نتیجه 114
ویدئوهای مرتبط
4- شیمی دوم- فصل سوم تست ( قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- شیمی دوم- فصل سوم تست ( قسمت چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

1

22- شیمی دوم-فصل اول -اصل هوند (قسمت بیست دوم)
تگ دکتر آی کیو
22- شیمی دوم-فصل اول -اصل هوند (قسمت بیست دوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

169

تعداد پسندیدن

8

13- شیمی دوم - فصل اول- عدد کوانتومی ( قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
13- شیمی دوم - فصل اول- عدد کوانتومی ( قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

107

تعداد پسندیدن

2

3-شیمی دوم- فصل دوم-شعاع ااتمی -اثر پوششی  الکترون ها (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3-شیمی دوم- فصل دوم-شعاع ااتمی -اثر پوششی الکترون ها (قسمت سوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

103

تعداد پسندیدن

6

3- شیمی دوم- فصل سوم- اسیدها (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- شیمی دوم- فصل سوم- اسیدها (قسمت سوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

479

تعداد پسندیدن

0

29- شیمی دوم- فصل اول- تست   (بیست و نهم)
تگ دکتر آی کیو
29- شیمی دوم- فصل اول- تست (بیست و نهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

96

تعداد پسندیدن

3

27- شیمی دوم- فصل اول-  تست (قسمت بیست و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
27- شیمی دوم- فصل اول- تست (قسمت بیست و هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

99

تعداد پسندیدن

2

9- شیمی دوم -فصل دوم-تغییرات انرژی یونش (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
9- شیمی دوم -فصل دوم-تغییرات انرژی یونش (قسمت نهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

117

تعداد پسندیدن

3

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
21- شیمی دوم- فصل اول-تعیین دوره و گروه عناصر (قسمت بیست و یکم )
تگ دکتر آی کیو
21- شیمی دوم- فصل اول-تعیین دوره و گروه عناصر (قسمت بیست و یکم )

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

126

تعداد پسندیدن

3

33- شیمی دوم- فصل اول - تعیین عدد اتمی  (قسمت سی و سوم)
تگ دکتر آی کیو
33- شیمی دوم- فصل اول - تعیین عدد اتمی (قسمت سی و سوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

129

تعداد پسندیدن

3

30- شیمی دوم- فصل اول - تست (قسمت سی)
تگ دکتر آی کیو
30- شیمی دوم- فصل اول - تست (قسمت سی)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

87

تعداد پسندیدن

2

7- شیمی دوم -فصل دوم-تغییرات انرژی یونش(قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
7- شیمی دوم -فصل دوم-تغییرات انرژی یونش(قسمت هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

105

تعداد پسندیدن

4

5- شیمی دوم -فصل سوم- آب تبلور ( قسمت پنجم )
تگ دکتر آی کیو
5- شیمی دوم -فصل سوم- آب تبلور ( قسمت پنجم )

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

131

تعداد پسندیدن

7

31- شیمی دوم - فصل اول - تست (قسمت سی و یکم)
تگ دکتر آی کیو
31- شیمی دوم - فصل اول - تست (قسمت سی و یکم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

135

تعداد پسندیدن

6

5-شیمی دوم -فصل دوم -یونش (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
5-شیمی دوم -فصل دوم -یونش (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

128

تعداد پسندیدن

8

34- شیمی دوم - فصل اول - تست(قسمت سی و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
34- شیمی دوم - فصل اول - تست(قسمت سی و چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

4

25-شیمی دوم- فصل اول -تست (قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
25-شیمی دوم- فصل اول -تست (قسمت بیست و پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

99

تعداد پسندیدن

5

2 - شیمی دوم فصل سوم - نامگذاری ترکیب یونی ( قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2 - شیمی دوم فصل سوم - نامگذاری ترکیب یونی ( قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

94

تعداد پسندیدن

4

32- شیمی دوم- فصل اول - آرایش الکترونی یون ها  (قسمت سی ودوم)
تگ دکتر آی کیو
32- شیمی دوم- فصل اول - آرایش الکترونی یون ها (قسمت سی ودوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

130

تعداد پسندیدن

5

7- شیمی دوم- فصل سوم- تست ( قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
7- شیمی دوم- فصل سوم- تست ( قسمت هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

1

35- شیمی دوم- فصل اول - تست (قسمت سی و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
35- شیمی دوم- فصل اول - تست (قسمت سی و پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

73

تعداد پسندیدن

4

26- شیمی دوم- فصل اول - تست (قسمت بیست و ششم)
تگ دکتر آی کیو
26- شیمی دوم- فصل اول - تست (قسمت بیست و ششم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

97

تعداد پسندیدن

3

1-شیمی دوم -فصل دوم -شعاع اتمی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1-شیمی دوم -فصل دوم -شعاع اتمی (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

183

تعداد پسندیدن

14

1- شیمی دوم -فصل سوم- فرمول ترکیب یونی دوتایی ( قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
1- شیمی دوم -فصل سوم- فرمول ترکیب یونی دوتایی ( قسمت سوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

3