45 نتیجه
فیزیک 3 و آزمایشگاه - شار مغناطیسی چیست؟
فیزیک 3 و آزمایشگاه - شار مغناطیسی چیست؟

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

0

4-محاسبه نیروی محرکه القایی به کمک نمودار تغییرات شار
4-محاسبه نیروی محرکه القایی به کمک نمودار تغییرات شار

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

0

4-اثر دما روی مقاومت فلزات
4-اثر دما روی مقاومت فلزات

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

54

تعداد پسندیدن

0

2-مقدمه‌ای بر مغناطیس و آهن‌ربا
2-مقدمه‌ای بر مغناطیس و آهن‌ربا

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

1

11-حل مدار با قانون‌های کیرشهف ۱
11-حل مدار با قانون‌های کیرشهف ۱

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

137

تعداد پسندیدن

0

7-مقاومت‌های سری و موازی و مقاومت معادل
7-مقاومت‌های سری و موازی و مقاومت معادل

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

86

تعداد پسندیدن

1

3-مقاومت الکتریکی رساناهای فلزی
3-مقاومت الکتریکی رساناهای فلزی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

1

1-بار الکتریکی چیست؟
1-بار الکتریکی چیست؟

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

84

تعداد پسندیدن

2

عسل های رولدال | مناسب هر سن و سال
آزمون بزرگ گاج
10-میدان مغناطیسیِ پیچه حامل جریان الکتریکی
10-میدان مغناطیسیِ پیچه حامل جریان الکتریکی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

48

تعداد پسندیدن

0

5-قانون لنز جهت جریان القایی
5-قانون لنز جهت جریان القایی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

0

13-به هم بستن سری خازن‌ها
13-به هم بستن سری خازن‌ها

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

122

تعداد پسندیدن

1

11-ظرفیت خازن و دی‌الکتریک
11-ظرفیت خازن و دی‌الکتریک

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

1

11-میدان مغناطیسیِ سیملوله حامل جریان الکتریکی
11-میدان مغناطیسیِ سیملوله حامل جریان الکتریکی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

4-خطوط میدان الکتریکی
4-خطوط میدان الکتریکی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

79

تعداد پسندیدن

0

12-به هم بستن موازی خازن‌ها
12-به هم بستن موازی خازن‌ها

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

119

تعداد پسندیدن

2

5-مسیر حرکت بار در میدان مغناطیسی
5-مسیر حرکت بار در میدان مغناطیسی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

0

3-مثال از قانون القای الکترومغناطیسی فاراده
3-مثال از قانون القای الکترومغناطیسی فاراده

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

49

تعداد پسندیدن

0

7-خودالقایی و القاییدگی
7-خودالقایی و القاییدگی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

0

9-میدان مغناطیسی ناشی از سیم حامل جریان الکتریکی
9-میدان مغناطیسی ناشی از سیم حامل جریان الکتریکی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

0

3-میدان الکتریکی
3-میدان الکتریکی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

82

تعداد پسندیدن

0

5-مثالی از اثر همزمان میدان الکتریکی و گرانشی بر بار
5-مثالی از اثر همزمان میدان الکتریکی و گرانشی بر بار

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

0

8-ضریب خودالقایی سیم‌لوله
8-ضریب خودالقایی سیم‌لوله

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

34

تعداد پسندیدن

0

2-قانون اهم
2-قانون اهم

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

32

تعداد پسندیدن

0

8-اختلاف پتانسیل الکتریکی
8-اختلاف پتانسیل الکتریکی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

0