32 نتیجه
ویدئوهای مرتبط
درس هفدهم : مدرسه ی هوشمند (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
درس هفدهم : مدرسه ی هوشمند (قسمت اول)

چهارم - فارسی خوانداری

فاطمه افضل خانی

فاطمه افضل خانی
تعداد بازدید

30

تعداد پسندیدن

0

درس هفدهم : مدرسه ی هوشمند (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
درس هفدهم : مدرسه ی هوشمند (قسمت دوم)

چهارم - فارسی خوانداری

فاطمه افضل خانی

فاطمه افضل خانی
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

0

درس هفدهم : مدرسه ی هوشمند (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
درس هفدهم : مدرسه ی هوشمند (قسمت سوم)

چهارم - فارسی خوانداری

فاطمه افضل خانی

فاطمه افضل خانی
تعداد بازدید

26

تعداد پسندیدن

0

درس اول : پیش از اینها (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
درس اول : پیش از اینها (قسمت اول)

هشتم - فارسی

فاطمه افضل خانی

فاطمه افضل خانی
تعداد بازدید

34

تعداد پسندیدن

0

درس اول : پیش از اینها (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
درس اول : پیش از اینها (قسمت دوم)

هشتم - فارسی

فاطمه افضل خانی

فاطمه افضل خانی
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

0

درس اول : پیش از اینها (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
درس اول : پیش از اینها (قسمت سوم)

هشتم - فارسی

فاطمه افضل خانی

فاطمه افضل خانی
تعداد بازدید

32

تعداد پسندیدن

0

درس اول : پیش از اینها (قسمت چهارم )
تگ دکتر آی کیو
درس اول : پیش از اینها (قسمت چهارم )

هشتم - فارسی

فاطمه افضل خانی

فاطمه افضل خانی
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

0

درس اول : پیش از اینها (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
درس اول : پیش از اینها (قسمت پنجم)

هشتم - فارسی

فاطمه افضل خانی

فاطمه افضل خانی
تعداد بازدید

25

تعداد پسندیدن

0

کتاب های دور دنیادر 4 ساعت
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
درس چهارم : سفر شکفتن (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
درس چهارم : سفر شکفتن (قسمت اول)

هشتم - فارسی

فاطمه افضل خانی

فاطمه افضل خانی
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

درس چهارم : سفر شکفتن (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
درس چهارم : سفر شکفتن (قسمت دوم)

هشتم - فارسی

فاطمه افضل خانی

فاطمه افضل خانی
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

0

درس چهارم : سفر شکفتن (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
درس چهارم : سفر شکفتن (قسمت سوم)

هشتم - فارسی

فاطمه افضل خانی

فاطمه افضل خانی
تعداد بازدید

30

تعداد پسندیدن

0

درس چهارم : سفر شکفتن (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
درس چهارم : سفر شکفتن (قسمت چهارم)

هشتم - فارسی

فاطمه افضل خانی

فاطمه افضل خانی
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

0

درس نهم : نوجوان باهوش (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
درس نهم : نوجوان باهوش (قسمت دوم)

هشتم - فارسی

فاطمه افضل خانی

فاطمه افضل خانی
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

درس نهم : نوجوان باهوش (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
درس نهم : نوجوان باهوش (قسمت سوم)

هشتم - فارسی

فاطمه افضل خانی

فاطمه افضل خانی
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

0

درس هشتم : آزادگی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
درس هشتم : آزادگی (قسمت اول)

هشتم - فارسی

فاطمه افضل خانی

فاطمه افضل خانی
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

درس هشتم : آزادگی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
درس هشتم : آزادگی (قسمت سوم)

هشتم - فارسی

فاطمه افضل خانی

فاطمه افضل خانی
تعداد بازدید

34

تعداد پسندیدن

0

درس هشتم : آزادگی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
درس هشتم : آزادگی (قسمت چهارم)

هشتم - فارسی

فاطمه افضل خانی

فاطمه افضل خانی
تعداد بازدید

28

تعداد پسندیدن

0

درس هشتم : آزادگی (قسمت دوم )
تگ دکتر آی کیو
درس هشتم : آزادگی (قسمت دوم )

هشتم - فارسی

فاطمه افضل خانی

فاطمه افضل خانی
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

درس دوم : خوب جهان را ببین (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
درس دوم : خوب جهان را ببین (قسمت اول)

هشتم - فارسی

فاطمه افضل خانی

فاطمه افضل خانی
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

0

درس دوم : خوب جهان را ببین (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
درس دوم : خوب جهان را ببین (قسمت دوم)

هشتم - فارسی

فاطمه افضل خانی

فاطمه افضل خانی
تعداد بازدید

18

تعداد پسندیدن

0

درس دوم : خوب جهان را ببین (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
درس دوم : خوب جهان را ببین (قسمت سوم)

هشتم - فارسی

فاطمه افضل خانی

فاطمه افضل خانی
تعداد بازدید

18

تعداد پسندیدن

0

درس دوم : خوب جهان را ببین (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
درس دوم : خوب جهان را ببین (قسمت چهارم)

هشتم - فارسی

فاطمه افضل خانی

فاطمه افضل خانی
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

0

درس دوم : خوب جهان را ببین (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
درس دوم : خوب جهان را ببین (قسمت پنجم)

هشتم - فارسی

فاطمه افضل خانی

فاطمه افضل خانی
تعداد بازدید

19

تعداد پسندیدن

0

درس دوم : خوب جهان را ببین (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
درس دوم : خوب جهان را ببین (قسمت ششم)

هشتم - فارسی

فاطمه افضل خانی

فاطمه افضل خانی
تعداد بازدید

23

تعداد پسندیدن

0