نتیجه 171
ویدئوهای مرتبط
6 - قواعد - اسم منقوص (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
6 - قواعد - اسم منقوص (قسمت ششم)

کنکور عمومی - عربی

علیرضا ممتاز

علیرضا ممتاز
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

1

7-جمع بندی و تست تکمیلی -مبحث تمییز (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
7-جمع بندی و تست تکمیلی -مبحث تمییز (قسمت هفتم)

کنکور عمومی - عربی

بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

1

3- جمع بندی و تست تکمیلی -مبحث تمییز (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- جمع بندی و تست تکمیلی -مبحث تمییز (قسمت سوم)

کنکور عمومی - عربی

بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی
تعداد بازدید

118

تعداد پسندیدن

4

4- جمع بندی و تست تکمیلی - منادا (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- جمع بندی و تست تکمیلی - منادا (قسمت چهارم)

کنکور عمومی - عربی

بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی
تعداد بازدید

93

تعداد پسندیدن

3

1- جمع بندی و تست تکمیلی - مبحث تمییز (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- جمع بندی و تست تکمیلی - مبحث تمییز (قسمت اول)

کنکور عمومی - عربی

بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی
تعداد بازدید

108

تعداد پسندیدن

1

4- جمع بندی و تست تکمیلی - مبحث تمییز (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- جمع بندی و تست تکمیلی - مبحث تمییز (قسمت چهارم)

کنکور عمومی - عربی

بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی
تعداد بازدید

145

تعداد پسندیدن

4

2- جمع بندی و تست تکمیلی - مبحث تمییز (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- جمع بندی و تست تکمیلی - مبحث تمییز (قسمت دوم)

کنکور عمومی - عربی

بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی
تعداد بازدید

103

تعداد پسندیدن

2

5 - قواعد - عراب تقدیری (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
5 - قواعد - عراب تقدیری (قسمت پنجم)

کنکور عمومی - عربی

علیرضا ممتاز

علیرضا ممتاز
تعداد بازدید

73

تعداد پسندیدن

0

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
1- جمع بندی و تست تکمیلی - منادا (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- جمع بندی و تست تکمیلی - منادا (قسمت اول)

کنکور عمومی - عربی

بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی
تعداد بازدید

350

تعداد پسندیدن

8

فعل مضاعف ( قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فعل مضاعف ( قسمت اول)

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

اسرافیل قربان پور

اسرافیل قربان پور
تعداد بازدید

123

تعداد پسندیدن

3

فعل مضاعف ( قسمت چهارم )
تگ دکتر آی کیو
فعل مضاعف ( قسمت چهارم )

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

اسرافیل قربان پور

اسرافیل قربان پور
تعداد بازدید

83

تعداد پسندیدن

3

فعل مضاعف ( قسمت سوم )
تگ دکتر آی کیو
فعل مضاعف ( قسمت سوم )

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

اسرافیل قربان پور

اسرافیل قربان پور
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

2

فعل مضاعف ( قسمت پنجم )
تگ دکتر آی کیو
فعل مضاعف ( قسمت پنجم )

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

اسرافیل قربان پور

اسرافیل قربان پور
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

3

فعل مضاعف : تست کنکوری ( قسمت ششم )
تگ دکتر آی کیو
فعل مضاعف : تست کنکوری ( قسمت ششم )

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

اسرافیل قربان پور

اسرافیل قربان پور
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

3

فعل : فعل مهموز ( قسمت دوم )
تگ دکتر آی کیو
فعل : فعل مهموز ( قسمت دوم )

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

اسرافیل قربان پور

اسرافیل قربان پور
تعداد بازدید

74

تعداد پسندیدن

3

مشتقات اختصاصی : تست کنکوری ( قسمت ششم )
تگ دکتر آی کیو
مشتقات اختصاصی : تست کنکوری ( قسمت ششم )

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

اسرافیل قربان پور

اسرافیل قربان پور
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

4

6- جمع بندی و تست تکمیلی - مبحث تمییز (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
6- جمع بندی و تست تکمیلی - مبحث تمییز (قسمت ششم)

کنکور عمومی - عربی

بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی
تعداد بازدید

125

تعداد پسندیدن

1

8- جمع بندی و تست تکمیلی -مبحث تمییز (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
8- جمع بندی و تست تکمیلی -مبحث تمییز (قسمت هشتم)

کنکور عمومی - عربی

بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی
تعداد بازدید

79

تعداد پسندیدن

2

روش پاسخگویی به تست های کنکور : تست های ترجمه ؛ عدد اصلی و ترتیبی (قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
روش پاسخگویی به تست های کنکور : تست های ترجمه ؛ عدد اصلی و ترتیبی (قسمت بیست و پنجم)

کنکور عمومی - عربی

... ماهینی

... ماهینی
تعداد بازدید

128

تعداد پسندیدن

3

روش پاسخگویی به تست های کنکور : تست ترجمه (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
روش پاسخگویی به تست های کنکور : تست ترجمه (قسمت نهم)

کنکور عمومی - عربی

... ماهینی

... ماهینی
تعداد بازدید

118

تعداد پسندیدن

1

روش پاسخگویی به تست های کنکور : نکات پر اهمیت برای تست های ترجمه (قسمت بیست دوم)
تگ دکتر آی کیو
روش پاسخگویی به تست های کنکور : نکات پر اهمیت برای تست های ترجمه (قسمت بیست دوم)

کنکور عمومی - عربی

... ماهینی

... ماهینی
تعداد بازدید

115

تعداد پسندیدن

1

روش پاسخگویی به تست های کنکور : تست ترجمه (قسمت بیست و هشت)
تگ دکتر آی کیو
روش پاسخگویی به تست های کنکور : تست ترجمه (قسمت بیست و هشت)

کنکور عمومی - عربی

... ماهینی

... ماهینی
تعداد بازدید

95

تعداد پسندیدن

2

روش پاسخگویی به تست های کنکور : موصوف و صفت - مضاف و مضاف الیه (قسمت بیست سوم )
تگ دکتر آی کیو
روش پاسخگویی به تست های کنکور : موصوف و صفت - مضاف و مضاف الیه (قسمت بیست سوم )

کنکور عمومی - عربی

... ماهینی

... ماهینی
تعداد بازدید

130

تعداد پسندیدن

0

روش پاسخگویی به تست های کنکور : نکات تست های ترجمه (قسمت بیست و چهارم )
تگ دکتر آی کیو
روش پاسخگویی به تست های کنکور : نکات تست های ترجمه (قسمت بیست و چهارم )

کنکور عمومی - عربی

... ماهینی

... ماهینی
تعداد بازدید

95

تعداد پسندیدن

1