نتیجه 175
فصل سوم : حل تست حرکت نوسانی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : حل تست حرکت نوسانی (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

11

تعداد پسندیدن

0

جمع بندی : تثبیت مکانیک (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی : تثبیت مکانیک (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

11

تعداد پسندیدن

0

جمع بندی : تثبیت مکانیک (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی : تثبیت مکانیک (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

1

جمع بندی : تثبیت مکانیک (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی : تثبیت مکانیک (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

0

جمع بندی : تثبیت مکانیک (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی : تثبیت مکانیک (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

1

جمع بندی : تثبیت مکانیک (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی : تثبیت مکانیک (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

1

جمع بندی : تثبیت مکانیک (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی : تثبیت مکانیک (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

0

جمع بندی : تثبیت مکانیک (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی : تثبیت مکانیک (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

21

تعداد پسندیدن

1

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
جمع بندی : تثبیت مکانیک (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی : تثبیت مکانیک (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

0

جمع بندی : تثبیت مکانیک (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی : تثبیت مکانیک (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

10

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : مبحث الکتریسته ساکن (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مبحث الکتریسته ساکن (قسمت ششم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : مبحث الکتریسته ساکن (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مبحث الکتریسته ساکن (قسمت هفتم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : مبحث الکتریسته ساکن (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مبحث الکتریسته ساکن (قسمت نهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

19

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : مبحث الکتریسته ساکن (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مبحث الکتریسته ساکن (قسمت هجدهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

23

تعداد پسندیدن

0

فصل ششم : موج های الکترومغناطیسی(قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : موج های الکترومغناطیسی(قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم: مبحث حرکت شناسی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: مبحث حرکت شناسی (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

0

فیزیک کنکوری : مبحث دینامیک (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فیزیک کنکوری : مبحث دینامیک (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

30

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : حل تست کار و انرژی (قسمت بیست و سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : حل تست کار و انرژی (قسمت بیست و سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

9

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : سینماتیک (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : سینماتیک (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

82

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : سینماتیک (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : سینماتیک (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

28

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : حل تست کار و انرژی (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : حل تست کار و انرژی (قسمت بیست و دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

7

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : سینماتیک (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : سینماتیک (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

0

فیزیک کنکوری : مبحث دینامیک (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فیزیک کنکوری : مبحث دینامیک (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : سینماتیک (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : سینماتیک (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

1