38 نتیجه
ویدئوهای مرتبط
جمع بندی پایه پیش دانشگاهی استاد مظلومی: مفاهیم حرکت شناسی (قسمت اول)
جمع بندی پایه پیش دانشگاهی استاد مظلومی: مفاهیم حرکت شناسی (قسمت اول)

همایش های گاج - رشته ریاضی

آزمون های سراسری گاج

آزمون های سراسری گاج
تعداد بازدید

3062

تعداد پسندیدن

2

جمع بندی پایه استاد مظلومی: بررسی روش کار میکروفن و بلندگو، حل مسائل مغناطیس، گرما و فشار (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی پایه استاد مظلومی: بررسی روش کار میکروفن و بلندگو، حل مسائل مغناطیس، گرما و فشار ...

همایش های گاج - رشته ریاضی

آزمون های سراسری گاج

آزمون های سراسری گاج
تعداد بازدید

411

تعداد پسندیدن

0

جمع بندی پایه استاد مظلومی: حل مسائل چند حلقه ای و روش کار آمپرسنج، ولت سنج (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی پایه استاد مظلومی: حل مسائل چند حلقه ای و روش کار آمپرسنج، ولت سنج (قسمت هشتم)

همایش های گاج - رشته ریاضی

آزمون های سراسری گاج

آزمون های سراسری گاج
تعداد بازدید

401

تعداد پسندیدن

2

جمع بندی پایه پیش دانشگاهی استاد مظلومی: دینامیک، تحلیل و بررسی مسائل آن و اجسام روی هم، قرقره ی متحرک و سطح شیبدار (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی پایه پیش دانشگاهی استاد مظلومی: دینامیک، تحلیل و بررسی مسائل آن و اجسام روی هم، ...

همایش های گاج - رشته ریاضی

آزمون های سراسری گاج

آزمون های سراسری گاج
تعداد بازدید

381

تعداد پسندیدن

0

جمع بندی پایه پیش دانشگاهی استاد مظلومی: حل مسائل حرکت شناسی و تحلیل انواع سوالات حرکت شناسی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی پایه پیش دانشگاهی استاد مظلومی: حل مسائل حرکت شناسی و تحلیل انواع سوالات حرکت شن ...

همایش های گاج - رشته ریاضی

آزمون های سراسری گاج

آزمون های سراسری گاج
تعداد بازدید

344

تعداد پسندیدن

0

جمع بندی پایه پیش دانشگاهی استاد مظلومی: سقوط آزاد وتحلیل و بررسی مسائل آن (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی پایه پیش دانشگاهی استاد مظلومی: سقوط آزاد وتحلیل و بررسی مسائل آن (قسمت چهارم)

همایش های گاج - رشته ریاضی

آزمون های سراسری گاج

آزمون های سراسری گاج
تعداد بازدید

342

تعداد پسندیدن

1

جمع بندی پایه پیش دانشگاهی استاد مظلومی: مسائل سینماتیک و نحوه ی حل آن ها(قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی پایه پیش دانشگاهی استاد مظلومی: مسائل سینماتیک و نحوه ی حل آن ها(قسمت دوم)

همایش های گاج - رشته ریاضی

آزمون های سراسری گاج

آزمون های سراسری گاج
تعداد بازدید

338

تعداد پسندیدن

0

جمع بندی پایه استاد مظلومی: روش های تحلیل مدار های چند حلقه ای (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی پایه استاد مظلومی: روش های تحلیل مدار های چند حلقه ای (قسمت هفتم)

همایش های گاج - رشته ریاضی

آزمون های سراسری گاج

آزمون های سراسری گاج
تعداد بازدید

445

تعداد پسندیدن

2

کتاب های جعبه سیاه
کلینیک مشاوره گاج
جمع بندی پایه پیش دانشگاهی استاد مظلومی: تحلیل و بررسی مسائل پرتابه و سرعت نسبی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی پایه پیش دانشگاهی استاد مظلومی: تحلیل و بررسی مسائل پرتابه و سرعت نسبی (قسمت پنج ...

همایش های گاج - رشته ریاضی

آزمون های سراسری گاج

آزمون های سراسری گاج
تعداد بازدید

352

تعداد پسندیدن

0

کنکور ریاضی و تجربی - مبحث انرژی جنبشی - دبیرستان فرزانگان
کنکور ریاضی و تجربی - مبحث انرژی جنبشی - دبیرستان فرزانگان

دهم ریاضی - فیزیک (1)

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

2394

تعداد پسندیدن

71

2- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

1116

تعداد پسندیدن

77

7- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
7- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

757

تعداد پسندیدن

57

4- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

776

تعداد پسندیدن

58

3- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

983

تعداد پسندیدن

72

1- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

5904

تعداد پسندیدن

201

6- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
6- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

3350

تعداد پسندیدن

123

9- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان تهران 1 (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
9- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان تهران 1 (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

1131

تعداد پسندیدن

77

5- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
5- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

958

تعداد پسندیدن

77

8- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
8- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

2756

تعداد پسندیدن

118

7-کلاس فیزیک-تاثیر مغناطیس بر الکترسیته-استاد مظلومی-دبیرستان فرزانگان 1 تهران-(قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
7-کلاس فیزیک-تاثیر مغناطیس بر الکترسیته-استاد مظلومی-دبیرستان فرزانگان 1 تهران-(قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

411

تعداد پسندیدن

19

4-کلاس فیزیک-تاثیر مغناطیس بر الکترسیته-استاد مظلومی-دبیرستان فرزانگان 1 تهران-(قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4-کلاس فیزیک-تاثیر مغناطیس بر الکترسیته-استاد مظلومی-دبیرستان فرزانگان 1 تهران-(قسمت چهار ...

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

297

تعداد پسندیدن

17

5-کلاس فیزیک-تاثیر مغناطیس بر الکترسیته-استاد مظلومی-دبیرستان فرزانگان 1 تهران-(قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
5-کلاس فیزیک-تاثیر مغناطیس بر الکترسیته-استاد مظلومی-دبیرستان فرزانگان 1 تهران-(قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

258

تعداد پسندیدن

16

2-کلاس فیزیک-تاثیر مغناطیس بر الکترسیته-استاد مظلومی-دبیرستان فرزانگان 1 تهران-(قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2-کلاس فیزیک-تاثیر مغناطیس بر الکترسیته-استاد مظلومی-دبیرستان فرزانگان 1 تهران-(قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

289

تعداد پسندیدن

20

6-کلاس فیزیک-تاثیر مغناطیس بر الکترسیته-استاد مظلومی-دبیرستان فرزانگان 1 تهران-قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
6-کلاس فیزیک-تاثیر مغناطیس بر الکترسیته-استاد مظلومی-دبیرستان فرزانگان 1 تهران-قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

291

تعداد پسندیدن

21