85 نتیجه
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت ششم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

21

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت اول)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

1

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

23

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت پنجم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت هفتم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

19

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت چهارم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت دوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

19

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت هشتم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

21

تعداد پسندیدن

0

کتاب های جعبه سیاه
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت دهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت نهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

18

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت یازدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت سیزدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

30

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت دوازدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت چهاردهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

25

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت شانزدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

23

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت پانزدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت نوزدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت هفدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

32

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت بیستم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت هجدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

30

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت بیست و یکم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

0

شیمی دوم تجربی : فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

172

تعداد پسندیدن

1

شیمی دوم تجربی : فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت سوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

95

تعداد پسندیدن

1

شیمی دوم تجربی : فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

105

تعداد پسندیدن

2