نتیجه 601
مدرس های مرتبط
ویدئوهای مرتبط
10-فصل دوم - مثلثات - قسمت دهم
10-فصل دوم - مثلثات - قسمت دهم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

82

تعداد پسندیدن

1

فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت دهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

مهندس افشین اخلاقی

مهندس افشین اخلاقی
تعداد بازدید

541

تعداد پسندیدن

9

10- آزمون ترم اول : (قسمت دهم)
10- آزمون ترم اول : (قسمت دهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0

10 - فصل اول - مبحث الگو و دنباله - قسمت دهم
10 - فصل اول - مبحث الگو و دنباله - قسمت دهم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

0

10- فصل چهارم : معادله ها  و نامعادله ها (قسمت دهم)
10- فصل چهارم : معادله ها و نامعادله ها (قسمت دهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

71

تعداد پسندیدن

0

10-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت دهم
10-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت دهم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

130

تعداد پسندیدن

2

فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت نهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

مهندس افشین اخلاقی

مهندس افشین اخلاقی
تعداد بازدید

499

تعداد پسندیدن

15

فصل اول: مجموعه مرجع و متتم (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: مجموعه مرجع و متتم (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

مهندس افشین اخلاقی

مهندس افشین اخلاقی
تعداد بازدید

516

تعداد پسندیدن

16

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
فصل اول: الگو (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: الگو (قسمت هشتم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

مهندس افشین اخلاقی

مهندس افشین اخلاقی
تعداد بازدید

1101

تعداد پسندیدن

33

فصل اول: تعداد اعضای یک مجموعه با تکنیک فوق سریع (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: تعداد اعضای یک مجموعه با تکنیک فوق سریع (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

مهندس افشین اخلاقی

مهندس افشین اخلاقی
تعداد بازدید

844

تعداد پسندیدن

20

فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت پانزدهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

مهندس افشین اخلاقی

مهندس افشین اخلاقی
تعداد بازدید

217

تعداد پسندیدن

6

فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت بیست و پنجم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

مهندس افشین اخلاقی

مهندس افشین اخلاقی
تعداد بازدید

474

تعداد پسندیدن

7

فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت بیست و سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت بیست و سوم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

مهندس افشین اخلاقی

مهندس افشین اخلاقی
تعداد بازدید

245

تعداد پسندیدن

3

فصل اول:  مجموعه مرجع و متمم (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: مجموعه مرجع و متمم (قسمت دوم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

مهندس افشین اخلاقی

مهندس افشین اخلاقی
تعداد بازدید

854

تعداد پسندیدن

21

فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت شانزدهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

مهندس افشین اخلاقی

مهندس افشین اخلاقی
تعداد بازدید

234

تعداد پسندیدن

1

فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت بیستم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

مهندس افشین اخلاقی

مهندس افشین اخلاقی
تعداد بازدید

309

تعداد پسندیدن

3

فصل اول:  مجموعه مرجع و متمم (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: مجموعه مرجع و متمم (قسمت اول)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

مهندس افشین اخلاقی

مهندس افشین اخلاقی
تعداد بازدید

1170

تعداد پسندیدن

51

فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت یازدهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

مهندس افشین اخلاقی

مهندس افشین اخلاقی
تعداد بازدید

244

تعداد پسندیدن

4

فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت هجدهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

مهندس افشین اخلاقی

مهندس افشین اخلاقی
تعداد بازدید

199

تعداد پسندیدن

5

فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت بیست و دوم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

مهندس افشین اخلاقی

مهندس افشین اخلاقی
تعداد بازدید

169

تعداد پسندیدن

7

فصل اول: مجموعه مرجع و متمم(قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: مجموعه مرجع و متمم(قسمت سوم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

مهندس افشین اخلاقی

مهندس افشین اخلاقی
تعداد بازدید

795

تعداد پسندیدن

21

فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت سیزدهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

مهندس افشین اخلاقی

مهندس افشین اخلاقی
تعداد بازدید

560

تعداد پسندیدن

11

فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت بیست و چهارم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

مهندس افشین اخلاقی

مهندس افشین اخلاقی
تعداد بازدید

267

تعداد پسندیدن

4

فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت هفدهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

مهندس افشین اخلاقی

مهندس افشین اخلاقی
تعداد بازدید

275

تعداد پسندیدن

3