نتیجه 155
18 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت هجدهم
18 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت هجدهم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

0

4 -فیزیک - مبحث الکتریسته ساکن - استاد حمید فدایی فرد - قسمت چهارم
4 -فیزیک - مبحث الکتریسته ساکن - استاد حمید فدایی فرد - قسمت چهارم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

34

تعداد پسندیدن

0

3 - فیزیک - مبحث جریان و مدار - استاد حمید فدایی فرد - قسمت سوم
3 - فیزیک - مبحث جریان و مدار - استاد حمید فدایی فرد - قسمت سوم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

322

تعداد پسندیدن

0

8 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت هشتم
8 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت هشتم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

21

تعداد پسندیدن

0

19 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت نوزدهم
19 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت نوزدهم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

8

تعداد پسندیدن

0

2 - فیزیک - مبحث امواج مکانیکی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت دوم
2 - فیزیک - مبحث امواج مکانیکی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت دوم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

0

2 - فیزیک - مبحث الکترومغناطیس - استاد حمید فدایی فرد - قسمت دوم
2 - فیزیک - مبحث الکترومغناطیس - استاد حمید فدایی فرد - قسمت دوم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

0

1 - فیزیک - مبحث کار و انرژی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت اول
1 - فیزیک - مبحث کار و انرژی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت اول

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

2

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
1 - فیزیک - مبحث الکترومغناطیس - استاد حمید فدایی فرد - قسمت اول
1 - فیزیک - مبحث الکترومغناطیس - استاد حمید فدایی فرد - قسمت اول

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

14 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت چهاردهم
14 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت چهاردهم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

10

تعداد پسندیدن

0

2 - فیزیک - مبحث دینامیک نیرو شناسی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت دوم
2 - فیزیک - مبحث دینامیک نیرو شناسی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت دوم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

28

تعداد پسندیدن

0

1 - فیزیک - مبحث دینامیک نیرو شناسی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت اول
1 - فیزیک - مبحث دینامیک نیرو شناسی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت اول

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

14

تعداد پسندیدن

0

4 - فیزیک - مبحث الکترومغناطیس - استاد حمید فدایی فرد - قسمت چهارم
4 - فیزیک - مبحث الکترومغناطیس - استاد حمید فدایی فرد - قسمت چهارم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

5 - فیزیک - مبحث مغناطیس - استاد حمید فدایی فرد - قسمت پنجم
5 - فیزیک - مبحث مغناطیس - استاد حمید فدایی فرد - قسمت پنجم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

0

4 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت چهارم
4 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت چهارم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

1

6 - فیزیک - مبحث دینامیک نیرو شناسی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت ششم
6 - فیزیک - مبحث دینامیک نیرو شناسی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت ششم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

14

تعداد پسندیدن

0

2 - فیزیک - مبحث ترمودینامیک - استاد حمید فدایی فرد - قسمت دوم
2 - فیزیک - مبحث ترمودینامیک - استاد حمید فدایی فرد - قسمت دوم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

0

2 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت دوم
2 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت دوم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0

7 - فیزیک - مبحث جریان و مدار - استاد حمید فدایی فرد - قسمت هفتم
7 - فیزیک - مبحث جریان و مدار - استاد حمید فدایی فرد - قسمت هفتم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

0

7 - فیزیک - مبحث صوت - استاد حمید فدایی فرد - قسمت هفتم
7 - فیزیک - مبحث صوت - استاد حمید فدایی فرد - قسمت هفتم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

25

تعداد پسندیدن

0

1 - فیزیک - مبحث گرما و قانون گازها - استاد حمید فدایی فرد - قسمت اول
1 - فیزیک - مبحث گرما و قانون گازها - استاد حمید فدایی فرد - قسمت اول

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

54

تعداد پسندیدن

1

6 - فیزیک - مبحث نوسان - استاد حمید فدایی فرد - قسمت ششم
6 - فیزیک - مبحث نوسان - استاد حمید فدایی فرد - قسمت ششم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

1

9 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت نهم
9 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت نهم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

21

تعداد پسندیدن

0

8 - فیزیک - مبحث فیزیک اتمی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت هشتم
8 - فیزیک - مبحث فیزیک اتمی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت هشتم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

22

تعداد پسندیدن

0