6011 نتیجه
مدرس های مرتبط
ویدئوهای مرتبط
4 بهمن : برگزاری المپیادهای کشوری (قسمت ششم )
4 بهمن : برگزاری المپیادهای کشوری (قسمت ششم )

کنکور ریاضی - برنامه های آموزشی صدا و سیما

فرصت برابر

فرصت برابر
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

0

4 بهمن : برگزاری المپیادهای کشوری (قسمت اول)
4 بهمن : برگزاری المپیادهای کشوری (قسمت اول)

کنکور ریاضی - برنامه های آموزشی صدا و سیما

فرصت برابر

فرصت برابر
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

4 بهمن : برگزاری المپیادهای کشوری (قسمت  هفتم)
4 بهمن : برگزاری المپیادهای کشوری (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - برنامه های آموزشی صدا و سیما

فرصت برابر

فرصت برابر
تعداد بازدید

2

تعداد پسندیدن

0

4 بهمن : برگزاری المپیادهای کشوری (قسمت  سوم)
4 بهمن : برگزاری المپیادهای کشوری (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - برنامه های آموزشی صدا و سیما

فرصت برابر

فرصت برابر
تعداد بازدید

22

تعداد پسندیدن

1

4 بهمن : برگزاری المپیادهای کشوری (قسمت  پنجم)
4 بهمن : برگزاری المپیادهای کشوری (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - برنامه های آموزشی صدا و سیما

فرصت برابر

فرصت برابر
تعداد بازدید

18

تعداد پسندیدن

0

4 بهمن : برگزاری المپیادهای کشوری (قسمت  دوم)
4 بهمن : برگزاری المپیادهای کشوری (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - برنامه های آموزشی صدا و سیما

فرصت برابر

فرصت برابر
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

0

4 بهمن : برگزاری المپیادهای کشوری (قسمت چهارم)
4 بهمن : برگزاری المپیادهای کشوری (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - برنامه های آموزشی صدا و سیما

فرصت برابر

فرصت برابر
تعداد بازدید

19

تعداد پسندیدن

0

ریاضی –سوال 208 کنکور سراسری ریاضی95
ریاضی –سوال 208 کنکور سراسری ریاضی95

کنکور ریاضی - ریاضیات

مهندس دربندی

مهندس دربندی
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

0

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
فصل دوم : مبحث عددهای اول (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : مبحث عددهای اول (قسمت اول)

هشتم - ریاضی

ملیحه حشمتی

ملیحه حشمتی
تعداد بازدید

167

تعداد پسندیدن

10

فصل دوم : مبحث عددهای اول (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : مبحث عددهای اول (قسمت نهم)

هشتم - ریاضی

ملیحه حشمتی

ملیحه حشمتی
تعداد بازدید

138

تعداد پسندیدن

11

فصل دوم : مبحث عددهای اول (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : مبحث عددهای اول (قسمت چهارم)

هشتم - ریاضی

ملیحه حشمتی

ملیحه حشمتی
تعداد بازدید

119

تعداد پسندیدن

10

فصل دوم : مبحث عددهای اول (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : مبحث عددهای اول (قسمت دوم)

هشتم - ریاضی

ملیحه حشمتی

ملیحه حشمتی
تعداد بازدید

186

تعداد پسندیدن

16

فصل دوم : مبحث عددهای اول (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : مبحث عددهای اول (قسمت سوم)

هشتم - ریاضی

ملیحه حشمتی

ملیحه حشمتی
تعداد بازدید

113

تعداد پسندیدن

8

فصل اول : مبحث ریشه گیری و رادیکالها (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مبحث ریشه گیری و رادیکالها (قسمت هفتم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

131

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : مبحث فاکتورگیری (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مبحث فاکتورگیری (قسمت پانزدهم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

125

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : مبحث اتحادهای جبری (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مبحث اتحادهای جبری (قسمت یازدهم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

115

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : مبحث اتحادهای جبری (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مبحث اتحادهای جبری (قسمت دهم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

362

تعداد پسندیدن

6

فصل دوم : مبحث عددهای اول (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : مبحث عددهای اول (قسمت ششم)

هشتم - ریاضی

ملیحه حشمتی

ملیحه حشمتی
تعداد بازدید

101

تعداد پسندیدن

8

فصل اول : مبحث تجزیه (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مبحث تجزیه (قسمت چهاردهم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : مبحث ریشه گیری و رادیکالها (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مبحث ریشه گیری و رادیکالها (قسمت ششم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

171

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : مبحث جمع و تفریق اعداد صحیح (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مبحث جمع و تفریق اعداد صحیح (قسمت اول)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

226

تعداد پسندیدن

5

فصل اول : مبحث اتحادهای جبری (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مبحث اتحادهای جبری (قسمت هشتم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

108

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : مبحث اتحادهای جبری (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مبحث اتحادهای جبری (قسمت نهم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

147

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : مبحث بازی با اتحادها (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مبحث بازی با اتحادها (قسمت شانزدهم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

66

تعداد پسندیدن

0