11631 نتیجه
مدرس های مرتبط
ویدئوهای مرتبط
آموزش اعداد فارسی
آموزش اعداد فارسی

اول - ریاضی

معصومه ریاضی

معصومه  ریاضی
تعداد بازدید

286

تعداد پسندیدن

9

ریاضی دهم : الگوی خطی– استاد جلالی (قسمت دوم)
ریاضی دهم : الگوی خطی– استاد جلالی (قسمت دوم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

0

ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت اول)
ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت اول)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

167

تعداد پسندیدن

5

ریاضی دهم : الگوی خطی– استاد جلالی (قسمت چهارم)
ریاضی دهم : الگوی خطی– استاد جلالی (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

124

تعداد پسندیدن

0

ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت چهارم)
ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

162

تعداد پسندیدن

0

ریاضی دهم : الگوی خطی– استاد جلالی (قسمت سوم)
ریاضی دهم : الگوی خطی– استاد جلالی (قسمت سوم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

0

ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت سوم)
ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت سوم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

123

تعداد پسندیدن

3

ریاضی دهم : الگوی خطی– استاد جلالی (قسمت اول)
ریاضی دهم : الگوی خطی– استاد جلالی (قسمت اول)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

73

تعداد پسندیدن

1

کتاب های جعبه سیاه
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت پنجم)
ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

117

تعداد پسندیدن

0

ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت دوم)
ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت دوم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

133

تعداد پسندیدن

0

ریاضی دهم : متغیر و انواع آن 2 – استاد امیری (قسمت اول)
ریاضی دهم : متغیر و انواع آن 2 – استاد امیری (قسمت اول)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

141

تعداد پسندیدن

1

ریاضی دهم : متغیر و انواع آن 2 – استاد امیری (قسمت دوم)
ریاضی دهم : متغیر و انواع آن 2 – استاد امیری (قسمت دوم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

72

تعداد پسندیدن

0

ریاضی دهم : متغیر و انواع آن 2 – استاد امیری (قسمت چهارم)
ریاضی دهم : متغیر و انواع آن 2 – استاد امیری (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

0

ریاضی دهم : متغیر و انواع آن 2 – استاد امیری (قسمت سوم)
ریاضی دهم : متغیر و انواع آن 2 – استاد امیری (قسمت سوم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

89

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال دنباله ها
حل نمونه سؤال دنباله ها

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

159

تعداد پسندیدن

0

1- فصل چهارم : معادله ها  و نامعادله ها (قسمت اول)
1- فصل چهارم : معادله ها و نامعادله ها (قسمت اول)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

974

تعداد پسندیدن

16

فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

مهندس افشین اخلاقی

مهندس افشین اخلاقی
تعداد بازدید

669

تعداد پسندیدن

12

10- آزمون ترم اول : (قسمت دهم)
10- آزمون ترم اول : (قسمت دهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

149

تعداد پسندیدن

1

7- آزمون ترم اول : (قسمت هفتم)
7- آزمون ترم اول : (قسمت هفتم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

97

تعداد پسندیدن

1

9- آزمون ترم اول : (قسمت نهم)
9- آزمون ترم اول : (قسمت نهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

73

تعداد پسندیدن

0

فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: تصاعد حسابی (قسمت پانزدهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

مهندس افشین اخلاقی

مهندس افشین اخلاقی
تعداد بازدید

354

تعداد پسندیدن

4

8-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت هشتم
8-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت هشتم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

229

تعداد پسندیدن

1

14- فصل چهارم : معادله ها  و نامعادله ها (قسمت چهاردهم)
14- فصل چهارم : معادله ها و نامعادله ها (قسمت چهاردهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

277

تعداد پسندیدن

3

4 - فصل اول - مبحث الگو و دنباله - قسمت چهارم
4 - فصل اول - مبحث الگو و دنباله - قسمت چهارم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

145

تعداد پسندیدن

0