نتیجه 951
ویدئوهای مرتبط
1- مختصات (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- مختصات (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

99

تعداد پسندیدن

0

5- بیضی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
5- بیضی (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

0

2- مشتق توابع نمائی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- مشتق توابع نمائی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

96

تعداد پسندیدن

1

2- مجانب مایل (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- مجانب مایل (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

95

تعداد پسندیدن

2

2- مجانب افقی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- مجانب افقی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

2

3- ادامه جدول فراوانی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- ادامه جدول فراوانی (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

49

تعداد پسندیدن

0

4- جدول فراوانی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- جدول فراوانی (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

0

4- روش حل نامعادلات (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- روش حل نامعادلات (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

128

تعداد پسندیدن

0

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
4- شاخص های مرکزی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- شاخص های مرکزی (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

1

3- سهمی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- سهمی (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

0

3- شاخص های پراکندگی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- شاخص های پراکندگی (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

1

4- دایره (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- دایره (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

28

تعداد پسندیدن

0

13- فرمول های 2 برابر مکان (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
13- فرمول های 2 برابر مکان (قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

0

1- روش تعیین مختصات و نقطه (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- روش تعیین مختصات و نقطه (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

75

تعداد پسندیدن

0

1- مشتق توابع قدر مطلقی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- مشتق توابع قدر مطلقی (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

127

تعداد پسندیدن

2

1- مجانب مایل (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- مجانب مایل (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

3

2- روش حل نامعادلات (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- روش حل نامعادلات (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

131

تعداد پسندیدن

2

1- قانون سینوس و کسینوس (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- قانون سینوس و کسینوس (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

194

تعداد پسندیدن

1

3- هذلولی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- هذلولی (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

7- بیضی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
7- بیضی (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

0

6- بیضی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
6- بیضی (قسمت ششم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

57

تعداد پسندیدن

0

4- هذلولی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- هذلولی (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

0

6- تابع جزء صحیح - تست (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
6- تابع جزء صحیح - تست (قسمت ششم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

203

تعداد پسندیدن

0

8- بیضی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
8- بیضی (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

0