61 نتیجه
بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت هفتم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

292

تعداد پسندیدن

8

بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت هشتم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

206

تعداد پسندیدن

1

بخش اول : چگالی گازها (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : چگالی گازها (قسمت پانزدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

201

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : روابط حجمی گازها (قسمت بیست و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : روابط حجمی گازها (قسمت بیست و هشتم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

117

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت بیست و دوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

97

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت دوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

190

تعداد پسندیدن

5

بخش اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت بیست و یکم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

132

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت ششم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

194

تعداد پسندیدن

3

کتاب های جعبه سیاه
کلینیک مشاوره گاج
بخش دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
بخش دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت دوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

95

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت نهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

156

تعداد پسندیدن

1

بخش اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت بیست و چهارم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

97

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : روابط حجمی گازها (قسمت سی و دوم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : روابط حجمی گازها (قسمت سی و دوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

85

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : روابط حجمی گازها (قسمت سی و سوم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : روابط حجمی گازها (قسمت سی و سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

135

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت بیست و پنجم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

97

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : چگالی گازها (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : چگالی گازها (قسمت هفدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

109

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : چگالی گازها (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : چگالی گازها (قسمت هجدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

108

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت چهارم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

147

تعداد پسندیدن

1

بخش دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
بخش دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

139

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : روابط حجمی گازها (قسمت سی و یکم )
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : روابط حجمی گازها (قسمت سی و یکم )

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

93

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت دهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

278

تعداد پسندیدن

1

بخش دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
بخش دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت اول)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

146

تعداد پسندیدن

2

بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت دوازدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

156

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت پنجم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

178

تعداد پسندیدن

1

بخش اول : روابط حجمی گازها (قسمت بیست و هفتم )
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : روابط حجمی گازها (قسمت بیست و هفتم )

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

85

تعداد پسندیدن

0