نتیجه 126
ویدئوهای مرتبط
اسید و باز: هیدرولیز یا آبکافت (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: هیدرولیز یا آبکافت (قسمت بیستم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

124

تعداد پسندیدن

1

اسید و باز: بافرها (قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: بافرها (قسمت بیست و چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: مدل اسید و باز لوییس (قسمت بیست و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: مدل اسید و باز لوییس (قسمت بیست و هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

58

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: هیدرولیز یا آبکافت (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: هیدرولیز یا آبکافت (قسمت نوزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: مسائل ph و لگاریتم گیری (قسمت سی و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: مسائل ph و لگاریتم گیری (قسمت سی و چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

126

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: مقایسه اسید های قوی و ضعیف (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: مقایسه اسید های قوی و ضعیف (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: اکسید اسید های فسفر (قسمت سی و نهم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: اکسید اسید های فسفر (قسمت سی و نهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

0

19- درس اول - ادامه آرایش الکترونی اتم و خودآزمایی  (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
19- درس اول - ادامه آرایش الکترونی اتم و خودآزمایی (قسمت نوزدهم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

سعید فاضل

سعید فاضل
تعداد بازدید

828

تعداد پسندیدن

22

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
2- درس اول - اختر شیمی- (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- درس اول - اختر شیمی- (قسمت دوم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

سعید فاضل

سعید فاضل
تعداد بازدید

1063

تعداد پسندیدن

19

اسید و باز: اسید های چند پروتون دار (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: اسید های چند پروتون دار (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

113

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: اسید و باز (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: اسید و باز (قسمت پانزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

58

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: مقایسه اسید های قوی و ضعیف (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: مقایسه اسید های قوی و ضعیف (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

66

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: بازهای قوی و ضعیف (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: بازهای قوی و ضعیف (قسمت سوم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

61

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: اسید و استر (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: اسید و استر (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: بافرها (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: بافرها (قسمت بیست و دوم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: مقایسه اکسی اسید های فسفر (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: مقایسه اکسی اسید های فسفر (قسمت نهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

107

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: مسائل ph و لگاریتم گیری (قسمت سی و ششم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: مسائل ph و لگاریتم گیری (قسمت سی و ششم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

111

تعداد پسندیدن

1

اسید و باز: بازهای قوی و ضعیف (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: بازهای قوی و ضعیف (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: محاسبه ی تعداد الکترون و پروتون (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: محاسبه ی تعداد الکترون و پروتون (قسمت هفدهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

183

تعداد پسندیدن

2

اسید و باز: بافرها (قسمت بیست و سوم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: بافرها (قسمت بیست و سوم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

97

تعداد پسندیدن

2

اسید و باز: اسید و استر (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: اسید و استر (قسمت یازدهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

65

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: بازهای قوی و ضعیف (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: بازهای قوی و ضعیف (قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: مسائل ph و لگاریتم گیری (قسمت سی و سوم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: مسائل ph و لگاریتم گیری (قسمت سی و سوم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: آبکافت استرها (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: آبکافت استرها (قسمت بیست و یکم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

0