2149 نتیجه
مدرس های مرتبط
ویدئوهای مرتبط
فیزیک : صوت (سیزدهم)
فیزیک : صوت (سیزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

1

فیزیک : صوت (قسمت سوم)
فیزیک : صوت (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

0

فیزیک : صوت (قسمت نهم)
فیزیک : صوت (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

0

فیزیک مدرن : بمب اتمی
فیزیک مدرن : بمب اتمی

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

111

تعداد پسندیدن

0

55- فیزیک - فصل 7
55- فیزیک - فصل 7

کنکور ریاضی - فیزیک

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

139

تعداد پسندیدن

2

فیزیک : صوت (هفدهم)
فیزیک : صوت (هفدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

52

تعداد پسندیدن

0

فیزیک: مقدمه (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فیزیک: مقدمه (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

201

تعداد پسندیدن

2

فیزیک : صوت (پانزدهم)
فیزیک : صوت (پانزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

57

تعداد پسندیدن

1

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
61- فیزیک فصل 8
61- فیزیک فصل 8

کنکور ریاضی - فیزیک

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

122

تعداد پسندیدن

1

فیزیک : مقدمه (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فیزیک : مقدمه (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

210

تعداد پسندیدن

4

62- فیزیک فصل 8
62- فیزیک فصل 8

کنکور ریاضی - فیزیک

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

130

تعداد پسندیدن

1

56- فیزیک - فصل 7
56- فیزیک - فصل 7

کنکور ریاضی - فیزیک

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

153

تعداد پسندیدن

3

معرفی درس فیزیک
تگ دکتر آی کیو
معرفی درس فیزیک

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

624

تعداد پسندیدن

13

فیزیک : القای الکترومغناطیس
فیزیک : القای الکترومغناطیس

کنکور ریاضی - فیزیک

فرزاد خوشوقت

فرزاد خوشوقت
تعداد بازدید

85

تعداد پسندیدن

1

فیزیک : صوت (قسمت دهم)
فیزیک : صوت (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

1

فیزیک : صوت (قسمت پنجم)
فیزیک : صوت (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

49

تعداد پسندیدن

1

58- فیزیک - فصل 7
58- فیزیک - فصل 7

کنکور ریاضی - فیزیک

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

121

تعداد پسندیدن

1

فیزیک: مقدمه (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فیزیک: مقدمه (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

155

تعداد پسندیدن

0

فیزیک : ترمودینامیک  (قسمت اول)
فیزیک : ترمودینامیک (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

فرزاد خوشوقت

فرزاد خوشوقت
تعداد بازدید

66

تعداد پسندیدن

1

فیزیک : صوت (چهاردهم)
فیزیک : صوت (چهاردهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

0

59- فیزیک - فصل 7
59- فیزیک - فصل 7

کنکور ریاضی - فیزیک

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

96

تعداد پسندیدن

1

65- فیزیک فصل 8
65- فیزیک فصل 8

کنکور ریاضی - فیزیک

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

0

50- فیزیک - فصل شش
50- فیزیک - فصل شش

کنکور ریاضی - فیزیک

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

171

تعداد پسندیدن

2

57- فیزیک - فصل 7
57- فیزیک - فصل 7

کنکور ریاضی - فیزیک

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

123

تعداد پسندیدن

1