114 نتیجه
ویدئوهای مرتبط
شیمی دوم تجربی : فصل سوم : تست (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل سوم : تست (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

102

تعداد پسندیدن

1

شیمی دوم تجربی : فصل اول : اصل هوند (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل اول : اصل هوند (قسمت بیست و دوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

353

تعداد پسندیدن

8

شیمی دوم تجربی: فصل اول : عدد کوانتومی ( قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی: فصل اول : عدد کوانتومی ( قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

317

تعداد پسندیدن

3

شیمی دوم تجربی : فصل دوم : شعاع اتمی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل دوم : شعاع اتمی (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

309

تعداد پسندیدن

16

شیمی دوم تجربی : فصل دوم : شعاع اتمی - اثر پوششی الکترون ها (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل دوم : شعاع اتمی - اثر پوششی الکترون ها (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

225

تعداد پسندیدن

9

شیمی دوم تجربی : فصل دوم : یونش (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل دوم : یونش (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

285

تعداد پسندیدن

9

شیمی دوم تجربی : فصل دوم : تغییرات انرژی یونش(قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل دوم : تغییرات انرژی یونش(قسمت هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

200

تعداد پسندیدن

4

شیمی دوم تجربی:  فصل دوم : شعاع یونی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی: فصل دوم : شعاع یونی (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

172

تعداد پسندیدن

5

کتاب های دور دنیادر 4 ساعت
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
شیمی دوم تجربی : فصل دوم : شعاع اتمی - اثر پوششی الکترون ها (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل دوم : شعاع اتمی - اثر پوششی الکترون ها (قسمت سوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

222

تعداد پسندیدن

6

شیمی دوم تجربی : فصل دوم : تغییرات انرژی یونش (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل دوم : تغییرات انرژی یونش (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

193

تعداد پسندیدن

6

شیمی دوم تجربی : فصل دوم: یونش(قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل دوم: یونش(قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

180

تعداد پسندیدن

6

شیمی دوم: فصل اول : تست (قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل اول : تست (قسمت بیست و پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

189

تعداد پسندیدن

5

شیمی دوم تجربی : فصل اول : عناصر اصلی (قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل اول : عناصر اصلی (قسمت بیست و چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

190

تعداد پسندیدن

3

شیمی دوم تجربی : فصل اول : عناصر واسطه (قسمت بیست و سوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل اول : عناصر واسطه (قسمت بیست و سوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

219

تعداد پسندیدن

2

شیمی دوم تجربی : فصل اول: تعیین دوره و گروه عناصر (قسمت بیست و یکم )
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل اول: تعیین دوره و گروه عناصر (قسمت بیست و یکم )

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

296

تعداد پسندیدن

5

شیمی دوم تجربی : فصل دوم : تغییرات انرژی یونش (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل دوم : تغییرات انرژی یونش (قسمت نهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

220

تعداد پسندیدن

4

شیمی دوم تجربی : فصل اول : تست (قسمت بیست و ششم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل اول : تست (قسمت بیست و ششم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

211

تعداد پسندیدن

5

شیمی دوم تجربی : فصل اول: تست (قسمت بیست و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل اول: تست (قسمت بیست و هشتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

513

تعداد پسندیدن

4

شیمی دوم تجربی : فصل اول : تست (قسمت بیست و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل اول : تست (قسمت بیست و هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

250

تعداد پسندیدن

3

شیمی دوم تجربی: فصل اول : تست (بیست و نهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی: فصل اول : تست (بیست و نهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

191

تعداد پسندیدن

3

شیمی دوم تجربی : فصل اول : تست (قسمت سی و یکم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل اول : تست (قسمت سی و یکم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

247

تعداد پسندیدن

6

شیمی دوم : فصل اول : تست (قسمت سی)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم : فصل اول : تست (قسمت سی)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

192

تعداد پسندیدن

2

شیمی دوم تجربی : فصل اول : آرایش الکترونی یون ها  (قسمت سی ودوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل اول : آرایش الکترونی یون ها (قسمت سی ودوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

309

تعداد پسندیدن

5

شیمی دوم تجربی : فصل اول : تعیین عدد اتمی (قسمت سی و سوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل اول : تعیین عدد اتمی (قسمت سی و سوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

256

تعداد پسندیدن

4