1148 نتیجه
ویدئوهای مرتبط
6- ترمودینامیک (قسمت ششم)
6- ترمودینامیک (قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

0

8- ترمودینامیک (قسمت هشتم)
8- ترمودینامیک (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - شیمی

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

2- ترمودینامیک (قسمت دوم)
2- ترمودینامیک (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

0

4- ترمودینامیک (قسمت چهارم)
4- ترمودینامیک (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

0

3- ترمودینامیک (قسمت سوم)
3- ترمودینامیک (قسمت سوم)

کنکور تجربی - شیمی

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

0

5- ترمودینامیک (قسمت پنجم)
5- ترمودینامیک (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

0

7- ترمودینامیک (قسمت هفتم)
7- ترمودینامیک (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

1

1- ترمودینامیک (قسمت اول)
1- ترمودینامیک (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

2

سری کتاب های آی کیو
آزمون بزرگ گاج
9- ترمودینامیک (قسمت نهم)
9- ترمودینامیک (قسمت نهم)

کنکور تجربی - شیمی

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

1

سوال سراسری تجربی داخل 94 (مبحث پیوستگی )
سوال سراسری تجربی داخل 94 (مبحث پیوستگی )

کنکور تجربی - ریاضی

سعید صفی شاهی

سعید صفی شاهی
تعداد بازدید

11

تعداد پسندیدن

0

سوال سراسری تحربی خارج 94 (مبحث حد)
سوال سراسری تحربی خارج 94 (مبحث حد)

کنکور تجربی - ریاضی

سعید صفی شاهی

سعید صفی شاهی
تعداد بازدید

18

تعداد پسندیدن

0

1- مختصات (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- مختصات (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

110

تعداد پسندیدن

0

5- بیضی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
5- بیضی (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

0

ریاضی کنکوری: تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی کنکوری: تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

4

2- مشتق توابع نمائی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- مشتق توابع نمائی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

123

تعداد پسندیدن

2

2- مجانب مایل (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- مجانب مایل (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

121

تعداد پسندیدن

3

2- مجانب افقی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- مجانب افقی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

93

تعداد پسندیدن

4

سنوال 136 سراسری تجربی داخل 95 (مبحث حد)
سنوال 136 سراسری تجربی داخل 95 (مبحث حد)

کنکور تجربی - ریاضی

سعید صفی شاهی

سعید صفی شاهی
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0

سوال سراسری تجربی داخل 94 (تمرین حد)
سوال سراسری تجربی داخل 94 (تمرین حد)

کنکور تجربی - ریاضی

سعید صفی شاهی

سعید صفی شاهی
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

0

سوال 137 سراسری تجربی خارج 95 (مبحث پیوستگی)
سوال 137 سراسری تجربی خارج 95 (مبحث پیوستگی)

کنکور تجربی - ریاضی

سعید صفی شاهی

سعید صفی شاهی
تعداد بازدید

3

تعداد پسندیدن

0

سوال 141 سراسری تجربی خارجی 94 (مبحث دنبال، همگرایی)
سوال 141 سراسری تجربی خارجی 94 (مبحث دنبال، همگرایی)

کنکور تجربی - ریاضی

سعید صفی شاهی

سعید صفی شاهی
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

0

سوال سراسری تجربی خارجی 94 (مبحث پیوستگی)
سوال سراسری تجربی خارجی 94 (مبحث پیوستگی)

کنکور تجربی - ریاضی

سعید صفی شاهی

سعید صفی شاهی
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

سوال 137 سراسری تجربی داخل 95 (مبحث پیوستگی)
سوال 137 سراسری تجربی داخل 95 (مبحث پیوستگی)

کنکور تجربی - ریاضی

سعید صفی شاهی

سعید صفی شاهی
تعداد بازدید

5

تعداد پسندیدن

0

سوال 131 سراسری تجربی خارجی 94 (مبحث آمار)
سوال 131 سراسری تجربی خارجی 94 (مبحث آمار)

کنکور تجربی - ریاضی

سعید صفی شاهی

سعید صفی شاهی
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0