820 نتیجه
مدرس های مرتبط
ویدئوهای مرتبط
ریاضی دهم : الگوی خطی– استاد جلالی (قسمت دوم)
ریاضی دهم : الگوی خطی– استاد جلالی (قسمت دوم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

0

ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت اول)
ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت اول)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

167

تعداد پسندیدن

5

ریاضی دهم : الگوی خطی– استاد جلالی (قسمت چهارم)
ریاضی دهم : الگوی خطی– استاد جلالی (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

124

تعداد پسندیدن

0

ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت چهارم)
ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

162

تعداد پسندیدن

0

ریاضی دهم : الگوی خطی– استاد جلالی (قسمت سوم)
ریاضی دهم : الگوی خطی– استاد جلالی (قسمت سوم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

0

ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت سوم)
ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت سوم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

123

تعداد پسندیدن

3

ریاضی دهم : الگوی خطی– استاد جلالی (قسمت اول)
ریاضی دهم : الگوی خطی– استاد جلالی (قسمت اول)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

73

تعداد پسندیدن

1

ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت پنجم)
ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

117

تعداد پسندیدن

0

کتاب های دور دنیادر 4 ساعت
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت دوم)
ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت دوم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

133

تعداد پسندیدن

0

10-فصل دوم - مثلثات - قسمت دهم
10-فصل دوم - مثلثات - قسمت دهم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

363

تعداد پسندیدن

3

ریاضی دهم : متغیر و انواع آن 2 – استاد امیری (قسمت اول)
ریاضی دهم : متغیر و انواع آن 2 – استاد امیری (قسمت اول)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

141

تعداد پسندیدن

1

ریاضی دهم : متغیر و انواع آن 2 – استاد امیری (قسمت دوم)
ریاضی دهم : متغیر و انواع آن 2 – استاد امیری (قسمت دوم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

72

تعداد پسندیدن

0

ریاضی دهم : متغیر و انواع آن 2 – استاد امیری (قسمت چهارم)
ریاضی دهم : متغیر و انواع آن 2 – استاد امیری (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

0

ریاضی دهم : متغیر و انواع آن 2 – استاد امیری (قسمت سوم)
ریاضی دهم : متغیر و انواع آن 2 – استاد امیری (قسمت سوم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

89

تعداد پسندیدن

0

10- آزمون ترم اول : (قسمت دهم)
10- آزمون ترم اول : (قسمت دهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

149

تعداد پسندیدن

1

فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت دهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

مهندس افشین اخلاقی

مهندس افشین اخلاقی
تعداد بازدید

314

تعداد پسندیدن

6

10- فصل چهارم : معادله ها  و نامعادله ها (قسمت دهم)
10- فصل چهارم : معادله ها و نامعادله ها (قسمت دهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

681

تعداد پسندیدن

6

10 - فصل اول - مبحث الگو و دنباله - قسمت دهم
10 - فصل اول - مبحث الگو و دنباله - قسمت دهم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

208

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : درس دوم - تعداد اعضا اجتماع (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : درس دوم - تعداد اعضا اجتماع (قسمت دهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

سعید صفریان

سعید صفریان
تعداد بازدید

186

تعداد پسندیدن

3

10-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت دهم
10-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت دهم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

388

تعداد پسندیدن

2

حل نمونه سؤال دنباله ها
حل نمونه سؤال دنباله ها

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

159

تعداد پسندیدن

0

1- فصل چهارم : معادله ها  و نامعادله ها (قسمت اول)
1- فصل چهارم : معادله ها و نامعادله ها (قسمت اول)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

974

تعداد پسندیدن

16

فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

مهندس افشین اخلاقی

مهندس افشین اخلاقی
تعداد بازدید

669

تعداد پسندیدن

12

7- آزمون ترم اول : (قسمت هفتم)
7- آزمون ترم اول : (قسمت هفتم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

97

تعداد پسندیدن

1