50 نتیجه
فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت هفتم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

415

تعداد پسندیدن

7

فصل دوم: کار و انرژی پتانسیل (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: کار و انرژی پتانسیل (قسمت پانزدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

579

تعداد پسندیدن

14

فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت دهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

579

تعداد پسندیدن

15

فصل اول: اندازه گیری (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: اندازه گیری (قسمت سوم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

657

تعداد پسندیدن

12

فصل دوم: انرژی و کار (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: انرژی و کار (قسمت اول)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

1488

تعداد پسندیدن

53

فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت سوم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

972

تعداد پسندیدن

24

فصل دوم: پایستگی انرژی مکانیکی (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: پایستگی انرژی مکانیکی (قسمت نوزدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

514

تعداد پسندیدن

7

فصل اول: اندازه گیری (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: اندازه گیری (قسمت دهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

532

تعداد پسندیدن

6

مجموعه چهل جلدی قصه های قرآنی
آزمون بزرگ گاج
فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

951

تعداد پسندیدن

11

فصل دوم: انرژی و کار (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: انرژی و کار (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

751

تعداد پسندیدن

17

فصل دوم: کار و انرژی درونی (قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: کار و انرژی درونی (قسمت بیست و چهارم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

480

تعداد پسندیدن

6

فصل اول: اندازه گیری (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: اندازه گیری (قسمت یازدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

326

تعداد پسندیدن

2

فصل اول: اندازه گیری (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: اندازه گیری (قسمت دوم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

819

تعداد پسندیدن

13

فصل دوم: انرژی و کار (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: انرژی و کار (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

580

تعداد پسندیدن

12

فصل اول: اندازه گیری (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: اندازه گیری (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

484

تعداد پسندیدن

8

فصل سوم : خواص مواد(قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : خواص مواد(قسمت دوم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

267

تعداد پسندیدن

3

فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

570

تعداد پسندیدن

11

فصل دوم: انرژی و کار (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: انرژی و کار (قسمت هفتم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

539

تعداد پسندیدن

9

فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت نهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

289

تعداد پسندیدن

4

فصل دوم: کار و انرژی درونی (قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: کار و انرژی درونی (قسمت بیست و پنجم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

460

تعداد پسندیدن

5

فصل دوم: کار و انرژی درونی (قسمت بیست وششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: کار و انرژی درونی (قسمت بیست وششم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

441

تعداد پسندیدن

4

فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت یازدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

293

تعداد پسندیدن

2

فصل اول: اندازه گیری (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: اندازه گیری (قسمت هفتم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

263

تعداد پسندیدن

5

فصل دوم: پایستگی انرژی مکانیکی ( قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: پایستگی انرژی مکانیکی ( قسمت هجدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

420

تعداد پسندیدن

7