559 نتیجه
ویدئوهای مرتبط
از عین تا ی عربی کنکور - حال و تمییز
از عین تا ی عربی کنکور - حال و تمییز

کنکور عمومی - عربی

حامی وحدت

حامی وحدت
تعداد بازدید

386

تعداد پسندیدن

5

از عین تا ی عربی کنکور - ترجمه کامل (قسمت دوم)
از عین تا ی عربی کنکور - ترجمه کامل (قسمت دوم)

کنکور عمومی - عربی

حامی وحدت

حامی وحدت
تعداد بازدید

492

تعداد پسندیدن

8

از عین تا ی عربی کنکور - ترجمه کامل (قسمت سوم)
از عین تا ی عربی کنکور - ترجمه کامل (قسمت سوم)

کنکور عمومی - عربی

حامی وحدت

حامی وحدت
تعداد بازدید

416

تعداد پسندیدن

8

از عین تا ی عربی کنکور - ترجمه کامل (قسمت اول)
از عین تا ی عربی کنکور - ترجمه کامل (قسمت اول)

کنکور عمومی - عربی

حامی وحدت

حامی وحدت
تعداد بازدید

763

تعداد پسندیدن

23

نمونه تدریس دین و زندگی کنکور بایگانی - آموزش روش های تست زنی کنکور موسسه ونوس
نمونه تدریس دین و زندگی کنکور بایگانی - آموزش روش های تست زنی کنکور موسسه ونوس

کنکور عمومی - دین و زندگی

احسان کنشلو

احسان کنشلو
تعداد بازدید

245

تعداد پسندیدن

3

7- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
7- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

621

تعداد پسندیدن

57

6- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
6- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

2763

تعداد پسندیدن

121

9- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان تهران 1 (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
9- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان تهران 1 (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

1003

تعداد پسندیدن

77

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
درس اول: اقسام علم و ادراک انسان (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
درس اول: اقسام علم و ادراک انسان (قسمت اول)

سوم انسانی - منطق

علیرضا خانی

علیرضا خانی
تعداد بازدید

250

تعداد پسندیدن

0

5- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
5- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

859

تعداد پسندیدن

77

8- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
8- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

2202

تعداد پسندیدن

118

1- سال دوم دبیرستان- درس اول - جلوه های حکمت و تدبیر - (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- سال دوم دبیرستان- درس اول - جلوه های حکمت و تدبیر - (قسمت اول)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

420

تعداد پسندیدن

5

ترمودینامیک: ترمودینامیک و ظرفیت گرمایی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
ترمودینامیک: ترمودینامیک و ظرفیت گرمایی (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

195

تعداد پسندیدن

1

ترمودینامیک: ترمودینامیک و ظرفیت گرمایی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
ترمودینامیک: ترمودینامیک و ظرفیت گرمایی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

143

تعداد پسندیدن

0

2- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

990

تعداد پسندیدن

77

4- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

668

تعداد پسندیدن

58

3- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

865

تعداد پسندیدن

72

1- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

5154

تعداد پسندیدن

198

مصطفی آزاده _ آموزش تکنیک های فوق عالی تست زنی عربی کنکور
مصطفی آزاده _ آموزش تکنیک های فوق عالی تست زنی عربی کنکور

کنکور عمومی - عربی

احسان کنشلو

احسان کنشلو
تعداد بازدید

329

تعداد پسندیدن

6

1- قواعد - حال (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- قواعد - حال (قسمت اول)

کنکور عمومی - عربی

علیرضا ممتاز

علیرضا ممتاز
تعداد بازدید

711

تعداد پسندیدن

9

7 حال (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
7 حال (قسمت هفتم)

کنکور عمومی - عربی

علیرضا ممتاز

علیرضا ممتاز
تعداد بازدید

209

تعداد پسندیدن

0

11- قواعد - تمییز (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
11- قواعد - تمییز (قسمت یازدهم)

کنکور عمومی - عربی

علیرضا ممتاز

علیرضا ممتاز
تعداد بازدید

239

تعداد پسندیدن

2

12- قواعد - تمییز (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
12- قواعد - تمییز (قسمت دوازدهم)

کنکور عمومی - عربی

علیرضا ممتاز

علیرضا ممتاز
تعداد بازدید

229

تعداد پسندیدن

0

1- قواعد - اعراب گذاری (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- قواعد - اعراب گذاری (قسمت اول)

کنکور عمومی - عربی

علیرضا ممتاز

علیرضا ممتاز
تعداد بازدید

456

تعداد پسندیدن

8