233 نتیجه
جبر و احتمال پایه - اثبات هم ارزی بودن روابط
جبر و احتمال پایه - اثبات هم ارزی بودن روابط

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

117

تعداد پسندیدن

4

جبر و احتمال پایه - احتمال هم شانس
جبر و احتمال پایه - احتمال هم شانس

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

57

تعداد پسندیدن

1

جبر و احتمال پایه - ضرب دکارتی مجموعه ها
جبر و احتمال پایه - ضرب دکارتی مجموعه ها

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

85

تعداد پسندیدن

2

جبر و احتمال پایه - مفهوم مجموعه و نحوه تعیین عضوهای آن
جبر و احتمال پایه - مفهوم مجموعه و نحوه تعیین عضوهای آن

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

58

تعداد پسندیدن

2

کلیپ انگیزشی نیک وی اچیچ
کلیپ انگیزشی نیک وی اچیچ

مشاوره - روانشناسی - موفقیت

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

123

تعداد پسندیدن

1

جبر و احتمال پایه - اجتماع مجموعه ها
جبر و احتمال پایه - اجتماع مجموعه ها

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

1

هندسه تحلیلی کنکور-زاویه بین خط و صفحه
هندسه تحلیلی کنکور-زاویه بین خط و صفحه

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

65

تعداد پسندیدن

0

عربی کنکور - تجزیه - مقایسه ماضی و مضارع و انواع ماضی
عربی کنکور - تجزیه - مقایسه ماضی و مضارع و انواع ماضی

کنکور عمومی - عربی

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

122

تعداد پسندیدن

0

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
عربی کنکور - تحلیل الصرفی - اسم - تعداد و جنس اسم
عربی کنکور - تحلیل الصرفی - اسم - تعداد و جنس اسم

کنکور عمومی - عربی

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

111

تعداد پسندیدن

0

زبان عربی کنکور - ترکیب - نقش ها - نواسخ
زبان عربی کنکور - ترکیب - نقش ها - نواسخ

کنکور عمومی - عربی

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

128

تعداد پسندیدن

0

زبان عربی کنکور - ترکیب - منصوبات - منادا
زبان عربی کنکور - ترکیب - منصوبات - منادا

کنکور عمومی - عربی

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

139

تعداد پسندیدن

2

جبر و احتمال پایه -استدلال های مستقیم- استدلال استنتاجی
جبر و احتمال پایه -استدلال های مستقیم- استدلال استنتاجی

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

1

جبر و احتمال پایه-ضرب دکارتی و رابطه - نحوه رسم نمودار
جبر و احتمال پایه-ضرب دکارتی و رابطه - نحوه رسم نمودار

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

79

تعداد پسندیدن

2

جبر و احتمال پایه - احتمال پیروزی و شکست
جبر و احتمال پایه - احتمال پیروزی و شکست

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

0

عربی کنکور - ترجمه
عربی کنکور - ترجمه

کنکور عمومی - عربی

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

355

تعداد پسندیدن

4

جبر و احتمال پایه -استدلال های غیر مستقیم-اثبات بازگشتی
جبر و احتمال پایه -استدلال های غیر مستقیم-اثبات بازگشتی

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

1

عربی کنکور - تجزیه - تعریف,مجهول کردن افعال,جمله معلوم
عربی کنکور - تجزیه - تعریف,مجهول کردن افعال,جمله معلوم

کنکور عمومی - عربی

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

175

تعداد پسندیدن

1

دیفرانسیل کنکور - پیوستگی - پیوستگی تابع وارون
دیفرانسیل کنکور - پیوستگی - پیوستگی تابع وارون

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

0

جبر و احتمال پایه - استقرای ریاضی
جبر و احتمال پایه - استقرای ریاضی

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

1

جبر و احتمال پایه -استدلال های مستقیم- مثال نقض
جبر و احتمال پایه -استدلال های مستقیم- مثال نقض

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

1

جبر و احتمال پایه -اصل لانه کبوتری
جبر و احتمال پایه -اصل لانه کبوتری

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

112

تعداد پسندیدن

2

زبان انگلیسی سوم - درس چهارم - تلفظ واژگان
زبان انگلیسی سوم - درس چهارم - تلفظ واژگان

کنکور عمومی - زبان انگلیسی

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

0

جبر و احتمال پایه-اثبات روابط جبری
جبر و احتمال پایه-اثبات روابط جبری

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

72

تعداد پسندیدن

1

جبر و احتمال پایه-قوانین حاکم در احتمال
جبر و احتمال پایه-قوانین حاکم در احتمال

سوم ریاضی - جبرواحتمال

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

0