389 نتیجه
ویدئوهای مرتبط
5-حل تست ریاضی تجربی کنکور سراسری- کارنامه 20 - 26 آبان  ( قسمت پنجم)
5-حل تست ریاضی تجربی کنکور سراسری- کارنامه 20 - 26 آبان ( قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

وحید باباخانلو

وحید باباخانلو
تعداد بازدید

136

تعداد پسندیدن

2

3-حل تست کنکور سراسری دین و زندگی- کارنامه 20- 26 آبان  (قسمت سوم)
3-حل تست کنکور سراسری دین و زندگی- کارنامه 20- 26 آبان (قسمت سوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

وحید باباخانلو

وحید باباخانلو
تعداد بازدید

102

تعداد پسندیدن

3

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

2

7- سال دوم دبیرستان - درس سوم - سرمایه های رشد (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
7- سال دوم دبیرستان - درس سوم - سرمایه های رشد (قسمت سوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

128

تعداد پسندیدن

0

جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

109

تعداد پسندیدن

0

جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

86

تعداد پسندیدن

0

جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

191

تعداد پسندیدن

3

جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

151

تعداد پسندیدن

0

عسل های رولدال | مناسب هر سن و سال
آزمون بزرگ گاج
6- سال دوم دبیرستان - درس سوم - سرمایه های رشد (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
6- سال دوم دبیرستان - درس سوم - سرمایه های رشد (قسمت دوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

125

تعداد پسندیدن

1

2- سال دوم دبیرستان - درس اول - جلوه های حکمت و تدبیر - (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- سال دوم دبیرستان - درس اول - جلوه های حکمت و تدبیر - (قسمت دوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

287

تعداد پسندیدن

1

5-سال دوم دبیرستان - درس سوم - سرمایه های رشد (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
5-سال دوم دبیرستان - درس سوم - سرمایه های رشد (قسمت اول)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

159

تعداد پسندیدن

0

جمع بندی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی (قسمت اول)

کنکور عمومی - دین و زندگی

هادی سرکشیک زاده

هادی سرکشیک زاده
تعداد بازدید

401

تعداد پسندیدن

5

جمع بندی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی (قسمت سوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

هادی سرکشیک زاده

هادی سرکشیک زاده
تعداد بازدید

239

تعداد پسندیدن

0

26-سال دوم دبیرستان-درس نهم-(قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
26-سال دوم دبیرستان-درس نهم-(قسمت سوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

141

تعداد پسندیدن

0

49- سال سوم دبیرستان - درس سوم (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
49- سال سوم دبیرستان - درس سوم (قسمت سوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

218

تعداد پسندیدن

1

42- سال سوم دبیرستان- درس دوم - (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
42- سال سوم دبیرستان- درس دوم - (قسمت اول)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

158

تعداد پسندیدن

1

55- سال سوم دبیرستان- درس پنجم - گستره ی رسالت پیامبر (ص) -  (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
55- سال سوم دبیرستان- درس پنجم - گستره ی رسالت پیامبر (ص) - (قسمت دوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

111

تعداد پسندیدن

2

50- سال سوم دبیرستان - درس سوم (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
50- سال سوم دبیرستان - درس سوم (قسمت چهارم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

109

تعداد پسندیدن

0

سال سوم دبیرستان - درس یازدهم - دوستی با حق (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
سال سوم دبیرستان - درس یازدهم - دوستی با حق (قسمت اول)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

115

تعداد پسندیدن

0

18-سال دوم دبیرستان- درس هفتم - (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
18-سال دوم دبیرستان- درس هفتم - (قسمت اول)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

101

تعداد پسندیدن

0

22-سال دوم دبیرستان- درس هشتم - (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
22-سال دوم دبیرستان- درس هشتم - (قسمت سوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

178

تعداد پسندیدن

0

20-سال دوم دبیرستان - درس هشتم -(قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
20-سال دوم دبیرستان - درس هشتم -(قسمت اول)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

106

تعداد پسندیدن

0

19-سال دوم دبیرستان- درس هفتم -( قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
19-سال دوم دبیرستان- درس هفتم -( قسمت دوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

76

تعداد پسندیدن

0

28-سال دوم دبیرستان -درس دهم- تست ( قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
28-سال دوم دبیرستان -درس دهم- تست ( قسمت دوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

72

تعداد پسندیدن

0