35 نتیجه
بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت هفتم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

249

تعداد پسندیدن

8

بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت هشتم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

122

تعداد پسندیدن

1

بخش اول : چگالی گازها (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : چگالی گازها (قسمت پانزدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

138

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : روابط حجمی گازها (قسمت بیست و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : روابط حجمی گازها (قسمت بیست و هشتم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت بیست و دوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت دوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

129

تعداد پسندیدن

4

بخش اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت بیست و یکم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت ششم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

150

تعداد پسندیدن

3

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
بخش دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
بخش دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت دوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت نهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

102

تعداد پسندیدن

1

بخش اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت بیست و چهارم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : روابط حجمی گازها (قسمت سی و دوم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : روابط حجمی گازها (قسمت سی و دوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : روابط حجمی گازها (قسمت سی و سوم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : روابط حجمی گازها (قسمت سی و سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت بیست و پنجم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : چگالی گازها (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : چگالی گازها (قسمت هفدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : چگالی گازها (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : چگالی گازها (قسمت هجدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت چهارم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

100

تعداد پسندیدن

1

بخش دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
بخش دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

61

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : روابط حجمی گازها (قسمت سی و یکم )
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : روابط حجمی گازها (قسمت سی و یکم )

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت دهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

190

تعداد پسندیدن

1

بخش دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
بخش دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت اول)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

54

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت دوازدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت پنجم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

113

تعداد پسندیدن

1

بخش اول : روابط حجمی گازها (قسمت بیست و هفتم )
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : روابط حجمی گازها (قسمت بیست و هفتم )

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

49

تعداد پسندیدن

0