نتیجه 233
فیزیک کنکور- دینامیک-نمودارهای تکا - کمان آکادمی
فیزیک کنکور- دینامیک-نمودارهای تکا - کمان آکادمی

کنکور ریاضی - فیزیک

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

1

عربی کنکور - تجزیه - مقایسه ماضی و مضارع و انواع ماضی
عربی کنکور - تجزیه - مقایسه ماضی و مضارع و انواع ماضی

کنکور عمومی - عربی

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

0

عربی کنکور - تحلیل الصرفی - اسم - تعداد و جنس اسم
عربی کنکور - تحلیل الصرفی - اسم - تعداد و جنس اسم

کنکور عمومی - عربی

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

0

زبان عربی کنکور - ترکیب - نقش ها - نواسخ
زبان عربی کنکور - ترکیب - نقش ها - نواسخ

کنکور عمومی - عربی

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

0

زبان عربی کنکور - ترکیب - منصوبات - منادا
زبان عربی کنکور - ترکیب - منصوبات - منادا

کنکور عمومی - عربی

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

26

تعداد پسندیدن

0

عربی کنکور - ترجمه
عربی کنکور - ترجمه

کنکور عمومی - عربی

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

0

عربی کنکور - تجزیه - تعریف,مجهول کردن افعال,جمله معلوم
عربی کنکور - تجزیه - تعریف,مجهول کردن افعال,جمله معلوم

کنکور عمومی - عربی

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

30

تعداد پسندیدن

0

عربی کنکور - تجزیه - فعل - درسنامه اعراب فعل
عربی کنکور - تجزیه - فعل - درسنامه اعراب فعل

کنکور عمومی - عربی

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

14

تعداد پسندیدن

0

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
عربی کنکور - تجزیه - فعل - تعریف قواعد اعلال
عربی کنکور - تجزیه - فعل - تعریف قواعد اعلال

کنکور عمومی - عربی

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

14

تعداد پسندیدن

0

زبان انگلیسی سوم - درس چهارم - تلفظ واژگان
زبان انگلیسی سوم - درس چهارم - تلفظ واژگان

کنکور عمومی - زبان انگلیسی

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

5

تعداد پسندیدن

0

جبر و احتمال پایه - اثبات هم ارزی بودن روابط
جبر و احتمال پایه - اثبات هم ارزی بودن روابط

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0

جبر و احتمال پایه - احتمال هم شانس
جبر و احتمال پایه - احتمال هم شانس

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

2

تعداد پسندیدن

0

جبر و احتمال پایه - ضرب دکارتی مجموعه ها
جبر و احتمال پایه - ضرب دکارتی مجموعه ها

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

7

تعداد پسندیدن

1

جبر و احتمال پایه - مفهوم مجموعه و نحوه تعیین عضوهای آن
جبر و احتمال پایه - مفهوم مجموعه و نحوه تعیین عضوهای آن

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

6

تعداد پسندیدن

1

جبر و احتمال پایه - اجتماع مجموعه ها
جبر و احتمال پایه - اجتماع مجموعه ها

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

8

تعداد پسندیدن

1

هندسه تحلیلی کنکور-زاویه بین خط و صفحه
هندسه تحلیلی کنکور-زاویه بین خط و صفحه

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

3

تعداد پسندیدن

0

جبر و احتمال پایه -استدلال های مستقیم- استدلال استنتاجی
جبر و احتمال پایه -استدلال های مستقیم- استدلال استنتاجی

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

6

تعداد پسندیدن

1

جبر و احتمال پایه-ضرب دکارتی و رابطه - نحوه رسم نمودار
جبر و احتمال پایه-ضرب دکارتی و رابطه - نحوه رسم نمودار

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

6

تعداد پسندیدن

1

جبر و احتمال پایه - احتمال پیروزی و شکست
جبر و احتمال پایه - احتمال پیروزی و شکست

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0

جبر و احتمال پایه -استدلال های غیر مستقیم-اثبات بازگشتی
جبر و احتمال پایه -استدلال های غیر مستقیم-اثبات بازگشتی

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

5

تعداد پسندیدن

1

دیفرانسیل کنکور - پیوستگی - پیوستگی تابع وارون
دیفرانسیل کنکور - پیوستگی - پیوستگی تابع وارون

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

6

تعداد پسندیدن

0

جبر و احتمال پایه - استقرای ریاضی
جبر و احتمال پایه - استقرای ریاضی

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

7

تعداد پسندیدن

1

جبر و احتمال پایه -استدلال های مستقیم- مثال نقض
جبر و احتمال پایه -استدلال های مستقیم- مثال نقض

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

5

تعداد پسندیدن

1

جبر و احتمال پایه -اصل لانه کبوتری
جبر و احتمال پایه -اصل لانه کبوتری

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

8

تعداد پسندیدن

1