نتیجه 13
فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

132

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت دهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت سیزدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت یازدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت اول)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت پنجم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت دوازدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت چهارم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

1

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت نهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت هشتم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت هفتم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

147

تعداد پسندیدن

6

فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت دوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت ششم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

2