267 نتیجه
ویدئوهای مرتبط
10-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت دهم
10-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت دهم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

376

تعداد پسندیدن

2

4-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت چهارم
4-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت چهارم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

210

تعداد پسندیدن

2

3-فصل دوم - مثلثات - قسمت سوم
3-فصل دوم - مثلثات - قسمت سوم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

142

تعداد پسندیدن

0

9-فصل دوم - مثلثات - قسمت نهم
9-فصل دوم - مثلثات - قسمت نهم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

117

تعداد پسندیدن

0

7-فصل دوم - مثلثات - قسمت هفتم
7-فصل دوم - مثلثات - قسمت هفتم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

160

تعداد پسندیدن

1

13-فصل دوم - مثلثات - قسمت سیزدهم
13-فصل دوم - مثلثات - قسمت سیزدهم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

140

تعداد پسندیدن

2

5-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت پنجم
5-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت پنجم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

164

تعداد پسندیدن

1

3-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت سوم
3-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت سوم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

189

تعداد پسندیدن

2

کتاب های دور دنیادر 4 ساعت
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
12-فصل دوم - مثلثات - قسمت دوازدهم
12-فصل دوم - مثلثات - قسمت دوازدهم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

125

تعداد پسندیدن

0

10-فصل دوم - مثلثات - قسمت دهم
10-فصل دوم - مثلثات - قسمت دهم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

346

تعداد پسندیدن

3

4-فصل دوم - مثلثات - قسمت چهارم
4-فصل دوم - مثلثات - قسمت چهارم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

110

تعداد پسندیدن

1

2-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت دوم
2-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت دوم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

229

تعداد پسندیدن

4

8-فصل دوم - مثلثات - قسمت هشتم
8-فصل دوم - مثلثات - قسمت هشتم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

135

تعداد پسندیدن

1

6-فصل دوم - مثلثات - قسمت ششم
6-فصل دوم - مثلثات - قسمت ششم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

119

تعداد پسندیدن

0

2-فصل دوم - مثلثات - قسمت دوم
2-فصل دوم - مثلثات - قسمت دوم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

184

تعداد پسندیدن

2

12-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت دوازدهم
12-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت دوازدهم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

167

تعداد پسندیدن

1

5-فصل دوم - مثلثات - قسمت پنجم
5-فصل دوم - مثلثات - قسمت پنجم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

119

تعداد پسندیدن

1

1-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت اول
1-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت اول

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

214

تعداد پسندیدن

4

11-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت یازدهم
11-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت یازدهم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

197

تعداد پسندیدن

2

2- فصل اول: مبحث مجموعه (قسمت دوم)
2- فصل اول: مبحث مجموعه (قسمت دوم)

دهم تجربی - ریاضی (1)

حسین کعبی

حسین کعبی
تعداد بازدید

140

تعداد پسندیدن

0

5- فصل اول: مبحث مرجع و متمم (قسمت پنجم)
5- فصل اول: مبحث مرجع و متمم (قسمت پنجم)

دهم تجربی - ریاضی (1)

حسین کعبی

حسین کعبی
تعداد بازدید

153

تعداد پسندیدن

0

4- فصل دوم :نسبت های مثلثاتی (قسمت چهارم )
4- فصل دوم :نسبت های مثلثاتی (قسمت چهارم )

دهم تجربی - ریاضی (1)

حسین کعبی

حسین کعبی
تعداد بازدید

309

تعداد پسندیدن

6

5- فصل اول: مبحث مرجع و متمم (قسمت پنجم )
5- فصل اول: مبحث مرجع و متمم (قسمت پنجم )

دهم تجربی - ریاضی (1)

حسین کعبی

حسین کعبی
تعداد بازدید

147

تعداد پسندیدن

0

3- فصل اول: مبحث دنباله حسابی (قسمت سوم)
3- فصل اول: مبحث دنباله حسابی (قسمت سوم)

دهم تجربی - ریاضی (1)

حسین کعبی

حسین کعبی
تعداد بازدید

227

تعداد پسندیدن

2