172 نتیجه
ویدئوهای مرتبط
6 - قواعد - اسم منقوص (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
6 - قواعد - اسم منقوص (قسمت ششم)

کنکور عمومی - عربی

علیرضا ممتاز

علیرضا ممتاز
تعداد بازدید

192

تعداد پسندیدن

1

7-جمع بندی و تست تکمیلی -مبحث تمییز (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
7-جمع بندی و تست تکمیلی -مبحث تمییز (قسمت هفتم)

کنکور عمومی - عربی

بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی
تعداد بازدید

168

تعداد پسندیدن

1

5 - قواعد - عراب تقدیری (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
5 - قواعد - عراب تقدیری (قسمت پنجم)

کنکور عمومی - عربی

علیرضا ممتاز

علیرضا ممتاز
تعداد بازدید

124

تعداد پسندیدن

0

4- جمع بندی و تست تکمیلی - مبحث تمییز (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- جمع بندی و تست تکمیلی - مبحث تمییز (قسمت چهارم)

کنکور عمومی - عربی

بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی
تعداد بازدید

253

تعداد پسندیدن

8

1- جمع بندی و تست تکمیلی - مبحث تمییز (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- جمع بندی و تست تکمیلی - مبحث تمییز (قسمت اول)

کنکور عمومی - عربی

بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی
تعداد بازدید

253

تعداد پسندیدن

8

4- جمع بندی و تست تکمیلی - منادا (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- جمع بندی و تست تکمیلی - منادا (قسمت چهارم)

کنکور عمومی - عربی

بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی
تعداد بازدید

186

تعداد پسندیدن

3

3- جمع بندی و تست تکمیلی -مبحث تمییز (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- جمع بندی و تست تکمیلی -مبحث تمییز (قسمت سوم)

کنکور عمومی - عربی

بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی
تعداد بازدید

247

تعداد پسندیدن

9

2- جمع بندی و تست تکمیلی - مبحث تمییز (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- جمع بندی و تست تکمیلی - مبحث تمییز (قسمت دوم)

کنکور عمومی - عربی

بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی
تعداد بازدید

232

تعداد پسندیدن

5

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
1- جمع بندی و تست تکمیلی - منادا (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- جمع بندی و تست تکمیلی - منادا (قسمت اول)

کنکور عمومی - عربی

بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی
تعداد بازدید

764

تعداد پسندیدن

34

6- جمع بندی و تست تکمیلی - مبحث تمییز (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
6- جمع بندی و تست تکمیلی - مبحث تمییز (قسمت ششم)

کنکور عمومی - عربی

بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی
تعداد بازدید

248

تعداد پسندیدن

1

مشتقات اختصاصی : تست کنکوری ( قسمت ششم )
تگ دکتر آی کیو
مشتقات اختصاصی : تست کنکوری ( قسمت ششم )

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

اسرافیل قربان پور

اسرافیل قربان پور
تعداد بازدید

155

تعداد پسندیدن

4

فعل مضاعف ( قسمت پنجم )
تگ دکتر آی کیو
فعل مضاعف ( قسمت پنجم )

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

اسرافیل قربان پور

اسرافیل قربان پور
تعداد بازدید

180

تعداد پسندیدن

3

فعل مضاعف ( قسمت چهارم )
تگ دکتر آی کیو
فعل مضاعف ( قسمت چهارم )

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

اسرافیل قربان پور

اسرافیل قربان پور
تعداد بازدید

198

تعداد پسندیدن

3

فعل مضاعف : تست کنکوری ( قسمت ششم )
تگ دکتر آی کیو
فعل مضاعف : تست کنکوری ( قسمت ششم )

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

اسرافیل قربان پور

اسرافیل قربان پور
تعداد بازدید

151

تعداد پسندیدن

3

فعل : فعل مهموز ( قسمت دوم )
تگ دکتر آی کیو
فعل : فعل مهموز ( قسمت دوم )

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

اسرافیل قربان پور

اسرافیل قربان پور
تعداد بازدید

203

تعداد پسندیدن

4

فعل مضاعف ( قسمت سوم )
تگ دکتر آی کیو
فعل مضاعف ( قسمت سوم )

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

اسرافیل قربان پور

اسرافیل قربان پور
تعداد بازدید

227

تعداد پسندیدن

3

فعل مضاعف ( قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فعل مضاعف ( قسمت اول)

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

اسرافیل قربان پور

اسرافیل قربان پور
تعداد بازدید

304

تعداد پسندیدن

4

روش پاسخگویی به تست های کنکور : فعل ماضی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
روش پاسخگویی به تست های کنکور : فعل ماضی (قسمت سوم)

کنکور عمومی - عربی

... ماهینی

... ماهینی
تعداد بازدید

568

تعداد پسندیدن

6

روش پاسخگویی به تست های کنکور : تست ترجمه (قسمت بیست و نهم)
تگ دکتر آی کیو
روش پاسخگویی به تست های کنکور : تست ترجمه (قسمت بیست و نهم)

کنکور عمومی - عربی

... ماهینی

... ماهینی
تعداد بازدید

261

تعداد پسندیدن

3

روش پاسخگویی به تست های کنکور : تست ترجمه (قسمت بیست و شش)
تگ دکتر آی کیو
روش پاسخگویی به تست های کنکور : تست ترجمه (قسمت بیست و شش)

کنکور عمومی - عربی

... ماهینی

... ماهینی
تعداد بازدید

228

تعداد پسندیدن

2

روش پاسخگویی به تست های کنکور : تست ترجمه (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
روش پاسخگویی به تست های کنکور : تست ترجمه (قسمت هشتم)

کنکور عمومی - عربی

... ماهینی

... ماهینی
تعداد بازدید

329

تعداد پسندیدن

3

روش پاسخگویی به تست های کنکور : تست ترجمه (قسمت بیست و هفت)
تگ دکتر آی کیو
روش پاسخگویی به تست های کنکور : تست ترجمه (قسمت بیست و هفت)

کنکور عمومی - عربی

... ماهینی

... ماهینی
تعداد بازدید

222

تعداد پسندیدن

1

روش پاسخگویی به تست های کنکور : نکات تست های ترجمه (قسمت بیست و چهارم )
تگ دکتر آی کیو
روش پاسخگویی به تست های کنکور : نکات تست های ترجمه (قسمت بیست و چهارم )

کنکور عمومی - عربی

... ماهینی

... ماهینی
تعداد بازدید

222

تعداد پسندیدن

1

روش پاسخگویی به تست های کنکور : تست ترجمه (قسمت بیست و هشت)
تگ دکتر آی کیو
روش پاسخگویی به تست های کنکور : تست ترجمه (قسمت بیست و هشت)

کنکور عمومی - عربی

... ماهینی

... ماهینی
تعداد بازدید

203

تعداد پسندیدن

2