35 نتیجه
فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت سیزدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

101

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : چگالی گازها (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : چگالی گازها (قسمت اول)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

10

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : چگالی گازها (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : چگالی گازها (قسمت سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : چگالی گازها (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : چگالی گازها (قسمت دوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

5

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : چگالی گازها (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : چگالی گازها (قسمت پنجم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

3

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : چگالی گازها (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : چگالی گازها (قسمت چهارم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

2

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : چگالی گازها (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : چگالی گازها (قسمت ششم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

5

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : چگالی گازها (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : چگالی گازها (قسمت هفتم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

3

تعداد پسندیدن

0

مجموعه چهل جلدی قصه های قرآنی
سری کتاب های آی کیو
فصل اول : چگالی گازها (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : چگالی گازها (قسمت هشتم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

2

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت دوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

2

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت اول)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

3

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت چهارم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

2

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت پنجم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

8

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت ششم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : روابط حجمی گازها (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : روابط حجمی گازها (قسمت دوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

7

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : روابط حجمی گازها (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : روابط حجمی گازها (قسمت سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : روابط حجمی گازها (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : روابط حجمی گازها (قسمت اول)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

5

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : روابط حجمی گازها (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : روابط حجمی گازها (قسمت ششم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : روابط حجمی گازها (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : روابط حجمی گازها (قسمت پنجم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

3

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : روابط حجمی گازها (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : روابط حجمی گازها (قسمت چهارم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

3

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : روابط حجمی گازها (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : روابط حجمی گازها (قسمت هفتم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

3

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

190

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت دهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

112

تعداد پسندیدن

1