1152 نتیجه
ویدئوهای مرتبط
3- ترمودینامیک (قسمت سوم)
3- ترمودینامیک (قسمت سوم)

کنکور تجربی - شیمی

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

140

تعداد پسندیدن

1

5- ترمودینامیک (قسمت پنجم)
5- ترمودینامیک (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

99

تعداد پسندیدن

0

9- ترمودینامیک (قسمت نهم)
9- ترمودینامیک (قسمت نهم)

کنکور تجربی - شیمی

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

105

تعداد پسندیدن

1

4- ترمودینامیک (قسمت چهارم)
4- ترمودینامیک (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

94

تعداد پسندیدن

0

1- ترمودینامیک (قسمت اول)
1- ترمودینامیک (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

101

تعداد پسندیدن

2

7- ترمودینامیک (قسمت هفتم)
7- ترمودینامیک (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

75

تعداد پسندیدن

1

سوال سراسری تجربی داخل 94 (مبحث پیوستگی )
سوال سراسری تجربی داخل 94 (مبحث پیوستگی )

کنکور تجربی - ریاضی

سعید صفی شاهی

سعید صفی شاهی
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

0

6- ترمودینامیک (قسمت ششم)
6- ترمودینامیک (قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

88

تعداد پسندیدن

0

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
8- ترمودینامیک (قسمت هشتم)
8- ترمودینامیک (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - شیمی

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

96

تعداد پسندیدن

0

سوال سراسری تحربی خارج 94 (مبحث حد)
سوال سراسری تحربی خارج 94 (مبحث حد)

کنکور تجربی - ریاضی

سعید صفی شاهی

سعید صفی شاهی
تعداد بازدید

57

تعداد پسندیدن

1

2- ترمودینامیک (قسمت دوم)
2- ترمودینامیک (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

125

تعداد پسندیدن

0

تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

92

تعداد پسندیدن

4

 مختصات (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
مختصات (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

159

تعداد پسندیدن

0

 معدلات بیضی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
معدلات بیضی (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

96

تعداد پسندیدن

0

سوال 131 سراسری تجربی خارجی 94 (مبحث آمار)
سوال 131 سراسری تجربی خارجی 94 (مبحث آمار)

کنکور تجربی - ریاضی

سعید صفی شاهی

سعید صفی شاهی
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

0

سوال 127 سراسری تجربی خارجی 94 (مبحث مشتق)
سوال 127 سراسری تجربی خارجی 94 (مبحث مشتق)

کنکور تجربی - ریاضی

سعید صفی شاهی

سعید صفی شاهی
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

0

سوال 130 سراسری تجربی خارجی 95 (مبحث آمار)
سوال 130 سراسری تجربی خارجی 95 (مبحث آمار)

کنکور تجربی - ریاضی

سعید صفی شاهی

سعید صفی شاهی
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

0

سنوال 136 سراسری تجربی داخل 95 (مبحث حد)
سنوال 136 سراسری تجربی داخل 95 (مبحث حد)

کنکور تجربی - ریاضی

سعید صفی شاهی

سعید صفی شاهی
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

0

سوال 137 سراسری تجربی داخل 94 (مبحث مشتق)
سوال 137 سراسری تجربی داخل 94 (مبحث مشتق)

کنکور تجربی - ریاضی

سعید صفی شاهی

سعید صفی شاهی
تعداد بازدید

65

تعداد پسندیدن

0

سوال 131 سراسری تجربی خارجی 95 (مبحث آمار)
سوال 131 سراسری تجربی خارجی 95 (مبحث آمار)

کنکور تجربی - ریاضی

سعید صفی شاهی

سعید صفی شاهی
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

0

سوال 138 سراسری تجربی خارج 95 (مبحث مشتق)
سوال 138 سراسری تجربی خارج 95 (مبحث مشتق)

کنکور تجربی - ریاضی

سعید صفی شاهی

سعید صفی شاهی
تعداد بازدید

66

تعداد پسندیدن

0

سوال 138 سراسری تجربی داخل 95 (مبحث مشتق)
سوال 138 سراسری تجربی داخل 95 (مبحث مشتق)

کنکور تجربی - ریاضی

سعید صفی شاهی

سعید صفی شاهی
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

0

سوال سراسری تجربی داخل 94 (تمرین حد)
سوال سراسری تجربی داخل 94 (تمرین حد)

کنکور تجربی - ریاضی

سعید صفی شاهی

سعید صفی شاهی
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

1

سوال 137 سراسری تجربی خارج 95 (مبحث پیوستگی)
سوال 137 سراسری تجربی خارج 95 (مبحث پیوستگی)

کنکور تجربی - ریاضی

سعید صفی شاهی

سعید صفی شاهی
تعداد بازدید

32

تعداد پسندیدن

0