33 نتیجه
فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت هفتم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

223

تعداد پسندیدن

8

فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت هشتم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

104

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت دوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

108

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت ششم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

127

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت نهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

83

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت چهارم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

83

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت دهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

162

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت دوازدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

101

تعداد پسندیدن

0

مجموعه چهل جلدی قصه های قرآنی
آزمون بزرگ گاج
فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت پنجم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

88

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت یازدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

118

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت اول)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

174

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

267

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : چگالی گازها (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : چگالی گازها (قسمت سیزدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : چگالی گازها (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : چگالی گازها (قسمت پانزدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

119

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت بیست و دوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت بیست و یکم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : چگالی گازها (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : چگالی گازها (قسمت هجدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : چگالی گازها (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : چگالی گازها (قسمت چهاردهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : چگالی گازها (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : چگالی گازها (قسمت بیستم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

19

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : چگالی گازها (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : چگالی گازها (قسمت شانزدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : چگالی گازها (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : چگالی گازها (قسمت نوزدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

22

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : روابط حجمی گازها (قسمت بیست و نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : روابط حجمی گازها (قسمت بیست و نهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

82

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت بیست و چهارم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت بیست و پنجم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

28

تعداد پسندیدن

0