59 نتیجه
فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت هفتم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

852

تعداد پسندیدن

12

فصل دوم: کار و انرژی پتانسیل (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: کار و انرژی پتانسیل (قسمت پانزدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

762

تعداد پسندیدن

15

فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت دهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

1183

تعداد پسندیدن

24

فصل اول: اندازه گیری (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: اندازه گیری (قسمت سوم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

797

تعداد پسندیدن

13

فصل دوم: انرژی و کار (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: انرژی و کار (قسمت اول)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

1913

تعداد پسندیدن

54

فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت سوم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

1688

تعداد پسندیدن

33

فصل دوم: پایستگی انرژی مکانیکی (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: پایستگی انرژی مکانیکی (قسمت نوزدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

654

تعداد پسندیدن

7

فصل چهارم : مبحث دما و گرما (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : مبحث دما و گرما (قسمت هفتم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

182

تعداد پسندیدن

4

کتاب های دور دنیادر 4 ساعت
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
فصل چهارم : مبحث دما و گرما(قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : مبحث دما و گرما(قسمت چهارم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

164

تعداد پسندیدن

2

فصل اول: اندازه گیری (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: اندازه گیری (قسمت دهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

871

تعداد پسندیدن

8

فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

2975

تعداد پسندیدن

26

فصل دوم: انرژی و کار (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: انرژی و کار (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

874

تعداد پسندیدن

17

فصل دوم: کار و انرژی درونی (قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: کار و انرژی درونی (قسمت بیست و چهارم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

607

تعداد پسندیدن

6

فصل اول: اندازه گیری (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: اندازه گیری (قسمت یازدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

420

تعداد پسندیدن

2

فصل اول: اندازه گیری (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: اندازه گیری (قسمت دوم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

1022

تعداد پسندیدن

13

فصل چهارم : مبحث دما و گرما(قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : مبحث دما و گرما(قسمت سوم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

136

تعداد پسندیدن

2

فصل دوم: انرژی و کار (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: انرژی و کار (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

739

تعداد پسندیدن

12

فصل اول: اندازه گیری (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: اندازه گیری (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

601

تعداد پسندیدن

9

فصل سوم : خواص مواد(قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : خواص مواد(قسمت دوم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

646

تعداد پسندیدن

4

فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

1023

تعداد پسندیدن

17

فصل چهارم : مبحث دما و گرما(قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : مبحث دما و گرما(قسمت ششم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

139

تعداد پسندیدن

1

فصل چهارم : مبحث دما و گرما(قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : مبحث دما و گرما(قسمت دوم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

157

تعداد پسندیدن

2

فصل دوم: انرژی و کار (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: انرژی و کار (قسمت هفتم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

664

تعداد پسندیدن

10

فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : فشار در شاره ها (قسمت نهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

646

تعداد پسندیدن

8