783 نتیجه
مدرس های مرتبط
ویدئوهای مرتبط
ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت چهارم)
ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0

ریاضی دهم : الگوی خطی– استاد جلالی (قسمت سوم)
ریاضی دهم : الگوی خطی– استاد جلالی (قسمت سوم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

8

تعداد پسندیدن

0

ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت سوم)
ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت سوم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0

ریاضی دهم : الگوی خطی– استاد جلالی (قسمت چهارم)
ریاضی دهم : الگوی خطی– استاد جلالی (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت اول)
ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت اول)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

5

تعداد پسندیدن

0

ریاضی دهم : الگوی خطی– استاد جلالی (قسمت دوم)
ریاضی دهم : الگوی خطی– استاد جلالی (قسمت دوم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

7

تعداد پسندیدن

0

ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت پنجم)
ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

5

تعداد پسندیدن

0

ریاضی دهم : الگوی خطی– استاد جلالی (قسمت اول)
ریاضی دهم : الگوی خطی– استاد جلالی (قسمت اول)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

9

تعداد پسندیدن

0

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت دوم)
ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت دوم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

8

تعداد پسندیدن

0

10-فصل دوم - مثلثات - قسمت دهم
10-فصل دوم - مثلثات - قسمت دهم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

286

تعداد پسندیدن

3

10- آزمون ترم اول : (قسمت دهم)
10- آزمون ترم اول : (قسمت دهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

110

تعداد پسندیدن

1

فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت دهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

مهندس افشین اخلاقی

مهندس افشین اخلاقی
تعداد بازدید

275

تعداد پسندیدن

6

ریاضی دهم : متغیر و انواع آن 2 – استاد امیری (قسمت اول)
ریاضی دهم : متغیر و انواع آن 2 – استاد امیری (قسمت اول)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0

ریاضی دهم : متغیر و انواع آن 2 – استاد امیری (قسمت سوم)
ریاضی دهم : متغیر و انواع آن 2 – استاد امیری (قسمت سوم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0

ریاضی دهم : متغیر و انواع آن 2 – استاد امیری (قسمت دوم)
ریاضی دهم : متغیر و انواع آن 2 – استاد امیری (قسمت دوم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

2

تعداد پسندیدن

0

10- فصل چهارم : معادله ها  و نامعادله ها (قسمت دهم)
10- فصل چهارم : معادله ها و نامعادله ها (قسمت دهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

618

تعداد پسندیدن

5

10 - فصل اول - مبحث الگو و دنباله - قسمت دهم
10 - فصل اول - مبحث الگو و دنباله - قسمت دهم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

151

تعداد پسندیدن

1

10-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت دهم
10-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت دهم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

312

تعداد پسندیدن

2

حل نمونه سؤال دنباله ها
حل نمونه سؤال دنباله ها

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

113

تعداد پسندیدن

0

فصل اول :درس دوم- تعداد اعضا اجتماع دو مجموع( قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول :درس دوم- تعداد اعضا اجتماع دو مجموع( قسمت هشتم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

سعید صفریان

سعید صفریان
تعداد بازدید

491

تعداد پسندیدن

5

1- فصل چهارم : معادله ها  و نامعادله ها (قسمت اول)
1- فصل چهارم : معادله ها و نامعادله ها (قسمت اول)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

762

تعداد پسندیدن

13

فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

مهندس افشین اخلاقی

مهندس افشین اخلاقی
تعداد بازدید

634

تعداد پسندیدن

11

فصل اول : درس دوم - متمم یک مجموعه ( قسمت دوم )
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : درس دوم - متمم یک مجموعه ( قسمت دوم )

دهم ریاضی - ریاضی (1)

سعید صفریان

سعید صفریان
تعداد بازدید

365

تعداد پسندیدن

4

7- آزمون ترم اول : (قسمت هفتم)
7- آزمون ترم اول : (قسمت هفتم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

1