92 نتیجه
جمع بندی شیمی کنکور (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی شیمی کنکور (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

304

تعداد پسندیدن

1

جمع بندی شیمی کنکور (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی شیمی کنکور (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

240

تعداد پسندیدن

2

جمع بندی شیمی کنکور (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی شیمی کنکور (قسمت نهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

164

تعداد پسندیدن

2

جمع بندی شیمی کنکور (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی شیمی کنکور (قسمت دهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

207

تعداد پسندیدن

2

جمع بندی شیمی کنکور (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی شیمی کنکور (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

173

تعداد پسندیدن

2

جمع بندی شیمی کنکور (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی شیمی کنکور (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

323

تعداد پسندیدن

2

جمع بندی شیمی کنکور (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی شیمی کنکور (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

713

تعداد پسندیدن

13

جمع بندی شیمی کنکور (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی شیمی کنکور (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

295

تعداد پسندیدن

4

عسل های رولدال | مناسب هر سن و سال
سری کتاب های آی کیو
جمع بندی شیمی کنکور (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی شیمی کنکور (قسمت سوم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

467

تعداد پسندیدن

5

جمع بندی شیمی کنکور (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی شیمی کنکور (قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

201

تعداد پسندیدن

1

الکتروشیمی: محاسبه اعداد اکسایش (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
الکتروشیمی: محاسبه اعداد اکسایش (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

112

تعداد پسندیدن

0

الکتروشیمی: آلدهیدها و کتون ها (قسمت نه)
تگ دکتر آی کیو
الکتروشیمی: آلدهیدها و کتون ها (قسمت نه)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

92

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: اسید و باز (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: اسید و باز (قسمت شانزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

97

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: اسید و باز (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: اسید و باز (قسمت پانزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: مسائل ph و لگاریتم گیری (قسمت سی و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: مسائل ph و لگاریتم گیری (قسمت سی و پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

145

تعداد پسندیدن

1

اسید و باز: مقایسه اسید های قوی و ضعیف (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: مقایسه اسید های قوی و ضعیف (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

106

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: اسید های چند پروتون دار (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: اسید های چند پروتون دار (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

212

تعداد پسندیدن

5

اسید و باز: اسید های قوی و ضعیف (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: اسید های قوی و ضعیف (قسمت هجدهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

114

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: اسید و استر (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: اسید و استر (قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

82

تعداد پسندیدن

0

الکتروشیمی: موازنه واکنش (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
الکتروشیمی: موازنه واکنش (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

195

تعداد پسندیدن

3

اسید و باز: اسید و باز (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: اسید و باز (قسمت چهاردهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

105

تعداد پسندیدن

1

سینتیک شیمیایی: عوامل موثر بر سرعت واکنش (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
سینتیک شیمیایی: عوامل موثر بر سرعت واکنش (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

1420

تعداد پسندیدن

1

سینتیک شیمیایی: محاسبه سرعت واکنش (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
سینتیک شیمیایی: محاسبه سرعت واکنش (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

2858

تعداد پسندیدن

1

الکتروشیمی: حل تمرینات اکسایش (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
الکتروشیمی: حل تمرینات اکسایش (قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

0