114 نتیجه
ویدئوهای مرتبط
شیمی دوم: فصل سوم تست ( قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل سوم تست ( قسمت چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

66

تعداد پسندیدن

1

شیمی دوم: فصل اول- اصل هوند (قسمت بیست دوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل اول- اصل هوند (قسمت بیست دوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

244

تعداد پسندیدن

8

شیمی دوم - فصل اول- عدد کوانتومی ( قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم - فصل اول- عدد کوانتومی ( قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

197

تعداد پسندیدن

2

شیمی دوم:  فصل اول - تست (قسمت بیست و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل اول - تست (قسمت بیست و هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

170

تعداد پسندیدن

2

شیمی دوم: فصل اول- تست (بیست و نهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل اول- تست (بیست و نهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

133

تعداد پسندیدن

3

شیمی دوم -فصل دوم -شعاع اتمی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم -فصل دوم -شعاع اتمی (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

234

تعداد پسندیدن

15

شیمی دوم: فصل سوم - فرمول ترکیب یونی دوتایی ( قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل سوم - فرمول ترکیب یونی دوتایی ( قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

151

تعداد پسندیدن

3

شیمی دوم: فصل اول - عناصر واسطه (قسمت بیست و سوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل اول - عناصر واسطه (قسمت بیست و سوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

125

تعداد پسندیدن

2

سری کتاب های آی کیو
آزمون بزرگ گاج
شیمی دوم - فصل دوم-شعاع ااتمی -اثر پوششی  الکترون ها (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم - فصل دوم-شعاع ااتمی -اثر پوششی الکترون ها (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

170

تعداد پسندیدن

8

شیمی دوم: فصل اول - تست (قسمت بیست و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل اول - تست (قسمت بیست و هشتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

445

تعداد پسندیدن

4

شیمی دوم- فصل دوم -یونش(قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم- فصل دوم -یونش(قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

107

تعداد پسندیدن

5

شیمی دوم: فصل سوم- اسیدها (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل سوم- اسیدها (قسمت سوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

513

تعداد پسندیدن

0

شیمی دوم- فصل دوم-شعاع ااتمی -اثر پوششی  الکترون ها (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم- فصل دوم-شعاع ااتمی -اثر پوششی الکترون ها (قسمت سوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

153

تعداد پسندیدن

6

شیمی دوم: فصل اول - تعیین دوره و گروه عناصر (قسمت بیست و یکم )
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل اول - تعیین دوره و گروه عناصر (قسمت بیست و یکم )

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

188

تعداد پسندیدن

3

شیمی دوم -فصل دوم-تغییرات انرژی یونش (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم -فصل دوم-تغییرات انرژی یونش (قسمت نهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

156

تعداد پسندیدن

3

شیمی دوم: فصل اول - تست (قسمت بیست و ششم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل اول - تست (قسمت بیست و ششم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

141

تعداد پسندیدن

3

شیمی دوم - فصل دوم-تغییرات انرژی یونش (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم - فصل دوم-تغییرات انرژی یونش (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

125

تعداد پسندیدن

4

شیمی دوم: فصل سوم - مثال - تست ( قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل سوم - مثال - تست ( قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

83

تعداد پسندیدن

2

شیمی دوم: فصل اول - عناصر اصلی (قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل اول - عناصر اصلی (قسمت بیست و چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

126

تعداد پسندیدن

2

شیمی دوم: فصل سوم- تست(قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل سوم- تست(قسمت هشتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

79

تعداد پسندیدن

2

شیمی دوم -فصل دوم -شعاع یونی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم -فصل دوم -شعاع یونی (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

121

تعداد پسندیدن

4

شیمی دوم: فصل اول - آرایش الکترونی یون ها  (قسمت سی ودوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل اول - آرایش الکترونی یون ها (قسمت سی ودوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

206

تعداد پسندیدن

5

شیمی دوم: فصل اول - تست (قسمت سی و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل اول - تست (قسمت سی و پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

108

تعداد پسندیدن

4

شیمی دوم: فصل اول - تست (قسمت سی)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل اول - تست (قسمت سی)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

120

تعداد پسندیدن

2