نتیجه 48
ویدئوهای مرتبط
آموزش مفهومی و کنکوری فصل نوسان توسط مهندس مهدی یحیوی
آموزش مفهومی و کنکوری فصل نوسان توسط مهندس مهدی یحیوی

کنکور ریاضی - فیزیک

احسان کنشلو

احسان کنشلو
تعداد بازدید

216

تعداد پسندیدن

8

فصل دوم : الکتریسیته ساکن (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : الکتریسیته ساکن (قسمت شانزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی یحیوی

مهدی یحیوی
تعداد بازدید

66

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : مغناطیس (قسمت سی وسوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : مغناطیس (قسمت سی وسوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی یحیوی

مهدی یحیوی
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : جریان الکتریسیته و مدارهای الکتریکی (قسمت بیستم یکم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : جریان الکتریسیته و مدارهای الکتریکی (قسمت بیستم یکم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی یحیوی

مهدی یحیوی
تعداد بازدید

52

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : ترمودینامیک (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ترمودینامیک (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی یحیوی

مهدی یحیوی
تعداد بازدید

211

تعداد پسندیدن

5

فصل اول : ترمودینامیک (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ترمودینامیک (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی یحیوی

مهدی یحیوی
تعداد بازدید

58

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : جریان الکتریسیته و مدارهای الکتریکی (قسمت بیست هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : جریان الکتریسیته و مدارهای الکتریکی (قسمت بیست هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی یحیوی

مهدی یحیوی
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

1

فصل پنجم : القای الکترومغناطیس (قسمت چهل و سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : القای الکترومغناطیس (قسمت چهل و سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی یحیوی

مهدی یحیوی
تعداد بازدید

72

تعداد پسندیدن

0

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
فصل پنجم : القای الکترومغناطیس  (قسمت سی و نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : القای الکترومغناطیس (قسمت سی و نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی یحیوی

مهدی یحیوی
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : جریان الکتریسیته و مدارهای الکتریکی (قسمت بیست دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : جریان الکتریسیته و مدارهای الکتریکی (قسمت بیست دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی یحیوی

مهدی یحیوی
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : الکتریسیته ساکن (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : الکتریسیته ساکن (قسمت چهاردهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی یحیوی

مهدی یحیوی
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : مغناطیس (قسمت سی وهفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : مغناطیس (قسمت سی وهفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی یحیوی

مهدی یحیوی
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : القای الکترومغناطیس (قسمت چهل و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : القای الکترومغناطیس (قسمت چهل و پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی یحیوی

مهدی یحیوی
تعداد بازدید

32

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : جریان الکتریسیته و مدارهای الکتریکی (قسمت بیست پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : جریان الکتریسیته و مدارهای الکتریکی (قسمت بیست پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی یحیوی

مهدی یحیوی
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : جریان الکتریسیته و مدارهای الکتریکی (قسمت بیست چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : جریان الکتریسیته و مدارهای الکتریکی (قسمت بیست چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی یحیوی

مهدی یحیوی
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : الکتریسیته ساکن (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : الکتریسیته ساکن (قسمت هفدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی یحیوی

مهدی یحیوی
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : ترمودینامیک (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ترمودینامیک (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی یحیوی

مهدی یحیوی
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : القای الکترومغناطیس (قسمت چهلم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : القای الکترومغناطیس (قسمت چهلم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی یحیوی

مهدی یحیوی
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : القای الکترومغناطیس (قسمت چهل و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : القای الکترومغناطیس (قسمت چهل و هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی یحیوی

مهدی یحیوی
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

1

فصل اول.ترمودینامیک (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول.ترمودینامیک (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی یحیوی

مهدی یحیوی
تعداد بازدید

32

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : مغناطیس (قسمت بیست و نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : مغناطیس (قسمت بیست و نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی یحیوی

مهدی یحیوی
تعداد بازدید

32

تعداد پسندیدن

1

فصل چهارم : مغناطیس (قسمت سی وچهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : مغناطیس (قسمت سی وچهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی یحیوی

مهدی یحیوی
تعداد بازدید

30

تعداد پسندیدن

1

فصل دوم : الکتریسیته ساکن (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : الکتریسیته ساکن (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی یحیوی

مهدی یحیوی
تعداد بازدید

80

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : القای الکترومغناطیس (قسمت چهل و ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : القای الکترومغناطیس (قسمت چهل و ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی یحیوی

مهدی یحیوی
تعداد بازدید

32

تعداد پسندیدن

0