52 نتیجه
ویدئوهای مرتبط
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت دهم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

8

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت سوم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

9

تعداد پسندیدن

2

7نظریه بازی ها یا روانشناسی اجتماعی؟
7نظریه بازی ها یا روانشناسی اجتماعی؟

کنکور انسانی - روانشناسی

ملیحه ترک زاده

ملیحه ترک زاده
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت سیزدهم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

7

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت ششم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

7

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت اول)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

21

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت چهارم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

10

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت پنجم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

9

تعداد پسندیدن

0

مجموعه چهل جلدی قصه های قرآنی
آزمون بزرگ گاج
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت یازدهم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

6

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت دوم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

8

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت هفتم )
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت هفتم )

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت نهم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

8

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت هشتم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

6

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت دوازدهم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

7

تعداد پسندیدن

1

1- روانشناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت اول)
1- روانشناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت اول)

کنکور انسانی - روانشناسی

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

3

2- روانشناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91(قسمت دوم)
2- روانشناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91(قسمت دوم)

کنکور انسانی - روانشناسی

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

74

تعداد پسندیدن

0

28- روان شناسی آزمون شماره 11 پیش دانشگاهی 92-91 گزینه دو (قسمت سوم)
28- روان شناسی آزمون شماره 11 پیش دانشگاهی 92-91 گزینه دو (قسمت سوم)

کنکور انسانی - روانشناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

142

تعداد پسندیدن

3

6استنتاج معکوس
6استنتاج معکوس

کنکور انسانی - روانشناسی

ملیحه ترک زاده

ملیحه ترک زاده
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

0

2عناصر تشکیل‌دهنده یک بازی
2عناصر تشکیل‌دهنده یک بازی

کنکور انسانی - روانشناسی

ملیحه ترک زاده

ملیحه ترک زاده
تعداد بازدید

57

تعداد پسندیدن

0

12مدل رقابت چندجانبه‌ی کورنو قسمت دوم
12مدل رقابت چندجانبه‌ی کورنو قسمت دوم

کنکور انسانی - روانشناسی

ملیحه ترک زاده

ملیحه ترک زاده
تعداد بازدید

66

تعداد پسندیدن

1

8تابع بهترین پاسخ
8تابع بهترین پاسخ

کنکور انسانی - روانشناسی

ملیحه ترک زاده

ملیحه ترک زاده
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

0

8تعادل نش ترکیبی
8تعادل نش ترکیبی

کنکور انسانی - روانشناسی

ملیحه ترک زاده

ملیحه ترک زاده
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

1

1مفهوم بازی و بازی معمای زندانی
1مفهوم بازی و بازی معمای زندانی

کنکور انسانی - روانشناسی

ملیحه ترک زاده

ملیحه ترک زاده
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

0

4تعریف رسمی تعادل نش
4تعریف رسمی تعادل نش

کنکور انسانی - روانشناسی

ملیحه ترک زاده

ملیحه ترک زاده
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

0