نتیجه 39
ویدئوهای مرتبط
7نظریه بازی ها یا روانشناسی اجتماعی؟
7نظریه بازی ها یا روانشناسی اجتماعی؟

کنکور انسانی - روانشناسی

ملیحه ترک زاده

ملیحه ترک زاده
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

0

2- روانشناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91(قسمت دوم)
2- روانشناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91(قسمت دوم)

کنکور انسانی - روانشناسی

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

0

1- روانشناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت اول)
1- روانشناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت اول)

کنکور انسانی - روانشناسی

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

3

27- روان شناسی-  آزمون شماره 11  پیش دانشگاهی 92-91 گزینه دو (قسمت دوم)
27- روان شناسی- آزمون شماره 11 پیش دانشگاهی 92-91 گزینه دو (قسمت دوم)

کنکور انسانی - روانشناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

1

26- روان شناسی - آزمون شماره 11 چهارم دبیرستان 92-91 گزینه دو (قسمت اول)
26- روان شناسی - آزمون شماره 11 چهارم دبیرستان 92-91 گزینه دو (قسمت اول)

کنکور انسانی - روانشناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

54

تعداد پسندیدن

0

29- روان شناسی - آزمون شماره 11 پیش دانشگاهی  92-91 گزینه دو (قسمت چهارم)
29- روان شناسی - آزمون شماره 11 پیش دانشگاهی 92-91 گزینه دو (قسمت چهارم)

کنکور انسانی - روانشناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

0

28- روان شناسی آزمون شماره 11 پیش دانشگاهی 92-91 گزینه دو (قسمت سوم)
28- روان شناسی آزمون شماره 11 پیش دانشگاهی 92-91 گزینه دو (قسمت سوم)

کنکور انسانی - روانشناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

106

تعداد پسندیدن

2

28- روان شناسی - آزمون شماره 11 پیش دانشگاهی  92-91 گزینه دو (قسمت سوم)
28- روان شناسی - آزمون شماره 11 پیش دانشگاهی 92-91 گزینه دو (قسمت سوم)

کنکور انسانی - روانشناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

57

تعداد پسندیدن

1

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
7رقابت چندجانبه استاکلبرگ (مدل پیش‌رو-دنباله‌رو)
7رقابت چندجانبه استاکلبرگ (مدل پیش‌رو-دنباله‌رو)

کنکور انسانی - روانشناسی

ملیحه ترک زاده

ملیحه ترک زاده
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

0

1تعریف یک استراتژی ترکیبی
1تعریف یک استراتژی ترکیبی

کنکور انسانی - روانشناسی

ملیحه ترک زاده

ملیحه ترک زاده
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

0

3یک مثال از تعادل نش ترکیبی
3یک مثال از تعادل نش ترکیبی

کنکور انسانی - روانشناسی

ملیحه ترک زاده

ملیحه ترک زاده
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

0

3تعادل نش در بازی‌های شکل گسترده
3تعادل نش در بازی‌های شکل گسترده

کنکور انسانی - روانشناسی

ملیحه ترک زاده

ملیحه ترک زاده
تعداد بازدید

28

تعداد پسندیدن

0

3مفهوم تعادل نش
3مفهوم تعادل نش

کنکور انسانی - روانشناسی

ملیحه ترک زاده

ملیحه ترک زاده
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

0

4تعریف رسمی تعادل نش ترکیبی
4تعریف رسمی تعادل نش ترکیبی

کنکور انسانی - روانشناسی

ملیحه ترک زاده

ملیحه ترک زاده
تعداد بازدید

26

تعداد پسندیدن

0

4مثال از تعادل نش بازی‌های شکل گسترده
4مثال از تعادل نش بازی‌های شکل گسترده

کنکور انسانی - روانشناسی

ملیحه ترک زاده

ملیحه ترک زاده
تعداد بازدید

28

تعداد پسندیدن

1

6مثال از تعادل نش ترکیبی (بازی باخ یا استراوینکسی)
6مثال از تعادل نش ترکیبی (بازی باخ یا استراوینکسی)

کنکور انسانی - روانشناسی

ملیحه ترک زاده

ملیحه ترک زاده
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

2

7تصمیم‌گیری جمعی برای کالای عمومی
7تصمیم‌گیری جمعی برای کالای عمومی

کنکور انسانی - روانشناسی

ملیحه ترک زاده

ملیحه ترک زاده
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

1

1یک ضعف سیستم‌های انتخاب عمومی
1یک ضعف سیستم‌های انتخاب عمومی

کنکور انسانی - روانشناسی

ملیحه ترک زاده

ملیحه ترک زاده
تعداد بازدید

30

تعداد پسندیدن

0

10مدل یک پروژه دو نفره‌ی هم‌افزا
10مدل یک پروژه دو نفره‌ی هم‌افزا

کنکور انسانی - روانشناسی

ملیحه ترک زاده

ملیحه ترک زاده
تعداد بازدید

28

تعداد پسندیدن

0

1مفهوم بازی و بازی معمای زندانی
1مفهوم بازی و بازی معمای زندانی

کنکور انسانی - روانشناسی

ملیحه ترک زاده

ملیحه ترک زاده
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

0

6استنتاج معکوس
6استنتاج معکوس

کنکور انسانی - روانشناسی

ملیحه ترک زاده

ملیحه ترک زاده
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

0

2عناصر تشکیل‌دهنده یک بازی
2عناصر تشکیل‌دهنده یک بازی

کنکور انسانی - روانشناسی

ملیحه ترک زاده

ملیحه ترک زاده
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

0

12مدل رقابت چندجانبه‌ی کورنو قسمت دوم
12مدل رقابت چندجانبه‌ی کورنو قسمت دوم

کنکور انسانی - روانشناسی

ملیحه ترک زاده

ملیحه ترک زاده
تعداد بازدید

52

تعداد پسندیدن

1

8تعادل نش ترکیبی
8تعادل نش ترکیبی

کنکور انسانی - روانشناسی

ملیحه ترک زاده

ملیحه ترک زاده
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

1