نتیجه 389
ویدئوهای مرتبط
5-حل تست ریاضی تجربی کنکور سراسری- کارنامه 20 - 26 آبان  ( قسمت پنجم)
5-حل تست ریاضی تجربی کنکور سراسری- کارنامه 20 - 26 آبان ( قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

وحید باباخانلو

وحید باباخانلو
تعداد بازدید

54

تعداد پسندیدن

1

3-حل تست کنکور سراسری دین و زندگی- کارنامه 20- 26 آبان  (قسمت سوم)
3-حل تست کنکور سراسری دین و زندگی- کارنامه 20- 26 آبان (قسمت سوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

وحید باباخانلو

وحید باباخانلو
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

0

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

2

7- سال دوم دبیرستان - درس سوم - سرمایه های رشد (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
7- سال دوم دبیرستان - درس سوم - سرمایه های رشد (قسمت سوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

99

تعداد پسندیدن

0

جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

112

تعداد پسندیدن

3

جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

0

جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

0

جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

0

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
1- جمع بندی -  (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- جمع بندی - (قسمت اول)

کنکور عمومی - دین و زندگی

هادی سرکشیک زاده

هادی سرکشیک زاده
تعداد بازدید

278

تعداد پسندیدن

4

3- جمع بندی -  (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- جمع بندی - (قسمت سوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

هادی سرکشیک زاده

هادی سرکشیک زاده
تعداد بازدید

158

تعداد پسندیدن

0

6- سال دوم دبیرستان - درس سوم - سرمایه های رشد (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
6- سال دوم دبیرستان - درس سوم - سرمایه های رشد (قسمت دوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

88

تعداد پسندیدن

1

2- سال دوم دبیرستان - درس اول - جلوه های حکمت و تدبیر - (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- سال دوم دبیرستان - درس اول - جلوه های حکمت و تدبیر - (قسمت دوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

225

تعداد پسندیدن

1

5-سال دوم دبیرستان - درس سوم - سرمایه های رشد (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
5-سال دوم دبیرستان - درس سوم - سرمایه های رشد (قسمت اول)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

119

تعداد پسندیدن

0

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت سی ام)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت سی ام)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

0

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت بیست و نهم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت بیست و نهم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

54

تعداد پسندیدن

0

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت بیست و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت بیست و هشتم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

54

تعداد پسندیدن

0

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت بیست و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت بیست و هفتم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

0

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت سی و یکم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت سی و یکم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

0

50- سال سوم دبیرستان - درس سوم (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
50- سال سوم دبیرستان - درس سوم (قسمت چهارم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

0

55- سال سوم دبیرستان- درس پنجم - گستره ی رسالت پیامبر (ص) -  (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
55- سال سوم دبیرستان- درس پنجم - گستره ی رسالت پیامبر (ص) - (قسمت دوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

58

تعداد پسندیدن

1

42- سال سوم دبیرستان- درس دوم - (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
42- سال سوم دبیرستان- درس دوم - (قسمت اول)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

88

تعداد پسندیدن

0

49- سال سوم دبیرستان - درس سوم (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
49- سال سوم دبیرستان - درس سوم (قسمت سوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

113

تعداد پسندیدن

1

26-سال دوم دبیرستان-درس نهم-(قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
26-سال دوم دبیرستان-درس نهم-(قسمت سوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

111

تعداد پسندیدن

0

48- سال سوم دبیرستان-درس سوم (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
48- سال سوم دبیرستان-درس سوم (قسمت دوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

82

تعداد پسندیدن

0