59 نتیجه
فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت هفتم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

582

تعداد پسندیدن

8

فصل دوم: کار و انرژی پتانسیل (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: کار و انرژی پتانسیل (قسمت پانزدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

616

تعداد پسندیدن

15

فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت دهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

800

تعداد پسندیدن

17

فصل اول: اندازه گیری (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: اندازه گیری (قسمت سوم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

702

تعداد پسندیدن

12

فصل دوم: انرژی و کار (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: انرژی و کار (قسمت اول)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

1563

تعداد پسندیدن

54

فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت سوم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

1215

تعداد پسندیدن

26

فصل دوم: پایستگی انرژی مکانیکی (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: پایستگی انرژی مکانیکی (قسمت نوزدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

544

تعداد پسندیدن

7

فصل اول: اندازه گیری (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: اندازه گیری (قسمت دهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

572

تعداد پسندیدن

7

مجموعه چهل جلدی قصه های قرآنی
آزمون بزرگ گاج
فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

1555

تعداد پسندیدن

20

فصل دوم: انرژی و کار (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: انرژی و کار (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

785

تعداد پسندیدن

17

فصل اول: اندازه گیری (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: اندازه گیری (قسمت یازدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

347

تعداد پسندیدن

2

فصل اول: اندازه گیری (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: اندازه گیری (قسمت دوم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

868

تعداد پسندیدن

13

فصل دوم: انرژی و کار (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: انرژی و کار (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

624

تعداد پسندیدن

12

فصل اول: اندازه گیری (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: اندازه گیری (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

520

تعداد پسندیدن

8

فصل سوم : خواص مواد(قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : خواص مواد(قسمت دوم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

395

تعداد پسندیدن

3

فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

715

تعداد پسندیدن

13

فصل دوم: انرژی و کار (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: انرژی و کار (قسمت هفتم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

564

تعداد پسندیدن

10

فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت نهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

426

تعداد پسندیدن

5

فصل دوم: کار و انرژی درونی (قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: کار و انرژی درونی (قسمت بیست و پنجم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

502

تعداد پسندیدن

5

فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت یازدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

419

تعداد پسندیدن

3

فصل اول: اندازه گیری (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: اندازه گیری (قسمت هفتم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

300

تعداد پسندیدن

5

فصل دوم: پایستگی انرژی مکانیکی ( قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: پایستگی انرژی مکانیکی ( قسمت هجدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

447

تعداد پسندیدن

8

فصل دوم: انرژی و کار (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: انرژی و کار (قسمت ششم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

576

تعداد پسندیدن

10

فصل دوم: کارو انرژی جنبشی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: کارو انرژی جنبشی (قسمت نهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

583

تعداد پسندیدن

7