233 نتیجه
جبر و احتمال پایه - اثبات هم ارزی بودن روابط
جبر و احتمال پایه - اثبات هم ارزی بودن روابط

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

219

تعداد پسندیدن

7

جبر و احتمال پایه - احتمال هم شانس
جبر و احتمال پایه - احتمال هم شانس

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

132

تعداد پسندیدن

4

جبر و احتمال پایه - ضرب دکارتی مجموعه ها
جبر و احتمال پایه - ضرب دکارتی مجموعه ها

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

164

تعداد پسندیدن

3

جبر و احتمال پایه - مفهوم مجموعه و نحوه تعیین عضوهای آن
جبر و احتمال پایه - مفهوم مجموعه و نحوه تعیین عضوهای آن

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

107

تعداد پسندیدن

2

کلیپ انگیزشی نیک وی اچیچ
کلیپ انگیزشی نیک وی اچیچ

مشاوره - روانشناسی - موفقیت

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

182

تعداد پسندیدن

1

جبر و احتمال پایه - اجتماع مجموعه ها
جبر و احتمال پایه - اجتماع مجموعه ها

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

131

تعداد پسندیدن

1

هندسه تحلیلی کنکور-زاویه بین خط و صفحه
هندسه تحلیلی کنکور-زاویه بین خط و صفحه

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

114

تعداد پسندیدن

1

عربی کنکور - تجزیه - مقایسه ماضی و مضارع و انواع ماضی
عربی کنکور - تجزیه - مقایسه ماضی و مضارع و انواع ماضی

کنکور عمومی - عربی

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

162

تعداد پسندیدن

0

کتاب های جعبه سیاه
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
عربی کنکور - تحلیل الصرفی - اسم - تعداد و جنس اسم
عربی کنکور - تحلیل الصرفی - اسم - تعداد و جنس اسم

کنکور عمومی - عربی

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

185

تعداد پسندیدن

0

زبان عربی کنکور - ترکیب - نقش ها - نواسخ
زبان عربی کنکور - ترکیب - نقش ها - نواسخ

کنکور عمومی - عربی

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

190

تعداد پسندیدن

1

زبان عربی کنکور - ترکیب - منصوبات - منادا
زبان عربی کنکور - ترکیب - منصوبات - منادا

کنکور عمومی - عربی

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

185

تعداد پسندیدن

2

جبر و احتمال پایه -استدلال های مستقیم- استدلال استنتاجی
جبر و احتمال پایه -استدلال های مستقیم- استدلال استنتاجی

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

102

تعداد پسندیدن

2

جبر و احتمال پایه-ضرب دکارتی و رابطه - نحوه رسم نمودار
جبر و احتمال پایه-ضرب دکارتی و رابطه - نحوه رسم نمودار

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

168

تعداد پسندیدن

3

جبر و احتمال پایه - احتمال پیروزی و شکست
جبر و احتمال پایه - احتمال پیروزی و شکست

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

105

تعداد پسندیدن

2

عربی کنکور - ترجمه
عربی کنکور - ترجمه

کنکور عمومی - عربی

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

460

تعداد پسندیدن

5

جبر و احتمال پایه -استدلال های غیر مستقیم-اثبات بازگشتی
جبر و احتمال پایه -استدلال های غیر مستقیم-اثبات بازگشتی

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

92

تعداد پسندیدن

2

عربی کنکور - تجزیه - تعریف,مجهول کردن افعال,جمله معلوم
عربی کنکور - تجزیه - تعریف,مجهول کردن افعال,جمله معلوم

کنکور عمومی - عربی

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

220

تعداد پسندیدن

1

دیفرانسیل کنکور - پیوستگی - پیوستگی تابع وارون
دیفرانسیل کنکور - پیوستگی - پیوستگی تابع وارون

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

118

تعداد پسندیدن

0

جبر و احتمال پایه - استقرای ریاضی
جبر و احتمال پایه - استقرای ریاضی

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

130

تعداد پسندیدن

2

جبر و احتمال پایه -استدلال های مستقیم- مثال نقض
جبر و احتمال پایه -استدلال های مستقیم- مثال نقض

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

89

تعداد پسندیدن

1

جبر و احتمال پایه -اصل لانه کبوتری
جبر و احتمال پایه -اصل لانه کبوتری

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

199

تعداد پسندیدن

2

زبان انگلیسی سوم - درس چهارم - تلفظ واژگان
زبان انگلیسی سوم - درس چهارم - تلفظ واژگان

کنکور عمومی - زبان انگلیسی

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

100

تعداد پسندیدن

0

جبر و احتمال پایه-اثبات روابط جبری
جبر و احتمال پایه-اثبات روابط جبری

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

3

جبر و احتمال پایه-قوانین حاکم در احتمال
جبر و احتمال پایه-قوانین حاکم در احتمال

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

125

تعداد پسندیدن

5