نتیجه 4360
مدرس های مرتبط
ویدئوهای مرتبط
مشاوره کنکور
مشاوره کنکور

مشاوره - روش مطالعه در ایام مختلف سال

علی رنجبر

علی رنجبر
تعداد بازدید

5

تعداد پسندیدن

0

مشاوره کنکور
مشاوره کنکور

مشاوره - برنامه ریزی کنکور

علی رنجبر

علی رنجبر
تعداد بازدید

7

تعداد پسندیدن

0

مشاوره کنکوری
مشاوره کنکوری

مشاوره - روانشناسی - موفقیت

علی رنجبر

علی رنجبر
تعداد بازدید

1

تعداد پسندیدن

0

مشاوره کنکور
مشاوره کنکور

مشاوره - برنامه ریزی کنکور

علی رنجبر

علی رنجبر
تعداد بازدید

2

تعداد پسندیدن

0

مشاوره کنکور
مشاوره کنکور

مشاوره - برنامه ریزی کنکور

علی رنجبر

علی رنجبر
تعداد بازدید

1

تعداد پسندیدن

0

مشاوره کنکور
مشاوره کنکور

مشاوره - برنامه ریزی پایه

علی رنجبر

علی رنجبر
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0

از عین تا ی عربی کنکور - ترجمه کامل (قسمت چهارم)
از عین تا ی عربی کنکور - ترجمه کامل (قسمت چهارم)

کنکور عمومی - عربی

حامی وحدت

حامی وحدت
تعداد بازدید

282

تعداد پسندیدن

11

مشاوره کنکور
مشاوره کنکور

مشاوره - برنامه ریزی کنکور

علی رنجبر

علی رنجبر
تعداد بازدید

1

تعداد پسندیدن

0

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
حـــــد توابع (قسمت اول)
حـــــد توابع (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

94

تعداد پسندیدن

1

فصل صفر
فصل صفر

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

204

تعداد پسندیدن

4

دنباله حسابی و هندسی (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
دنباله حسابی و هندسی (قسمت شانزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

26

تعداد پسندیدن

2

دنباله حسابی و  هندسی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
دنباله حسابی و هندسی (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

61

تعداد پسندیدن

3

دنباله حسابی و هندسی (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
دنباله حسابی و هندسی (قسمت پانزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

2

دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیست و یکم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

1

دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیستم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

26

تعداد پسندیدن

1

دنباله حسابی و هندسی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
دنباله حسابی و هندسی (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

1

دنباله حسابی و هندسی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
دنباله حسابی و هندسی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

2

دنباله حسابی و هندسی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
دنباله حسابی و هندسی (قسمت نهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

101

تعداد پسندیدن

2

دنباله حسابی و هندسی (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
دنباله حسابی و هندسی (قسمت یازدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

18

تعداد پسندیدن

2

دنباله حسابی و هندسی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
دنباله حسابی و هندسی (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

2

دنباله حسابی و هندسی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
دنباله حسابی و هندسی (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

1

دنباله حسابی و هندسی (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
دنباله حسابی و هندسی (قسمت هجدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

18

تعداد پسندیدن

1

دنباله حسابی و هندسی (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
دنباله حسابی و هندسی (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

2

دنباله حسابی و هندسی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
دنباله حسابی و هندسی (قسمت دهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

25

تعداد پسندیدن

1