118 نتیجه
ویدئوهای مرتبط
فصل دوم : رشد روانشناسی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : رشد روانشناسی (قسمت دوم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

91

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت بیستم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

54

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت دهم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

111

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت پانزدهم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت سوم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

124

تعداد پسندیدن

4

7نظریه بازی ها یا روانشناسی اجتماعی؟
7نظریه بازی ها یا روانشناسی اجتماعی؟

کنکور انسانی - روانشناسی

ملیحه ترک زاده

ملیحه ترک زاده
تعداد بازدید

165

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت سیزدهم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

96

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت ششم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

85

تعداد پسندیدن

1

کتاب های دور دنیادر 4 ساعت
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت هفدهم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت اول)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

512

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت چهارم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

91

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت پنجم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

93

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت یازدهم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

1

فصل دوم : رشد روانشناسی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : رشد روانشناسی (قسمت اول)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

135

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت دوم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

94

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت هجدهم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت هفتم )
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت هفتم )

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت شانزدهم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت نهم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

94

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت هشتم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

92

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت چهاردهم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت نوزدهم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

52

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت دوازدهم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

79

تعداد پسندیدن

1

فصل دوم : رشد روانشناسی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : رشد روانشناسی (قسمت چهارم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

0