107 نتیجه
شیمی دوم فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

0

شیمی دوم فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت سوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

22

تعداد پسندیدن

0

شیمی دوم فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

1

شیمی دوم فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

19

تعداد پسندیدن

0

شیمی دوم فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

25

تعداد پسندیدن

1

شیمی دوم فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

264

تعداد پسندیدن

5

6- شیمی پیش- فصل اول - نمودار سرعت (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
6- شیمی پیش- فصل اول - نمودار سرعت (قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

583

تعداد پسندیدن

5

17- شیمی دوم- فصل اول- تست (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
17- شیمی دوم- فصل اول- تست (قسمت هفدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

170

تعداد پسندیدن

1

سری کتاب های آی کیو
آزمون بزرگ گاج
33- شیمی سوم -فصل اول- استوکیومتری واکنش (قسمت سی و سوم)
تگ دکتر آی کیو
33- شیمی سوم -فصل اول- استوکیومتری واکنش (قسمت سی و سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

434

تعداد پسندیدن

9

17- شیمی سوم- فصل اول-تجزیه (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
17- شیمی سوم- فصل اول-تجزیه (قسمت هفدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

289

تعداد پسندیدن

6

35- شیمی سوم -فصل اول-شیوه حل مسائل با استفاده از الگو  (قسمت سی و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
35- شیمی سوم -فصل اول-شیوه حل مسائل با استفاده از الگو (قسمت سی و پنجم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

265

تعداد پسندیدن

4

11- شیمی سوم- فصل اول- موازنه (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
11- شیمی سوم- فصل اول- موازنه (قسمت یازدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

752

تعداد پسندیدن

19

30- شیمی سوم- فصل اول- تست (قسمت سی ام)
تگ دکتر آی کیو
30- شیمی سوم- فصل اول- تست (قسمت سی ام)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

454

تعداد پسندیدن

9

3- شیمی سوم- فصل اول- نوشتن فرمول ترکیب یونی دوتایی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- شیمی سوم- فصل اول- نوشتن فرمول ترکیب یونی دوتایی (قسمت سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

366

تعداد پسندیدن

7

13- شیمی سوم- فصل اول-موازنه بار (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
13- شیمی سوم- فصل اول-موازنه بار (قسمت سیزدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

366

تعداد پسندیدن

7

4- شیمی سوم -فصل اول- ترکیبات دوتایی نافلز با نافلز (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- شیمی سوم -فصل اول- ترکیبات دوتایی نافلز با نافلز (قسمت چهارم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

246

تعداد پسندیدن

7

21- شیمی سوم -فصل اول- ترکیبات یونی (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
21- شیمی سوم -فصل اول- ترکیبات یونی (قسمت بیست و یکم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

198

تعداد پسندیدن

5

16- شیمی سوم- فصل اول- پلیمر (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
16- شیمی سوم- فصل اول- پلیمر (قسمت شانزدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

241

تعداد پسندیدن

2

26- شیمی سوم - فصل اول-کمیت ها  (قسمت بیست و ششم)
تگ دکتر آی کیو
26- شیمی سوم - فصل اول-کمیت ها (قسمت بیست و ششم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

314

تعداد پسندیدن

4

18- شیمی سوم- فصل اول-تجزیه (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
18- شیمی سوم- فصل اول-تجزیه (قسمت هجدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

392

تعداد پسندیدن

10

9- شیمی سوم- فصل اول-شیوه موازنه معادلات (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
9- شیمی سوم- فصل اول-شیوه موازنه معادلات (قسمت نهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

276

تعداد پسندیدن

2

05- شیمی سوم - فصل اول - اسید ها (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
05- شیمی سوم - فصل اول - اسید ها (قسمت پنجم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

214

تعداد پسندیدن

4

25- شیمی سوم- فصل اول- استوکیومتری(قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
25- شیمی سوم- فصل اول- استوکیومتری(قسمت بیست و پنجم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

436

تعداد پسندیدن

6

40- شیمی سوم - فصل اول - درصد خلوص (قسمت چهلم)
تگ دکتر آی کیو
40- شیمی سوم - فصل اول - درصد خلوص (قسمت چهلم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

287

تعداد پسندیدن

5