728 نتیجه
مدرس های مرتبط
ویدئوهای مرتبط
10-فصل دوم - مثلثات - قسمت دهم
10-فصل دوم - مثلثات - قسمت دهم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

213

تعداد پسندیدن

2

10- آزمون ترم اول : (قسمت دهم)
10- آزمون ترم اول : (قسمت دهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

86

تعداد پسندیدن

0

فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت دهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

مهندس افشین اخلاقی

مهندس افشین اخلاقی
تعداد بازدید

245

تعداد پسندیدن

5

10- فصل چهارم : معادله ها  و نامعادله ها (قسمت دهم)
10- فصل چهارم : معادله ها و نامعادله ها (قسمت دهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

559

تعداد پسندیدن

4

10 - فصل اول - مبحث الگو و دنباله - قسمت دهم
10 - فصل اول - مبحث الگو و دنباله - قسمت دهم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

115

تعداد پسندیدن

0

10-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت دهم
10-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت دهم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

263

تعداد پسندیدن

2

حل نمونه سؤال دنباله ها
حل نمونه سؤال دنباله ها

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

66

تعداد پسندیدن

0

1- فصل چهارم : معادله ها  و نامعادله ها (قسمت اول)
1- فصل چهارم : معادله ها و نامعادله ها (قسمت اول)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

611

تعداد پسندیدن

11

عسل های رولدال | مناسب هر سن و سال
آزمون بزرگ گاج
7- آزمون ترم اول : (قسمت هفتم)
7- آزمون ترم اول : (قسمت هفتم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

1

9- آزمون ترم اول : (قسمت نهم)
9- آزمون ترم اول : (قسمت نهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : درس سوم - الگو ودنباله (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : درس سوم - الگو ودنباله (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

سعید صفریان

سعید صفریان
تعداد بازدید

421

تعداد پسندیدن

9

8-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت هشتم
8-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت هشتم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

159

تعداد پسندیدن

1

14- فصل چهارم : معادله ها  و نامعادله ها (قسمت چهاردهم)
14- فصل چهارم : معادله ها و نامعادله ها (قسمت چهاردهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

174

تعداد پسندیدن

2

4 - فصل اول - مبحث الگو و دنباله - قسمت چهارم
4 - فصل اول - مبحث الگو و دنباله - قسمت چهارم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال سهمی و انتقال توابع
حل نمونه سؤال سهمی و انتقال توابع

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

110

تعداد پسندیدن

1

14 - فصل اول - مبحث الگو و دنباله - قسمت چهاردهم
14 - فصل اول - مبحث الگو و دنباله - قسمت چهاردهم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

0

7 - فصل اول - مبحث الگو و دنباله - قسمت هفتم
7 - فصل اول - مبحث الگو و دنباله - قسمت هفتم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

52

تعداد پسندیدن

0

5- آزمون ترم اول : (قسمت پنجم)
5- آزمون ترم اول : (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : درس سوم - الگو ودنباله (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : درس سوم - الگو ودنباله (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

سعید صفریان

سعید صفریان
تعداد بازدید

202

تعداد پسندیدن

1

11-فصل دوم - مثلثات - قسمت یازدهم
11-فصل دوم - مثلثات - قسمت یازدهم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

108

تعداد پسندیدن

0

4-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت چهارم
4-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت چهارم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

146

تعداد پسندیدن

2

آموزش سهمي
آموزش سهمي

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد نيرو

محمد نيرو
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

1

12- آزمون ترم اول : (قسمت دوازدهم)
12- آزمون ترم اول : (قسمت دوازدهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

16- فصل چهارم : معادله ها  و نامعادله ها (قسمت شانزدهم)
16- فصل چهارم : معادله ها و نامعادله ها (قسمت شانزدهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

139

تعداد پسندیدن

3