301 نتیجه
ویدئوهای مرتبط
عربی : تست ترجمه فعل ماضی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : تست ترجمه فعل ماضی (قسمت چهارم)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

196

تعداد پسندیدن

1

عربی : تست ترجمه فعل ماضی(قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : تست ترجمه فعل ماضی(قسمت سوم)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

202

تعداد پسندیدن

0

عربی : تست ترجمه فعل ماضی(قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : تست ترجمه فعل ماضی(قسمت پنجم)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

168

تعداد پسندیدن

0

عربی : تست ترجمه فعل ماضی(قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : تست ترجمه فعل ماضی(قسمت ششم)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

196

تعداد پسندیدن

0

عربی : تست مبحث ترجمه فعل امر مضارع و مستقبل (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
عربی : تست مبحث ترجمه فعل امر مضارع و مستقبل (قسمت اول)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

93

تعداد پسندیدن

1

 عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت هفتم)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

102

تعداد پسندیدن

0

عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت اول)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

96

تعداد پسندیدن

0

عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت سوم)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

100

تعداد پسندیدن

1

کتاب های دور دنیادر 4 ساعت
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت چهارم)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

111

تعداد پسندیدن

2

عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت دوم)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

95

تعداد پسندیدن

0

عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت نهم)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

103

تعداد پسندیدن

0

عربی : تست مبحث ترجمه فعل امر مضارع و مستقبل (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : تست مبحث ترجمه فعل امر مضارع و مستقبل (قسمت دوم)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

111

تعداد پسندیدن

3

عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94  (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت دهم)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

71

تعداد پسندیدن

0

عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94  (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت یازدهم)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

1

عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت ششم)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

80

تعداد پسندیدن

0

عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت پنجم)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

65

تعداد پسندیدن

0

 عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94  (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت هشتم)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

74

تعداد پسندیدن

0

16-عربی اختصاصی.درس نهم.گزینه 2 (قسمت اول)
16-عربی اختصاصی.درس نهم.گزینه 2 (قسمت اول)

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

علی قابل

علی قابل
تعداد بازدید

189

تعداد پسندیدن

0

18-عربی اختصاصی.ادامه درس دهم و درس یازدهم و دوازدهم.گزینه 2 (قسمت سوم)
18-عربی اختصاصی.ادامه درس دهم و درس یازدهم و دوازدهم.گزینه 2 (قسمت سوم)

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

علی قابل

علی قابل
تعداد بازدید

124

تعداد پسندیدن

0

19-عربی اختصاصی. درس یازدهم و دوازدهم.گزینه 2 (قسمت چهارم)
19-عربی اختصاصی. درس یازدهم و دوازدهم.گزینه 2 (قسمت چهارم)

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

علی قابل

علی قابل
تعداد بازدید

120

تعداد پسندیدن

0

17-عربی اختصاصی.ادامه درس نهم ودرس دهم.گزینه 2 (قسمت دوم)
17-عربی اختصاصی.ادامه درس نهم ودرس دهم.گزینه 2 (قسمت دوم)

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

علی قابل

علی قابل
تعداد بازدید

94

تعداد پسندیدن

0

22-علوم اجتماعی.نکات مهم درس 11  پیش دانشگاهی - گزینه 2 (قسمت اول)
22-علوم اجتماعی.نکات مهم درس 11 پیش دانشگاهی - گزینه 2 (قسمت اول)

کنکور انسانی - علوم اجتماعی

علی قابل

علی قابل
تعداد بازدید

287

تعداد پسندیدن

2

21- عربی اختصاصی.جمع بندی پیش دانشگاهی - گزینه 2 (قسمت دوم)
21- عربی اختصاصی.جمع بندی پیش دانشگاهی - گزینه 2 (قسمت دوم)

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

علی قابل

علی قابل
تعداد بازدید

226

تعداد پسندیدن

1

20- عربی اختصاصی.جمع بندی پیش دانشگاهی - گزینه 2 (قسمت اول)
20- عربی اختصاصی.جمع بندی پیش دانشگاهی - گزینه 2 (قسمت اول)

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

علی قابل

علی قابل
تعداد بازدید

278

تعداد پسندیدن

4