322 نتیجه
ویدئوهای مرتبط
عربی : تست ترجمه فعل ماضی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : تست ترجمه فعل ماضی (قسمت چهارم)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

52

تعداد پسندیدن

0

عربی : تست ترجمه فعل ماضی(قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : تست ترجمه فعل ماضی(قسمت سوم)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

0

عربی : تست ترجمه فعل ماضی(قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : تست ترجمه فعل ماضی(قسمت پنجم)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

0

عربی : تست ترجمه فعل ماضی(قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : تست ترجمه فعل ماضی(قسمت ششم)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

0

26- عربی اختصاصی آزمون شماره 12 پیش دانشگاهی 92-91- گزینه دو (قسمت چهارم)
26- عربی اختصاصی آزمون شماره 12 پیش دانشگاهی 92-91- گزینه دو (قسمت چهارم)

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

65

تعداد پسندیدن

0

عربی : تست مبحث ترجمه فعل امر مضارع و مستقبل (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
عربی : تست مبحث ترجمه فعل امر مضارع و مستقبل (قسمت اول)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0

 عربی : نمونه سوالات ترجمه ککور سراسری سال 94 رشته های ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی، انسانی و هنر (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : نمونه سوالات ترجمه ککور سراسری سال 94 رشته های ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی، انسانی ...

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

2

تعداد پسندیدن

0

عربی : نمونه سوالات ترجمه ککور سراسری سال 94 رشته های ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی، انسانی و هنر (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
عربی : نمونه سوالات ترجمه ککور سراسری سال 94 رشته های ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی، انسانی ...

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

2

تعداد پسندیدن

0

عسل های رولدال | مناسب هر سن و سال
آزمون بزرگ گاج
عربی : نمونه سوالات ترجمه ککور سراسری سال 94 رشته های ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی، انسانی و هنر (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : نمونه سوالات ترجمه ککور سراسری سال 94 رشته های ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی، انسانی ...

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0

عربی : نمونه سوالات ترجمه ککور سراسری سال 94 رشته های ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی، انسانی و هنر (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : نمونه سوالات ترجمه ککور سراسری سال 94 رشته های ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی، انسانی ...

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

2

تعداد پسندیدن

0

عربی : نمونه سوالات ترجمه ککور سراسری سال 94 رشته های ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی، انسانی و هنر (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : نمونه سوالات ترجمه ککور سراسری سال 94 رشته های ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی، انسانی ...

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

3

تعداد پسندیدن

0

عربی : نمونه سوالات ترجمه ککور سراسری سال 94 رشته های ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی، انسانی و هنر (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : نمونه سوالات ترجمه ککور سراسری سال 94 رشته های ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی، انسانی ...

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

3

تعداد پسندیدن

0

عربی : تست مبحث ترجمه فعل امر مضارع و مستقبل (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : تست مبحث ترجمه فعل امر مضارع و مستقبل (قسمت دوم)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

3

تعداد پسندیدن

0

عربی : نمونه سوالات ترجمه ککور سراسری سال 94 رشته های ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی، انسانی و هنر (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : نمونه سوالات ترجمه ککور سراسری سال 94 رشته های ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی، انسانی ...

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

3

تعداد پسندیدن

0

عربی : نمونه سوالات ترجمه ککور سراسری سال 94 رشته های ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی، انسانی و هنر (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : نمونه سوالات ترجمه ککور سراسری سال 94 رشته های ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی، انسانی ...

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

3

تعداد پسندیدن

1

عربی : نمونه سوالات ترجمه ککور سراسری سال 94 رشته های ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی، انسانی و هنر (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : نمونه سوالات ترجمه ککور سراسری سال 94 رشته های ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی، انسانی ...

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0

عربی : نمونه سوالات ترجمه ککور سراسری سال 94 رشته های ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی، انسانی و هنر (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : نمونه سوالات ترجمه ککور سراسری سال 94 رشته های ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی، انسانی ...

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0

 عربی : نمونه سوالات ترجمه ککور سراسری سال 94 رشته های ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی، انسانی و هنر (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : نمونه سوالات ترجمه ککور سراسری سال 94 رشته های ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی، انسانی ...

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

3

تعداد پسندیدن

0

16-عربی اختصاصی.درس نهم.گزینه 2 (قسمت اول)
16-عربی اختصاصی.درس نهم.گزینه 2 (قسمت اول)

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

علی قابل

علی قابل
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

0

18-عربی اختصاصی.ادامه درس دهم و درس یازدهم و دوازدهم.گزینه 2 (قسمت سوم)
18-عربی اختصاصی.ادامه درس دهم و درس یازدهم و دوازدهم.گزینه 2 (قسمت سوم)

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

علی قابل

علی قابل
تعداد بازدید

52

تعداد پسندیدن

0

19-عربی اختصاصی. درس یازدهم و دوازدهم.گزینه 2 (قسمت چهارم)
19-عربی اختصاصی. درس یازدهم و دوازدهم.گزینه 2 (قسمت چهارم)

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

علی قابل

علی قابل
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

0

17-عربی اختصاصی.ادامه درس نهم ودرس دهم.گزینه 2 (قسمت دوم)
17-عربی اختصاصی.ادامه درس نهم ودرس دهم.گزینه 2 (قسمت دوم)

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

علی قابل

علی قابل
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

0

22-علوم اجتماعی.نکات مهم درس 11  پیش دانشگاهی - گزینه 2 (قسمت اول)
22-علوم اجتماعی.نکات مهم درس 11 پیش دانشگاهی - گزینه 2 (قسمت اول)

کنکور انسانی - علوم اجتماعی

علی قابل

علی قابل
تعداد بازدید

91

تعداد پسندیدن

0

21- عربی اختصاصی.جمع بندی پیش دانشگاهی - گزینه 2 (قسمت دوم)
21- عربی اختصاصی.جمع بندی پیش دانشگاهی - گزینه 2 (قسمت دوم)

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

علی قابل

علی قابل
تعداد بازدید

103

تعداد پسندیدن

1