294 نتیجه
ویدئوهای مرتبط
عربی : تست ترجمه فعل ماضی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : تست ترجمه فعل ماضی (قسمت چهارم)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

134

تعداد پسندیدن

1

عربی : تست ترجمه فعل ماضی(قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : تست ترجمه فعل ماضی(قسمت سوم)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

136

تعداد پسندیدن

0

عربی : تست ترجمه فعل ماضی(قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : تست ترجمه فعل ماضی(قسمت پنجم)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

0

عربی : تست ترجمه فعل ماضی(قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : تست ترجمه فعل ماضی(قسمت ششم)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

149

تعداد پسندیدن

0

26- عربی اختصاصی آزمون شماره 12 پیش دانشگاهی 92-91- گزینه دو (قسمت چهارم)
26- عربی اختصاصی آزمون شماره 12 پیش دانشگاهی 92-91- گزینه دو (قسمت چهارم)

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

111

تعداد پسندیدن

0

عربی : تست مبحث ترجمه فعل امر مضارع و مستقبل (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
عربی : تست مبحث ترجمه فعل امر مضارع و مستقبل (قسمت اول)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

0

 عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت هفتم)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

0

عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت اول)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

0

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت سوم)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

1

عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت چهارم)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

0

عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت دوم)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

61

تعداد پسندیدن

0

عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت نهم)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

0

عربی : تست مبحث ترجمه فعل امر مضارع و مستقبل (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : تست مبحث ترجمه فعل امر مضارع و مستقبل (قسمت دوم)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

1

عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94  (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت دهم)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

0

عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94  (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت یازدهم)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

1

عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت ششم)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

0

عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت پنجم)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

0

 عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94  (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت هشتم)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

0

16-عربی اختصاصی.درس نهم.گزینه 2 (قسمت اول)
16-عربی اختصاصی.درس نهم.گزینه 2 (قسمت اول)

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

علی قابل

علی قابل
تعداد بازدید

119

تعداد پسندیدن

0

18-عربی اختصاصی.ادامه درس دهم و درس یازدهم و دوازدهم.گزینه 2 (قسمت سوم)
18-عربی اختصاصی.ادامه درس دهم و درس یازدهم و دوازدهم.گزینه 2 (قسمت سوم)

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

علی قابل

علی قابل
تعداد بازدید

93

تعداد پسندیدن

0

19-عربی اختصاصی. درس یازدهم و دوازدهم.گزینه 2 (قسمت چهارم)
19-عربی اختصاصی. درس یازدهم و دوازدهم.گزینه 2 (قسمت چهارم)

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

علی قابل

علی قابل
تعداد بازدید

75

تعداد پسندیدن

0

17-عربی اختصاصی.ادامه درس نهم ودرس دهم.گزینه 2 (قسمت دوم)
17-عربی اختصاصی.ادامه درس نهم ودرس دهم.گزینه 2 (قسمت دوم)

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

علی قابل

علی قابل
تعداد بازدید

61

تعداد پسندیدن

0

22-علوم اجتماعی.نکات مهم درس 11  پیش دانشگاهی - گزینه 2 (قسمت اول)
22-علوم اجتماعی.نکات مهم درس 11 پیش دانشگاهی - گزینه 2 (قسمت اول)

کنکور انسانی - علوم اجتماعی

علی قابل

علی قابل
تعداد بازدید

190

تعداد پسندیدن

1

21- عربی اختصاصی.جمع بندی پیش دانشگاهی - گزینه 2 (قسمت دوم)
21- عربی اختصاصی.جمع بندی پیش دانشگاهی - گزینه 2 (قسمت دوم)

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

علی قابل

علی قابل
تعداد بازدید

160

تعداد پسندیدن

1