106 نتیجه
شیمی دوم: فصل چهارم - مبحث پیوند کوالانسی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل چهارم - مبحث پیوند کوالانسی (قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

0

شیمی دوم: فصل چهارم - مبحث پیوند کوالانسی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل چهارم - مبحث پیوند کوالانسی (قسمت سوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

1

شیمی دوم: فصل چهارم - مبحث پیوند کوالانسی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل چهارم - مبحث پیوند کوالانسی (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

84

تعداد پسندیدن

1

شیمی دوم: فصل چهارم - مبحث پیوند کوالانسی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل چهارم - مبحث پیوند کوالانسی (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

0

شیمی دوم: فصل چهارم - مبحث پیوند کوالانسی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل چهارم - مبحث پیوند کوالانسی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

86

تعداد پسندیدن

2

شیمی دوم: فصل اول- تست (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل اول- تست (قسمت هفدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

247

تعداد پسندیدن

1

شیمی پیش: فصل اول - نمودار سرعت (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل اول - نمودار سرعت (قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

656

تعداد پسندیدن

6

شیمی سوم: فصل اول-تجزیه (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم: فصل اول-تجزیه (قسمت هجدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

516

تعداد پسندیدن

12

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
شیمی سوم: فصل اول - ترکیبات یونی (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم: فصل اول - ترکیبات یونی (قسمت بیست و یکم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

266

تعداد پسندیدن

5

 شیمی سوم: فصل اول - ترکیبات دوتایی نافلز با نافلز (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم: فصل اول - ترکیبات دوتایی نافلز با نافلز (قسمت چهارم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

341

تعداد پسندیدن

7

شیمی سوم: فصل اول - کمیت ها (قسمت بیست و ششم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم: فصل اول - کمیت ها (قسمت بیست و ششم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

402

تعداد پسندیدن

4

شیمی سوم: فصل اول - پلیمر (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم: فصل اول - پلیمر (قسمت شانزدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

329

تعداد پسندیدن

2

شیمی سوم: فصل اول - مثال (قسمت بیست و نهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم: فصل اول - مثال (قسمت بیست و نهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

578

تعداد پسندیدن

7

شیمی سوم: فصل اول-موازنه بار (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم: فصل اول-موازنه بار (قسمت دوازدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

444

تعداد پسندیدن

9

شیمی سوم: فصل اول - درصد خلوص (قسمت چهلم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم: فصل اول - درصد خلوص (قسمت چهلم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

344

تعداد پسندیدن

5

شیمی سوم: فصل اول - استوکیومتری فرمولی (قسمت بیست و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم: فصل اول - استوکیومتری فرمولی (قسمت بیست و هفتم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

306

تعداد پسندیدن

4

شیمی سوم: فصل اول - استوکیومتری(قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم: فصل اول - استوکیومتری(قسمت بیست و پنجم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

573

تعداد پسندیدن

6

 شیمی سوم: فصل اول - اسید ها (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم: فصل اول - اسید ها (قسمت پنجم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

549

تعداد پسندیدن

4

 شیمی سوم: فصل اول-شیوه موازنه معادلات (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم: فصل اول-شیوه موازنه معادلات (قسمت نهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

369

تعداد پسندیدن

2

شیمی سوم: فصل اول - مثال (قسمت چهل و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم: فصل اول - مثال (قسمت چهل و چهارم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

247

تعداد پسندیدن

1

شیمی سوم: فصل اول - انواع واکنش های شیمیایی(قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم: فصل اول - انواع واکنش های شیمیایی(قسمت چهاردهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

282

تعداد پسندیدن

4

شیمی سوم: فصل اول - استوکیومتری فرمولی (قسمت بیست و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم: فصل اول - استوکیومتری فرمولی (قسمت بیست و هشتم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

641

تعداد پسندیدن

6

شیمی سوم: فصل اول - حجم مولی گاز ها (قسمت سی و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم: فصل اول - حجم مولی گاز ها (قسمت سی و هشتم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

500

تعداد پسندیدن

3

شیمی سوم: فصل اول - شناسایی یون (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم: فصل اول - شناسایی یون (قسمت بیست و دوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

363

تعداد پسندیدن

5