240 نتیجه
ویدئوهای مرتبط
مکانیک : آزمایش پایستگی انرژی مکانیکی توسط پرفسور والترلوین
مکانیک : آزمایش پایستگی انرژی مکانیکی توسط پرفسور والترلوین

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

152

تعداد پسندیدن

2

02-پاسخ نامه تشریحی ازمون فیزیک قسمت دوم
02-پاسخ نامه تشریحی ازمون فیزیک قسمت دوم

کنکور ریاضی - فیزیک

معصومه ریاضی

معصومه  ریاضی
تعداد بازدید

94

تعداد پسندیدن

0

06-پاسخ نامه تشریحی ازمون فیزیک قسمت ششم
06-پاسخ نامه تشریحی ازمون فیزیک قسمت ششم

کنکور ریاضی - فیزیک

معصومه ریاضی

معصومه  ریاضی
تعداد بازدید

143

تعداد پسندیدن

0

نوسان و موج : ده ازمایشی که می توان با دیاپازون انجام داد
نوسان و موج : ده ازمایشی که می توان با دیاپازون انجام داد

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

143

تعداد پسندیدن

1

فیزیک مدرن : آزمایشی از اثر فوتو الکتریک
فیزیک مدرن : آزمایشی از اثر فوتو الکتریک

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

190

تعداد پسندیدن

0

مکانیک : آزمایش حلقه
مکانیک : آزمایش حلقه

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

178

تعداد پسندیدن

0

فیزیک مدرن : انیمیشن آزمایش رادرفورد(زیر نویس فارسی)
فیزیک مدرن : انیمیشن آزمایش رادرفورد(زیر نویس فارسی)

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

141

تعداد پسندیدن

0

فیزیک مدرن : بمب اتمی
فیزیک مدرن : بمب اتمی

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

195

تعداد پسندیدن

0

کتاب های جعبه سیاه
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
فیزیک مدرن : سفر به درون اتم
فیزیک مدرن : سفر به درون اتم

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

124

تعداد پسندیدن

1

مکانیک : ساخت یک ماشین بادکنکی
مکانیک : ساخت یک ماشین بادکنکی

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

137

تعداد پسندیدن

0

نوسان و موج : امواج ایستاده در طناب
نوسان و موج : امواج ایستاده در طناب

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

147

تعداد پسندیدن

1

فیزیک مدرن : آزمایش قطره روغن ملیکان
فیزیک مدرن : آزمایش قطره روغن ملیکان

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

110

تعداد پسندیدن

0

فیزیک مدرن : چگونه نیروگاه هسته ای کار می کند؟
فیزیک مدرن : چگونه نیروگاه هسته ای کار می کند؟

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

149

تعداد پسندیدن

1

نوسان و موج : رسم نمودار نوسانگر هماهنگ ساده
نوسان و موج : رسم نمودار نوسانگر هماهنگ ساده

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

122

تعداد پسندیدن

0

مکانیک : ماشین آتوود
مکانیک : ماشین آتوود

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

160

تعداد پسندیدن

0

فیزیک مدرن : آهنگ مکانیک کوانتومی همراه با آزمایش پراش از تک شکاف
فیزیک مدرن : آهنگ مکانیک کوانتومی همراه با آزمایش پراش از تک شکاف

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

134

تعداد پسندیدن

0

مکانیک : آزمایش قانون پایستگی تکانه زاویه ای
مکانیک : آزمایش قانون پایستگی تکانه زاویه ای

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

108

تعداد پسندیدن

0

نوسان و موج : فرو ریختن پل بر اثر پدیده تشدید
نوسان و موج : فرو ریختن پل بر اثر پدیده تشدید

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

101

تعداد پسندیدن

1

نوسان و موج : شکستن لیوان با صوت
نوسان و موج : شکستن لیوان با صوت

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

141

تعداد پسندیدن

0

فیزیک مدرن : مشاهده طیف اتمی عناصر
فیزیک مدرن : مشاهده طیف اتمی عناصر

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

106

تعداد پسندیدن

1

نوسان و موج : انتشار موج آب از یک و دو شکاف
نوسان و موج : انتشار موج آب از یک و دو شکاف

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

87

تعداد پسندیدن

0

نوسان و موج : آزمایش ایجاد صوت
نوسان و موج : آزمایش ایجاد صوت

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

160

تعداد پسندیدن

0

مکانیک : آزمایش نقطه تعادل قاشق و چنگال
مکانیک : آزمایش نقطه تعادل قاشق و چنگال

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

97

تعداد پسندیدن

0

فیزیک مدرن : دیود ها چگونه کار می کنند ؟
فیزیک مدرن : دیود ها چگونه کار می کنند ؟

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

101

تعداد پسندیدن

1