10629 نتیجه
مدرس های مرتبط
ویدئوهای مرتبط
آموزش اعداد فارسی
آموزش اعداد فارسی

اول - ریاضی

معصومه ریاضی

معصومه  ریاضی
تعداد بازدید

218

تعداد پسندیدن

5

ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت چهارم)
ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

14

تعداد پسندیدن

0

ریاضی دهم : الگوی خطی– استاد جلالی (قسمت سوم)
ریاضی دهم : الگوی خطی– استاد جلالی (قسمت سوم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

9

تعداد پسندیدن

0

ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت سوم)
ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت سوم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

0

ریاضی دهم : الگوی خطی– استاد جلالی (قسمت چهارم)
ریاضی دهم : الگوی خطی– استاد جلالی (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

0

ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت اول)
ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت اول)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

10

تعداد پسندیدن

0

ریاضی دهم : الگوی خطی– استاد جلالی (قسمت دوم)
ریاضی دهم : الگوی خطی– استاد جلالی (قسمت دوم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

8

تعداد پسندیدن

0

ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت پنجم)
ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

10

تعداد پسندیدن

0

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
ریاضی دهم : الگوی خطی– استاد جلالی (قسمت اول)
ریاضی دهم : الگوی خطی– استاد جلالی (قسمت اول)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

10

تعداد پسندیدن

0

ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت دوم)
ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت دوم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

0

ریاضی دهم : متغیر و انواع آن 2 – استاد امیری (قسمت اول)
ریاضی دهم : متغیر و انواع آن 2 – استاد امیری (قسمت اول)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0

ریاضی دهم : متغیر و انواع آن 2 – استاد امیری (قسمت سوم)
ریاضی دهم : متغیر و انواع آن 2 – استاد امیری (قسمت سوم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0

ریاضی دهم : متغیر و انواع آن 2 – استاد امیری (قسمت دوم)
ریاضی دهم : متغیر و انواع آن 2 – استاد امیری (قسمت دوم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

2

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال دنباله ها
حل نمونه سؤال دنباله ها

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

114

تعداد پسندیدن

0

فصل اول :درس دوم- تعداد اعضا اجتماع دو مجموع( قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول :درس دوم- تعداد اعضا اجتماع دو مجموع( قسمت هشتم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

سعید صفریان

سعید صفریان
تعداد بازدید

491

تعداد پسندیدن

5

1- فصل چهارم : معادله ها  و نامعادله ها (قسمت اول)
1- فصل چهارم : معادله ها و نامعادله ها (قسمت اول)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

767

تعداد پسندیدن

13

فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

مهندس افشین اخلاقی

مهندس افشین اخلاقی
تعداد بازدید

634

تعداد پسندیدن

11

10- آزمون ترم اول : (قسمت دهم)
10- آزمون ترم اول : (قسمت دهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

110

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : درس دوم - متمم یک مجموعه ( قسمت دوم )
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : درس دوم - متمم یک مجموعه ( قسمت دوم )

دهم ریاضی - ریاضی (1)

سعید صفریان

سعید صفریان
تعداد بازدید

366

تعداد پسندیدن

4

7- آزمون ترم اول : (قسمت هفتم)
7- آزمون ترم اول : (قسمت هفتم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

1

9- آزمون ترم اول : (قسمت نهم)
9- آزمون ترم اول : (قسمت نهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

0

فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت پانزدهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

مهندس افشین اخلاقی

مهندس افشین اخلاقی
تعداد بازدید

330

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : درس سوم - الگو ودنباله (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : درس سوم - الگو ودنباله (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

سعید صفریان

سعید صفریان
تعداد بازدید

452

تعداد پسندیدن

9

8-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت هشتم
8-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت هشتم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

198

تعداد پسندیدن

1