107 نتیجه
شیمی دوم تجربی : فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت سوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

142

تعداد پسندیدن

1

شیمی دوم تجربی : فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

149

تعداد پسندیدن

2

شیمی دوم تجربی : فصل چهارم: مبحث پیوند کوالانسی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل چهارم: مبحث پیوند کوالانسی (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

372

تعداد پسندیدن

5

شیمی دوم تجربی : فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

152

تعداد پسندیدن

1

شیمی دوم تجربی : فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

154

تعداد پسندیدن

1

شیمی دوم تجربی : فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

129

تعداد پسندیدن

0

فصل اول: نمودار سرعت (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: نمودار سرعت (قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

740

تعداد پسندیدن

6

شیمی دوم : فصل اول :  تست (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم : فصل اول : تست (قسمت هفدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

347

تعداد پسندیدن

2

کتاب های جعبه سیاه
کلینیک مشاوره گاج
فصل اول : واکنش های شیمیایی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : واکنش های شیمیایی (قسمت اول)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

1051

تعداد پسندیدن

28

 فصل اول: معادله شیمیایی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: معادله شیمیایی (قسمت دوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

512

تعداد پسندیدن

10

 فصل اول : ترکیبات دوتایی نافلز با نافلز (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ترکیبات دوتایی نافلز با نافلز (قسمت چهارم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

406

تعداد پسندیدن

7

فصل اول: نوشتن فرمول ترکیب یونی دوتایی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: نوشتن فرمول ترکیب یونی دوتایی (قسمت سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

573

تعداد پسندیدن

11

 فصل اول: اسید ها (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: اسید ها (قسمت پنجم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

623

تعداد پسندیدن

4

فصل اول: بنیان های اکسیژن دار (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: بنیان های اکسیژن دار (قسمت ششم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

300

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : نام گذادی ترکیبات (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : نام گذادی ترکیبات (قسمت هفتم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

312

تعداد پسندیدن

2

 فصل اول : شیوه موازنه معادلات (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : شیوه موازنه معادلات (قسمت نهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

435

تعداد پسندیدن

2

 فصل اول : قانون پایستگی جرم (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : قانون پایستگی جرم (قسمت هشتم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

473

تعداد پسندیدن

6

 فصل اول : موازنه (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : موازنه (قسمت دهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

545

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : موازنه بار (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : موازنه بار (قسمت دوازدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

547

تعداد پسندیدن

10

 فصل اول: انواع واکنش های شیمیایی(قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: انواع واکنش های شیمیایی(قسمت چهاردهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

377

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : انرژی فعالسازی (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : انرژی فعالسازی (قسمت پانزدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

283

تعداد پسندیدن

1

 فصل اول : موازنه بار (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : موازنه بار (قسمت سیزدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

567

تعداد پسندیدن

9

  فصل اول: موازنه (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: موازنه (قسمت یازدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

1028

تعداد پسندیدن

19

فصل اول : تجزیه (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : تجزیه (قسمت هجدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

600

تعداد پسندیدن

12