114 نتیجه
ویدئوهای مرتبط
شیمی دوم: فصل سوم - تست (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل سوم - تست (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

1

شیمی دوم: فصل اول- اصل هوند (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل اول- اصل هوند (قسمت بیست و دوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

320

تعداد پسندیدن

8

شیمی دوم - فصل اول- عدد کوانتومی ( قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم - فصل اول- عدد کوانتومی ( قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

255

تعداد پسندیدن

2

شیمی دوم:  فصل اول - تست (قسمت سی و یکم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل اول - تست (قسمت سی و یکم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

215

تعداد پسندیدن

6

شیمی دوم:  فصل دوم - یونش (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل دوم - یونش (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

244

تعداد پسندیدن

9

شیمی دوم: فصل سوم - آب تبلور ( قسمت پنجم )
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل سوم - آب تبلور ( قسمت پنجم )

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

204

تعداد پسندیدن

8

شیمی دوم: فصل اول - تست (قسمت سی)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل اول - تست (قسمت سی)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

162

تعداد پسندیدن

2

شیمی دوم:  فصل اول - تعیین عدد اتمی (قسمت سی و سوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل اول - تعیین عدد اتمی (قسمت سی و سوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

211

تعداد پسندیدن

4

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
شیمی دوم: فصل دوم - تغییرات انرژی یونش(قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل دوم - تغییرات انرژی یونش(قسمت هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

166

تعداد پسندیدن

4

شیمی دوم: فصل سوم - نامگذاری ترکیب یونی ( قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل سوم - نامگذاری ترکیب یونی ( قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

202

تعداد پسندیدن

4

شیمی دوم: فصل اول - تست (قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل اول - تست (قسمت بیست و پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

163

تعداد پسندیدن

5

شیمی دوم: فصل اول - تست (قسمت سی و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل اول - تست (قسمت سی و چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

173

تعداد پسندیدن

4

شیمی دوم: فصل سوم - تست ( قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل سوم - تست ( قسمت هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

125

تعداد پسندیدن

2

شیمی دوم: فصل اول - آرایش الکترونی یون ها  (قسمت سی ودوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل اول - آرایش الکترونی یون ها (قسمت سی ودوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

260

تعداد پسندیدن

5

شیمی دوم: فصل اول - تست (قسمت سی و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل اول - تست (قسمت سی و پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

136

تعداد پسندیدن

4

شیمی دوم: فصل اول - تست (قسمت بیست و ششم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل اول - تست (قسمت بیست و ششم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

178

تعداد پسندیدن

5

شیمی دوم: فصل دوم - تغییرات انرژی یونش (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل دوم - تغییرات انرژی یونش (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

163

تعداد پسندیدن

5

شیمی دوم: فصل سوم - مثال - تست ( قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل سوم - مثال - تست ( قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

102

تعداد پسندیدن

2

شیمی دوم: فصل اول - عناصر اصلی (قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل اول - عناصر اصلی (قسمت بیست و چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

157

تعداد پسندیدن

3

شیمی دوم: فصل سوم- تست(قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل سوم- تست(قسمت هشتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

100

تعداد پسندیدن

2

شیمی دوم: فصل دوم - شعاع یونی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل دوم - شعاع یونی (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

141

تعداد پسندیدن

4

شیمی دوم: فصل دوم -شعاع اتمی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل دوم -شعاع اتمی (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

276

تعداد پسندیدن

16

شیمی دوم: فصل سوم - فرمول ترکیب یونی دوتایی ( قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل سوم - فرمول ترکیب یونی دوتایی ( قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

198

تعداد پسندیدن

3

شیمی دوم: فصل اول - عناصر واسطه (قسمت بیست و سوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل اول - عناصر واسطه (قسمت بیست و سوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

170

تعداد پسندیدن

2