694 نتیجه
مدرس های مرتبط
ویدئوهای مرتبط
10-فصل دوم - مثلثات - قسمت دهم
10-فصل دوم - مثلثات - قسمت دهم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

145

تعداد پسندیدن

1

10- آزمون ترم اول : (قسمت دهم)
10- آزمون ترم اول : (قسمت دهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

0

فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت دهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

مهندس افشین اخلاقی

مهندس افشین اخلاقی
تعداد بازدید

642

تعداد پسندیدن

10

10- فصل چهارم : معادله ها  و نامعادله ها (قسمت دهم)
10- فصل چهارم : معادله ها و نامعادله ها (قسمت دهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

394

تعداد پسندیدن

2

10 - فصل اول - مبحث الگو و دنباله - قسمت دهم
10 - فصل اول - مبحث الگو و دنباله - قسمت دهم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

0

10-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت دهم
10-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت دهم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

209

تعداد پسندیدن

2

حل نمونه سؤال دنباله ها
حل نمونه سؤال دنباله ها

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

30

تعداد پسندیدن

0

8- درس دوم- تعداد اعضا اجتماع دو مجموع( قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
8- درس دوم- تعداد اعضا اجتماع دو مجموع( قسمت هشتم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

سعید صفریان

سعید صفریان
تعداد بازدید

436

تعداد پسندیدن

5

سری کتاب های آی کیو
آزمون بزرگ گاج
1- فصل چهارم : معادله ها  و نامعادله ها (قسمت اول)
1- فصل چهارم : معادله ها و نامعادله ها (قسمت اول)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

440

تعداد پسندیدن

9

فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت سیزدهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

مهندس افشین اخلاقی

مهندس افشین اخلاقی
تعداد بازدید

590

تعداد پسندیدن

11

2- درس دوم - متمم یک مجموعه ( قسمت دوم )
تگ دکتر آی کیو
2- درس دوم - متمم یک مجموعه ( قسمت دوم )

دهم ریاضی - ریاضی (1)

سعید صفریان

سعید صفریان
تعداد بازدید

306

تعداد پسندیدن

4

7- آزمون ترم اول : (قسمت هفتم)
7- آزمون ترم اول : (قسمت هفتم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

1

9- آزمون ترم اول : (قسمت نهم)
9- آزمون ترم اول : (قسمت نهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

18

تعداد پسندیدن

0

فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت بیست و چهارم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

مهندس افشین اخلاقی

مهندس افشین اخلاقی
تعداد بازدید

290

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : درس سوم - الگو ودنباله (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : درس سوم - الگو ودنباله (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

سعید صفریان

سعید صفریان
تعداد بازدید

392

تعداد پسندیدن

9

8-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت هشتم
8-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت هشتم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

114

تعداد پسندیدن

1

14- فصل چهارم : معادله ها  و نامعادله ها (قسمت چهاردهم)
14- فصل چهارم : معادله ها و نامعادله ها (قسمت چهاردهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

113

تعداد پسندیدن

2

4 - فصل اول - مبحث الگو و دنباله - قسمت چهارم
4 - فصل اول - مبحث الگو و دنباله - قسمت چهارم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

49

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال سهمی و انتقال توابع
حل نمونه سؤال سهمی و انتقال توابع

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

1

2- درس اول- بازه ها (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- درس اول- بازه ها (قسمت دوم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

سعید صفریان

سعید صفریان
تعداد بازدید

755

تعداد پسندیدن

16

فصل اول: الگوها (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: الگوها (قسمت هفتم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

مهندس افشین اخلاقی

مهندس افشین اخلاقی
تعداد بازدید

846

تعداد پسندیدن

25

14 - فصل اول - مبحث الگو و دنباله - قسمت چهاردهم
14 - فصل اول - مبحث الگو و دنباله - قسمت چهاردهم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

21

تعداد پسندیدن

0

7 - فصل اول - مبحث الگو و دنباله - قسمت هفتم
7 - فصل اول - مبحث الگو و دنباله - قسمت هفتم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

18

تعداد پسندیدن

0

5- آزمون ترم اول : (قسمت پنجم)
5- آزمون ترم اول : (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0