107 نتیجه
شیمی دوم فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

301

تعداد پسندیدن

5

شیمی دوم فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

0

شیمی دوم فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت سوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

1

شیمی دوم فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

1

شیمی دوم فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

0

شیمی دوم فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

2

شیمی پیش: فصل اول - نمودار سرعت (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل اول - نمودار سرعت (قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

619

تعداد پسندیدن

5

شیمی دوم- فصل اول- تست (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم- فصل اول- تست (قسمت هفدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

202

تعداد پسندیدن

1

مجموعه چهل جلدی قصه های قرآنی
آزمون بزرگ گاج
 شیمی سوم: فصل اول - ترکیبات دوتایی نافلز با نافلز (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم: فصل اول - ترکیبات دوتایی نافلز با نافلز (قسمت چهارم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

284

تعداد پسندیدن

7

 شیمی سوم: فصل اول - اسید ها (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم: فصل اول - اسید ها (قسمت پنجم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

248

تعداد پسندیدن

4

 شیمی سوم: فصل اول-شیوه موازنه معادلات (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم: فصل اول-شیوه موازنه معادلات (قسمت نهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

313

تعداد پسندیدن

2

شیمی سوم: فصل اول- قانون پایستگی جرم (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم: فصل اول- قانون پایستگی جرم (قسمت هشتم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

331

تعداد پسندیدن

6

 شیمی سوم: فصل اول - واکنش های شیمیایی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم: فصل اول - واکنش های شیمیایی (قسمت اول)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

824

تعداد پسندیدن

27

 شیمی سوم: فصل اول - بنیان های اکسیژن دار (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم: فصل اول - بنیان های اکسیژن دار (قسمت ششم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

211

تعداد پسندیدن

0

شیمی سوم: فصل اول - معادله شیمیایی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم: فصل اول - معادله شیمیایی (قسمت دوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

380

تعداد پسندیدن

10

 شیمی سوم: فصل اول- نام گذادی ترکیبات (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم: فصل اول- نام گذادی ترکیبات (قسمت هفتم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

222

تعداد پسندیدن

2

 شیمی سوم: فصل اول- نوشتن فرمول ترکیب یونی دوتایی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم: فصل اول- نوشتن فرمول ترکیب یونی دوتایی (قسمت سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

432

تعداد پسندیدن

8

شیمی سوم: فصل اول-تجزیه (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم: فصل اول-تجزیه (قسمت هجدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

447

تعداد پسندیدن

11

شیمی سوم: فصل اول - ترکیبات یونی (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم: فصل اول - ترکیبات یونی (قسمت بیست و یکم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

228

تعداد پسندیدن

5

شیمی سوم: فصل اول - کمیت ها (قسمت بیست و ششم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم: فصل اول - کمیت ها (قسمت بیست و ششم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

365

تعداد پسندیدن

4

شیمی سوم: فصل اول - پلیمر (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم: فصل اول - پلیمر (قسمت شانزدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

271

تعداد پسندیدن

2

شیمی سوم: فصل اول - مثال (قسمت بیست و نهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم: فصل اول - مثال (قسمت بیست و نهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

543

تعداد پسندیدن

7

شیمی سوم: فصل اول-موازنه بار (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم: فصل اول-موازنه بار (قسمت یازدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

381

تعداد پسندیدن

9

شیمی سوم: فصل اول - درصد خلوص (قسمت چهلم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم: فصل اول - درصد خلوص (قسمت چهلم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

322

تعداد پسندیدن

5