نتیجه 210
ویدئوهای مرتبط
عربی : تست ترجمه فعل ماضی(قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : تست ترجمه فعل ماضی(قسمت ششم)

کنکور عمومی - عربی

استاد آزادبخت

استاد آزادبخت
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

0

عربی : تست ترجمه فعل ماضی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : تست ترجمه فعل ماضی (قسمت چهارم)

کنکور عمومی - عربی

استاد آزادبخت

استاد آزادبخت
تعداد بازدید

34

تعداد پسندیدن

0

عربی : تست ترجمه فعل ماضی(قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : تست ترجمه فعل ماضی(قسمت پنجم)

کنکور عمومی - عربی

استاد آزادبخت

استاد آزادبخت
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

0

عربی : تست ترجمه فعل ماضی(قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : تست ترجمه فعل ماضی(قسمت سوم)

کنکور عمومی - عربی

استاد آزادبخت

استاد آزادبخت
تعداد بازدید

25

تعداد پسندیدن

0

26- عربی اختصاصی آزمون شماره 12 پیش دانشگاهی 92-91- گزینه دو (قسمت چهارم)
26- عربی اختصاصی آزمون شماره 12 پیش دانشگاهی 92-91- گزینه دو (قسمت چهارم)

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

0

22-علوم اجتماعی.نکات مهم درس 11  پیش دانشگاهی - گزینه 2 (قسمت اول)
22-علوم اجتماعی.نکات مهم درس 11 پیش دانشگاهی - گزینه 2 (قسمت اول)

کنکور انسانی - علوم اجتماعی

علی قابل

علی قابل
تعداد بازدید

52

تعداد پسندیدن

0

16-عربی اختصاصی.درس نهم.گزینه 2 (قسمت اول)
16-عربی اختصاصی.درس نهم.گزینه 2 (قسمت اول)

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

علی قابل

علی قابل
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

0

17-عربی اختصاصی.ادامه درس نهم ودرس دهم.گزینه 2 (قسمت دوم)
17-عربی اختصاصی.ادامه درس نهم ودرس دهم.گزینه 2 (قسمت دوم)

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

علی قابل

علی قابل
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

0

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
19-عربی اختصاصی. درس یازدهم و دوازدهم.گزینه 2 (قسمت چهارم)
19-عربی اختصاصی. درس یازدهم و دوازدهم.گزینه 2 (قسمت چهارم)

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

علی قابل

علی قابل
تعداد بازدید

30

تعداد پسندیدن

0

18-عربی اختصاصی.ادامه درس دهم و درس یازدهم و دوازدهم.گزینه 2 (قسمت سوم)
18-عربی اختصاصی.ادامه درس دهم و درس یازدهم و دوازدهم.گزینه 2 (قسمت سوم)

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

علی قابل

علی قابل
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

0

20- عربی اختصاصی.جمع بندی پیش دانشگاهی - گزینه 2 (قسمت اول)
20- عربی اختصاصی.جمع بندی پیش دانشگاهی - گزینه 2 (قسمت اول)

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

علی قابل

علی قابل
تعداد بازدید

122

تعداد پسندیدن

3

21- عربی اختصاصی.جمع بندی پیش دانشگاهی - گزینه 2 (قسمت دوم)
21- عربی اختصاصی.جمع بندی پیش دانشگاهی - گزینه 2 (قسمت دوم)

کنکور انسانی - عربی اختصاصی

علی قابل

علی قابل
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

0

3 - عربی - مبحث حال و تمیز- استاد یوسف عباسی - قسمت سوم
3 - عربی - مبحث حال و تمیز- استاد یوسف عباسی - قسمت سوم

کنکور عمومی - عربی

ویدا محبی

ویدا محبی
تعداد بازدید

137

تعداد پسندیدن

0

2 - عربی - مبحث حال و تمیز- استاد یوسف عباسی - قسمت دوم
2 - عربی - مبحث حال و تمیز- استاد یوسف عباسی - قسمت دوم

کنکور عمومی - عربی

ویدا محبی

ویدا محبی
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

1

4 - عربی - مبحث فعل مضارع - استاد مسعود محمدی - قسمت چهارم
4 - عربی - مبحث فعل مضارع - استاد مسعود محمدی - قسمت چهارم

کنکور عمومی - عربی

ویدا محبی

ویدا محبی
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

0

4 - عربی - مبحث حال و تمیز- استاد یوسف عباسی - قسمت چهارم
4 - عربی - مبحث حال و تمیز- استاد یوسف عباسی - قسمت چهارم

کنکور عمومی - عربی

ویدا محبی

ویدا محبی
تعداد بازدید

131

تعداد پسندیدن

3

1 - عربی - مبحث حال و تمیز- استاد یوسف عباسی - قسمت اول
1 - عربی - مبحث حال و تمیز- استاد یوسف عباسی - قسمت اول

کنکور عمومی - عربی

ویدا محبی

ویدا محبی
تعداد بازدید

128

تعداد پسندیدن

1

6 - عربی - مبحث حال و تمیز- استاد یوسف عباسی - قسمت ششم
6 - عربی - مبحث حال و تمیز- استاد یوسف عباسی - قسمت ششم

کنکور عمومی - عربی

ویدا محبی

ویدا محبی
تعداد بازدید

82

تعداد پسندیدن

3

5 - عربی - مبحث حال و تمیز- استاد یوسف عباسی - قسمت پنجم
5 - عربی - مبحث حال و تمیز- استاد یوسف عباسی - قسمت پنجم

کنکور عمومی - عربی

ویدا محبی

ویدا محبی
تعداد بازدید

103

تعداد پسندیدن

0

3 - عربی - مبحث فعل مضارع - استاد مسعود محمدی - قسمت سوم
3 - عربی - مبحث فعل مضارع - استاد مسعود محمدی - قسمت سوم

کنکور عمومی - عربی

ویدا محبی

ویدا محبی
تعداد بازدید

86

تعداد پسندیدن

0

2 - عربی - مبحث فعل مضارع - استاد مسعود محمدی - قسمت دوم
2 - عربی - مبحث فعل مضارع - استاد مسعود محمدی - قسمت دوم

کنکور عمومی - عربی

ویدا محبی

ویدا محبی
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

1

5 - عربی - مبحث فعل مضارع - استاد مسعود محمدی - قسمت پنجم
5 - عربی - مبحث فعل مضارع - استاد مسعود محمدی - قسمت پنجم

کنکور عمومی - عربی

ویدا محبی

ویدا محبی
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

1

1 - عربی - مبحث فعل مضارع - استاد مسعود محمدی - قسمت اول
1 - عربی - مبحث فعل مضارع - استاد مسعود محمدی - قسمت اول

کنکور عمومی - عربی

ویدا محبی

ویدا محبی
تعداد بازدید

79

تعداد پسندیدن

1

7-جمع بندی و تست تکمیلی -مبحث تمییز (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
7-جمع بندی و تست تکمیلی -مبحث تمییز (قسمت هفتم)

کنکور عمومی - عربی

بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

1