پسندیدن

3

اسید و باز: مقایسه اسید های قوی و ضعیف (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: مقایسه اسید های قوی و ضعیف (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

229

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: اسید و باز (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: اسید و باز (قسمت پانزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

239

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: بازهای قوی و ضعیف (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: بازهای قوی و ضعیف (قسمت سوم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

274

تعداد پسندیدن

3

اسید و باز: اسید و استر (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: اسید و استر (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

245

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: بافرها (قسمت بیست و سوم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: بافرها (قسمت بیست و سوم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

262

تعداد پسندیدن

7

اسید و باز: بافرها (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: بافرها (قسمت بیست و دوم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

217

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : اختر شیمی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : اختر شیمی (قسمت دوم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

سعید فاضل

سعید فاضل
تعداد بازدید

1269

تعداد پسندیدن

21