200 نتیجه
دوم دبیرستان فیزیک - فصل هفتم : حل تست آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
دوم دبیرستان فیزیک - فصل هفتم : حل تست آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - فیزیک 1و2

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

0

دوم دبیرستان فیزیک - فصل پنجم : حل تست ویژگی های ماده و فشار (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
دوم دبیرستان فیزیک - فصل پنجم : حل تست ویژگی های ماده و فشار (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک 1و2

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

0

دوم دبیرستان فیزیک - فصل هفتم : آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
دوم دبیرستان فیزیک - فصل هفتم : آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک 1و2

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

1

دوم دبیرستان فیزیک - فصل هفتم : آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
دوم دبیرستان فیزیک - فصل هفتم : آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک 1و2

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

0

دوم دبیرستان فیزیک - فصل هفتم : آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
دوم دبیرستان فیزیک - فصل هفتم : آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک 1و2

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

0

دوم دبیرستان فیزیک - فصل هفتم : آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
دوم دبیرستان فیزیک - فصل هفتم : آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک 1و2

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

0

دوم دبیرستان فیزیک - فصل هفتم : آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
دوم دبیرستان فیزیک - فصل هفتم : آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک 1و2

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

1

دوم دبیرستان فیزیک - فصل پنجم : حل تست ویژگی های ماده و فشار (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
دوم دبیرستان فیزیک - فصل پنجم : حل تست ویژگی های ماده و فشار (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک 1و2

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

0

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
دوم دبیرستان فیزیک - فصل هفتم : حل تست آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
دوم دبیرستان فیزیک - فصل هفتم : حل تست آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک 1و2

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

دوم دبیرستان فیزیک - فصل هفتم : حل تست آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
دوم دبیرستان فیزیک - فصل هفتم : حل تست آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک 1و2

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

11

تعداد پسندیدن

0

دوم دبیرستان فیزیک - فصل هفتم : آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
دوم دبیرستان فیزیک - فصل هفتم : آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک 1و2

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

دوم دبیرستان فیزیک - فصل پنجم : حل تست ویژگی های ماده و فشار (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
دوم دبیرستان فیزیک - فصل پنجم : حل تست ویژگی های ماده و فشار (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک 1و2

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

34

تعداد پسندیدن

0

دوم دبیرستان فیزیک - فصل پنجم : حل تست ویژگی های ماده و فشار (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
دوم دبیرستان فیزیک - فصل پنجم : حل تست ویژگی های ماده و فشار (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک 1و2

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

0

دوم دبیرستان فیزیک - فصل هفتم : حل تست آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
دوم دبیرستان فیزیک - فصل هفتم : حل تست آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک 1و2

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

21

تعداد پسندیدن

0

دوم دبیرستان فیزیک - فصل هفتم : آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
دوم دبیرستان فیزیک - فصل هفتم : آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک 1و2

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

0

دوم دبیرستان فیزیک - فصل هفتم : حل تست آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
دوم دبیرستان فیزیک - فصل هفتم : حل تست آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت چهاردهم)

کنکور ریاضی - فیزیک 1و2

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

11

تعداد پسندیدن

0

دوم دبیرستان فیزیک - فصل هفتم : حل تست آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
دوم دبیرستان فیزیک - فصل هفتم : حل تست آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک 1و2

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

دوم دبیرستان فیزیک - فصل پنجم : حل تست ویژگی های ماده و فشار (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
دوم دبیرستان فیزیک - فصل پنجم : حل تست ویژگی های ماده و فشار (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - فیزیک 1و2

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

0

دوم دبیرستان فیزیک - فصل هفتم : آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
دوم دبیرستان فیزیک - فصل هفتم : آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک 1و2

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

1

دوم دبیرستان فیزیک - فصل پنجم : ویژگی های ماده و فشار (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
دوم دبیرستان فیزیک - فصل پنجم : ویژگی های ماده و فشار (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

28

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : مغناطیس (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : مغناطیس (قسمت اول)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

134

تعداد پسندیدن

4

فصل چهارم : حل تست مغناطیس (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : حل تست مغناطیس (قسمت یازدهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

71

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : حل تست مغناطیس (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : حل تست مغناطیس (قسمت پنجم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

82

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : القاء مغناطیس (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : القاء مغناطیس (قسمت چهارم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

91

تعداد پسندیدن

1