389 نتیجه
ویدئوهای مرتبط
5-حل تست ریاضی تجربی کنکور سراسری- کارنامه 20 - 26 آبان  ( قسمت پنجم)
5-حل تست ریاضی تجربی کنکور سراسری- کارنامه 20 - 26 آبان ( قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

وحید باباخانلو

وحید باباخانلو
تعداد بازدید

108

تعداد پسندیدن

1

3-حل تست کنکور سراسری دین و زندگی- کارنامه 20- 26 آبان  (قسمت سوم)
3-حل تست کنکور سراسری دین و زندگی- کارنامه 20- 26 آبان (قسمت سوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

وحید باباخانلو

وحید باباخانلو
تعداد بازدید

71

تعداد پسندیدن

2

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

2

7- سال دوم دبیرستان - درس سوم - سرمایه های رشد (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
7- سال دوم دبیرستان - درس سوم - سرمایه های رشد (قسمت سوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

112

تعداد پسندیدن

0

جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

0

جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

61

تعداد پسندیدن

0

جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

151

تعداد پسندیدن

3

جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

91

تعداد پسندیدن

0

عسل های رولدال | مناسب هر سن و سال
آزمون بزرگ گاج
6- سال دوم دبیرستان - درس سوم - سرمایه های رشد (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
6- سال دوم دبیرستان - درس سوم - سرمایه های رشد (قسمت دوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

107

تعداد پسندیدن

1

2- سال دوم دبیرستان - درس اول - جلوه های حکمت و تدبیر - (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- سال دوم دبیرستان - درس اول - جلوه های حکمت و تدبیر - (قسمت دوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

256

تعداد پسندیدن

1

1- جمع بندی -  (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- جمع بندی - (قسمت اول)

کنکور عمومی - دین و زندگی

هادی سرکشیک زاده

هادی سرکشیک زاده
تعداد بازدید

349

تعداد پسندیدن

5

3- جمع بندی -  (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- جمع بندی - (قسمت سوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

هادی سرکشیک زاده

هادی سرکشیک زاده
تعداد بازدید

192

تعداد پسندیدن

0

5-سال دوم دبیرستان - درس سوم - سرمایه های رشد (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
5-سال دوم دبیرستان - درس سوم - سرمایه های رشد (قسمت اول)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

129

تعداد پسندیدن

0

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت بیست و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت بیست و هشتم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

65

تعداد پسندیدن

0

26-سال دوم دبیرستان-درس نهم-(قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
26-سال دوم دبیرستان-درس نهم-(قسمت سوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

124

تعداد پسندیدن

0

49- سال سوم دبیرستان - درس سوم (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
49- سال سوم دبیرستان - درس سوم (قسمت سوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

159

تعداد پسندیدن

1

42- سال سوم دبیرستان- درس دوم - (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
42- سال سوم دبیرستان- درس دوم - (قسمت اول)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

121

تعداد پسندیدن

1

55- سال سوم دبیرستان- درس پنجم - گستره ی رسالت پیامبر (ص) -  (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
55- سال سوم دبیرستان- درس پنجم - گستره ی رسالت پیامبر (ص) - (قسمت دوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

83

تعداد پسندیدن

2

50- سال سوم دبیرستان - درس سوم (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
50- سال سوم دبیرستان - درس سوم (قسمت چهارم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

82

تعداد پسندیدن

0

سال سوم دبیرستان - درس یازدهم - دوستی با حق (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
سال سوم دبیرستان - درس یازدهم - دوستی با حق (قسمت اول)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

0

18-سال دوم دبیرستان- درس هفتم - (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
18-سال دوم دبیرستان- درس هفتم - (قسمت اول)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

84

تعداد پسندیدن

0

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت بیست و ششم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت بیست و ششم)

کنکور ریاضی - گسسته

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

1

12-سال دوم دبیرستان- درس پنچم - (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
12-سال دوم دبیرستان- درس پنچم - (قسمت اول)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

91

تعداد پسندیدن

0

22-سال دوم دبیرستان- درس هشتم - (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
22-سال دوم دبیرستان- درس هشتم - (قسمت سوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

151

تعداد پسندیدن

0