نتیجه 50
فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت ششم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

225

تعداد پسندیدن

3

فصل اول: دانش بنیادی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: دانش بنیادی (قسمت اول)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

714

تعداد پسندیدن

21

فصل دوم: کار و انرژی درونی (قسمت بیست وسوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: کار و انرژی درونی (قسمت بیست وسوم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

352

تعداد پسندیدن

3

فصل دوم: کار و انرژی پتانسیل  (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: کار و انرژی پتانسیل (قسمت چهاردهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

507

تعداد پسندیدن

13

فصل اول: اندازه گیری (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: اندازه گیری (قسمت ششم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

276

تعداد پسندیدن

2

فصل دوم: کار و انرژی درونی (قسمت بیست ودوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: کار و انرژی درونی (قسمت بیست ودوم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

302

تعداد پسندیدن

2

فصل دوم: کار و انرژی درونی (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: کار و انرژی درونی (قسمت بیستم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

283

تعداد پسندیدن

4

فصل دوم: کار و انرژی پتانسیل (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: کار و انرژی پتانسیل (قسمت شانزدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

388

تعداد پسندیدن

7

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
فصل دوم: پایستگی انرژی مکانیکی (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: پایستگی انرژی مکانیکی (قسمت نوزدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

447

تعداد پسندیدن

6

فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت سوم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

310

تعداد پسندیدن

7

فصل دوم: انرژی و کار (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: انرژی و کار (قسمت اول)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

1360

تعداد پسندیدن

51

فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت هفتم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

105

تعداد پسندیدن

1

فصل دوم: کار و انرژی پتانسیل (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: کار و انرژی پتانسیل (قسمت پانزدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

518

تعداد پسندیدن

13

فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت دهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

167

تعداد پسندیدن

5

فصل اول: اندازه گیری (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: اندازه گیری (قسمت سوم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

584

تعداد پسندیدن

12

فصل اول: اندازه گیری (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: اندازه گیری (قسمت دهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

469

تعداد پسندیدن

5

فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

280

تعداد پسندیدن

3

فصل دوم: انرژی و کار (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: انرژی و کار (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

683

تعداد پسندیدن

16

فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

162

تعداد پسندیدن

0

فصل اول: اندازه گیری (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: اندازه گیری (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

431

تعداد پسندیدن

8

فصل سوم : خواص مواد(قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : خواص مواد(قسمت دوم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

148

تعداد پسندیدن

1

فصل دوم: انرژی و کار (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: انرژی و کار (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

488

تعداد پسندیدن

11

فصل اول: اندازه گیری (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: اندازه گیری (قسمت دوم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

734

تعداد پسندیدن

13

فصل اول: اندازه گیری (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: اندازه گیری (قسمت یازدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

264

تعداد پسندیدن

2