190 نتیجه
دوم دبیرستان فیزیک - فصل پنجم : حل تست ویژگی های ماده و فشار (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
دوم دبیرستان فیزیک - فصل پنجم : حل تست ویژگی های ماده و فشار (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

79

تعداد پسندیدن

0

دوم دبیرستان فیزیک - فصل پنجم : حل تست ویژگی های ماده و فشار (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
دوم دبیرستان فیزیک - فصل پنجم : حل تست ویژگی های ماده و فشار (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

98

تعداد پسندیدن

0

دوم دبیرستان فیزیک - فصل پنجم : حل تست ویژگی های ماده و فشار (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
دوم دبیرستان فیزیک - فصل پنجم : حل تست ویژگی های ماده و فشار (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

86

تعداد پسندیدن

0

دوم دبیرستان فیزیک - فصل پنجم : حل تست ویژگی های ماده و فشار (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
دوم دبیرستان فیزیک - فصل پنجم : حل تست ویژگی های ماده و فشار (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

95

تعداد پسندیدن

0

 فصل هفتم : آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل هفتم : آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

124

تعداد پسندیدن

2

 فصل هفتم : آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل هفتم : آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

203

تعداد پسندیدن

4

 فصل هفتم : آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل هفتم : آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

131

تعداد پسندیدن

3

فصل هفتم : آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل هفتم : آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

125

تعداد پسندیدن

4

کتاب های جعبه سیاه
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
فصل هفتم : آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل هفتم : آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

93

تعداد پسندیدن

5

صل هفتم : حل تست آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
صل هفتم : حل تست آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

83

تعداد پسندیدن

1

دوم دبیرستان فیزیک - فصل پنجم : حل تست ویژگی های ماده و فشار (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
دوم دبیرستان فیزیک - فصل پنجم : حل تست ویژگی های ماده و فشار (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

71

تعداد پسندیدن

1

فصل هفتم : آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل هفتم : آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

99

تعداد پسندیدن

3

فصل هفتم : آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل هفتم : آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

102

تعداد پسندیدن

1

فصل هفتم : آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل هفتم : آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

105

تعداد پسندیدن

1

 فصل هفتم : حل تست آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل هفتم : حل تست آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

107

تعداد پسندیدن

1

فصل هفتم : حل تست آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل هفتم : حل تست آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

73

تعداد پسندیدن

1

فصل هفتم : حل تست آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل هفتم : حل تست آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

1

 فصل هفتم : حل تست آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل هفتم : حل تست آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت چهاردهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

1

فصل هفتم : حل تست آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل هفتم : حل تست آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

66

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : مغناطیس (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : مغناطیس (قسمت اول)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

199

تعداد پسندیدن

4

فصل چهارم : مغناطیس (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : مغناطیس (قسمت سوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

201

تعداد پسندیدن

2

فصل چهارم : مغناطیس (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : مغناطیس (قسمت دوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

138

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : حل تست مغناطیس (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : حل تست مغناطیس (قسمت یازدهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

115

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : حل تست مغناطیس (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : حل تست مغناطیس (قسمت پنجم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

130

تعداد پسندیدن

0