263 نتیجه
ویدئوهای مرتبط
10-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت دهم
10-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت دهم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

266

تعداد پسندیدن

2

4-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت چهارم
4-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت چهارم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

153

تعداد پسندیدن

2

3-فصل دوم - مثلثات - قسمت سوم
3-فصل دوم - مثلثات - قسمت سوم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

87

تعداد پسندیدن

0

9-فصل دوم - مثلثات - قسمت نهم
9-فصل دوم - مثلثات - قسمت نهم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

83

تعداد پسندیدن

0

7-فصل دوم - مثلثات - قسمت هفتم
7-فصل دوم - مثلثات - قسمت هفتم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

85

تعداد پسندیدن

1

13-فصل دوم - مثلثات - قسمت سیزدهم
13-فصل دوم - مثلثات - قسمت سیزدهم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

82

تعداد پسندیدن

1

5-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت پنجم
5-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت پنجم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

121

تعداد پسندیدن

1

3-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت سوم
3-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت سوم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

142

تعداد پسندیدن

2

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
12-فصل دوم - مثلثات - قسمت دوازدهم
12-فصل دوم - مثلثات - قسمت دوازدهم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

84

تعداد پسندیدن

0

10-فصل دوم - مثلثات - قسمت دهم
10-فصل دوم - مثلثات - قسمت دهم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

215

تعداد پسندیدن

2

4-فصل دوم - مثلثات - قسمت چهارم
4-فصل دوم - مثلثات - قسمت چهارم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

0

2-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت دوم
2-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت دوم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

155

تعداد پسندیدن

2

8-فصل دوم - مثلثات - قسمت هشتم
8-فصل دوم - مثلثات - قسمت هشتم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

100

تعداد پسندیدن

1

6-فصل دوم - مثلثات - قسمت ششم
6-فصل دوم - مثلثات - قسمت ششم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

0

2-فصل دوم - مثلثات - قسمت دوم
2-فصل دوم - مثلثات - قسمت دوم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

127

تعداد پسندیدن

1

12-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت دوازدهم
12-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت دوازدهم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

140

تعداد پسندیدن

1

5-فصل دوم - مثلثات - قسمت پنجم
5-فصل دوم - مثلثات - قسمت پنجم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

0

1-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت اول
1-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت اول

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

148

تعداد پسندیدن

3

11-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت یازدهم
11-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت یازدهم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

145

تعداد پسندیدن

2

2- فصل اول: مبحث مجموعه (قسمت دوم)
2- فصل اول: مبحث مجموعه (قسمت دوم)

دهم تجربی - ریاضی (1)

حسین کعبی

حسین کعبی
تعداد بازدید

112

تعداد پسندیدن

0

5- فصل اول: مبحث مرجع و متمم (قسمت پنجم)
5- فصل اول: مبحث مرجع و متمم (قسمت پنجم)

دهم تجربی - ریاضی (1)

حسین کعبی

حسین کعبی
تعداد بازدید

112

تعداد پسندیدن

0

4- فصل دوم :نسبت های مثلثاتی (قسمت چهارم )
4- فصل دوم :نسبت های مثلثاتی (قسمت چهارم )

دهم تجربی - ریاضی (1)

حسین کعبی

حسین کعبی
تعداد بازدید

250

تعداد پسندیدن

6

5- فصل اول: مبحث مرجع و متمم (قسمت پنجم )
5- فصل اول: مبحث مرجع و متمم (قسمت پنجم )

دهم تجربی - ریاضی (1)

حسین کعبی

حسین کعبی
تعداد بازدید

97

تعداد پسندیدن

0

3- فصل اول: مبحث دنباله حسابی (قسمت سوم)
3- فصل اول: مبحث دنباله حسابی (قسمت سوم)

دهم تجربی - ریاضی (1)

حسین کعبی

حسین کعبی
تعداد بازدید

181

تعداد پسندیدن

2