172 نتیجه
ویدئوهای مرتبط
6 - قواعد - اسم منقوص (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
6 - قواعد - اسم منقوص (قسمت ششم)

کنکور عمومی - عربی

علیرضا ممتاز

علیرضا ممتاز
تعداد بازدید

250

تعداد پسندیدن

2

7-جمع بندی و تست تکمیلی -مبحث تمییز (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
7-جمع بندی و تست تکمیلی -مبحث تمییز (قسمت هفتم)

کنکور عمومی - عربی

بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی
تعداد بازدید

230

تعداد پسندیدن

1

5 - قواعد - اعراب تقدیری (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
5 - قواعد - اعراب تقدیری (قسمت پنجم)

کنکور عمومی - عربی

علیرضا ممتاز

علیرضا ممتاز
تعداد بازدید

164

تعداد پسندیدن

1

4- جمع بندی و تست تکمیلی - مبحث تمییز (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- جمع بندی و تست تکمیلی - مبحث تمییز (قسمت چهارم)

کنکور عمومی - عربی

بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی
تعداد بازدید

352

تعداد پسندیدن

9

1- جمع بندی و تست تکمیلی - مبحث تمییز (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- جمع بندی و تست تکمیلی - مبحث تمییز (قسمت اول)

کنکور عمومی - عربی

بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی
تعداد بازدید

395

تعداد پسندیدن

13

4- جمع بندی و تست تکمیلی - منادا (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- جمع بندی و تست تکمیلی - منادا (قسمت چهارم)

کنکور عمومی - عربی

بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی
تعداد بازدید

272

تعداد پسندیدن

4

3- جمع بندی و تست تکمیلی -مبحث تمییز (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- جمع بندی و تست تکمیلی -مبحث تمییز (قسمت سوم)

کنکور عمومی - عربی

بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی
تعداد بازدید

374

تعداد پسندیدن

10

2- جمع بندی و تست تکمیلی - مبحث تمییز (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- جمع بندی و تست تکمیلی - مبحث تمییز (قسمت دوم)

کنکور عمومی - عربی

بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی
تعداد بازدید

304

تعداد پسندیدن

5

کتاب های جعبه سیاه
کلینیک مشاوره گاج
1- جمع بندی و تست تکمیلی - منادا (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- جمع بندی و تست تکمیلی - منادا (قسمت اول)

کنکور عمومی - عربی

بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی
تعداد بازدید

1203

تعداد پسندیدن

51

6- جمع بندی و تست تکمیلی - مبحث تمییز (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
6- جمع بندی و تست تکمیلی - مبحث تمییز (قسمت ششم)

کنکور عمومی - عربی

بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی
تعداد بازدید

329

تعداد پسندیدن

1

مشتقات اختصاصی : تست کنکوری ( قسمت ششم )
تگ دکتر آی کیو
مشتقات اختصاصی : تست کنکوری ( قسمت ششم )

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

اسرافیل قربان پور

اسرافیل قربان پور
تعداد بازدید

211

تعداد پسندیدن

4

فعل مضاعف ( قسمت پنجم )
تگ دکتر آی کیو
فعل مضاعف ( قسمت پنجم )

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

اسرافیل قربان پور

اسرافیل قربان پور
تعداد بازدید

232

تعداد پسندیدن

3

فعل مضاعف ( قسمت چهارم )
تگ دکتر آی کیو
فعل مضاعف ( قسمت چهارم )

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

اسرافیل قربان پور

اسرافیل قربان پور
تعداد بازدید

264

تعداد پسندیدن

4

فعل مضاعف : تست کنکوری ( قسمت ششم )
تگ دکتر آی کیو
فعل مضاعف : تست کنکوری ( قسمت ششم )

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

اسرافیل قربان پور

اسرافیل قربان پور
تعداد بازدید

213

تعداد پسندیدن

3

فعل : فعل مهموز ( قسمت دوم )
تگ دکتر آی کیو
فعل : فعل مهموز ( قسمت دوم )

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

اسرافیل قربان پور

اسرافیل قربان پور
تعداد بازدید

286

تعداد پسندیدن

4

فعل مضاعف ( قسمت سوم )
تگ دکتر آی کیو
فعل مضاعف ( قسمت سوم )

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

اسرافیل قربان پور

اسرافیل قربان پور
تعداد بازدید

315

تعداد پسندیدن

3

فعل مضاعف ( قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فعل مضاعف ( قسمت اول)

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

اسرافیل قربان پور

اسرافیل قربان پور
تعداد بازدید

471

تعداد پسندیدن

5

روش پاسخگویی به تست های کنکور : فعل ماضی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
روش پاسخگویی به تست های کنکور : فعل ماضی (قسمت سوم)

کنکور عمومی - عربی

... ماهینی

... ماهینی
تعداد بازدید

683

تعداد پسندیدن

6

روش پاسخگویی به تست های کنکور : تست ترجمه (قسمت بیست و نهم)
تگ دکتر آی کیو
روش پاسخگویی به تست های کنکور : تست ترجمه (قسمت بیست و نهم)

کنکور عمومی - عربی

... ماهینی

... ماهینی
تعداد بازدید

332

تعداد پسندیدن

3

روش پاسخگویی به تست های کنکور : تست ترجمه (قسمت بیست و شش)
تگ دکتر آی کیو
روش پاسخگویی به تست های کنکور : تست ترجمه (قسمت بیست و شش)

کنکور عمومی - عربی

... ماهینی

... ماهینی
تعداد بازدید

288

تعداد پسندیدن

2

روش پاسخگویی به تست های کنکور : تست ترجمه (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
روش پاسخگویی به تست های کنکور : تست ترجمه (قسمت هشتم)

کنکور عمومی - عربی

... ماهینی

... ماهینی
تعداد بازدید

402

تعداد پسندیدن

4

روش پاسخگویی به تست های کنکور : تست ترجمه (قسمت بیست و هفت)
تگ دکتر آی کیو
روش پاسخگویی به تست های کنکور : تست ترجمه (قسمت بیست و هفت)

کنکور عمومی - عربی

... ماهینی

... ماهینی
تعداد بازدید

279

تعداد پسندیدن

1

روش پاسخگویی به تست های کنکور : نکات تست های ترجمه (قسمت بیست و چهارم )
تگ دکتر آی کیو
روش پاسخگویی به تست های کنکور : نکات تست های ترجمه (قسمت بیست و چهارم )

کنکور عمومی - عربی

... ماهینی

... ماهینی
تعداد بازدید

304

تعداد پسندیدن

1

روش پاسخگویی به تست های کنکور : تست ترجمه (قسمت بیست و هشت)
تگ دکتر آی کیو
روش پاسخگویی به تست های کنکور : تست ترجمه (قسمت بیست و هشت)

کنکور عمومی - عربی

... ماهینی

... ماهینی
تعداد بازدید

277

تعداد پسندیدن

2