59 نتیجه
فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت هفتم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

693

تعداد پسندیدن

9

فصل دوم: کار و انرژی پتانسیل (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: کار و انرژی پتانسیل (قسمت پانزدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

650

تعداد پسندیدن

15

فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت دهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

940

تعداد پسندیدن

22

فصل اول: اندازه گیری (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: اندازه گیری (قسمت سوم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

725

تعداد پسندیدن

13

فصل دوم: انرژی و کار (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: انرژی و کار (قسمت اول)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

1632

تعداد پسندیدن

54

فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت سوم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

1384

تعداد پسندیدن

26

فصل دوم: پایستگی انرژی مکانیکی (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: پایستگی انرژی مکانیکی (قسمت نوزدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

574

تعداد پسندیدن

7

فصل چهارم : مبحث دما و گرما (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : مبحث دما و گرما (قسمت هفتم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

72

تعداد پسندیدن

1

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
فصل چهارم : مبحث دما و گرما(قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : مبحث دما و گرما(قسمت چهارم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

0

فصل اول: اندازه گیری (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: اندازه گیری (قسمت دهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

599

تعداد پسندیدن

7

فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

1970

تعداد پسندیدن

24

فصل دوم: انرژی و کار (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: انرژی و کار (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

816

تعداد پسندیدن

17

فصل دوم: کار و انرژی درونی (قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: کار و انرژی درونی (قسمت بیست و چهارم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

533

تعداد پسندیدن

6

فصل اول: اندازه گیری (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: اندازه گیری (قسمت یازدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

376

تعداد پسندیدن

2

فصل اول: اندازه گیری (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: اندازه گیری (قسمت دوم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

909

تعداد پسندیدن

13

فصل چهارم : مبحث دما و گرما(قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : مبحث دما و گرما(قسمت سوم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

54

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم: انرژی و کار (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: انرژی و کار (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

667

تعداد پسندیدن

12

فصل اول: اندازه گیری (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: اندازه گیری (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

545

تعداد پسندیدن

9

فصل سوم : خواص مواد(قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : خواص مواد(قسمت دوم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

509

تعداد پسندیدن

3

فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

844

تعداد پسندیدن

14

فصل چهارم : مبحث دما و گرما(قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : مبحث دما و گرما(قسمت ششم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

52

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : مبحث دما و گرما(قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : مبحث دما و گرما(قسمت دوم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم: انرژی و کار (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: انرژی و کار (قسمت هفتم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

590

تعداد پسندیدن

10

فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت نهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

487

تعداد پسندیدن

6