45 نتیجه
فیزیک 3 و آزمایشگاه - شار مغناطیسی چیست؟
فیزیک 3 و آزمایشگاه - شار مغناطیسی چیست؟

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

189

تعداد پسندیدن

0

4-محاسبه نیروی محرکه القایی به کمک نمودار تغییرات شار
4-محاسبه نیروی محرکه القایی به کمک نمودار تغییرات شار

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

104

تعداد پسندیدن

0

4-اثر دما روی مقاومت فلزات
4-اثر دما روی مقاومت فلزات

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

95

تعداد پسندیدن

0

2-مقدمه‌ای بر مغناطیس و آهن‌ربا
2-مقدمه‌ای بر مغناطیس و آهن‌ربا

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

91

تعداد پسندیدن

1

11-حل مدار با قانون‌های کیرشهف ۱
11-حل مدار با قانون‌های کیرشهف ۱

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

190

تعداد پسندیدن

1

7-مقاومت‌های سری و موازی و مقاومت معادل
7-مقاومت‌های سری و موازی و مقاومت معادل

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

143

تعداد پسندیدن

2

3-مقاومت الکتریکی رساناهای فلزی
3-مقاومت الکتریکی رساناهای فلزی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

89

تعداد پسندیدن

1

1-بار الکتریکی چیست؟
1-بار الکتریکی چیست؟

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

145

تعداد پسندیدن

2

کتاب های دور دنیادر 4 ساعت
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
10-میدان مغناطیسیِ پیچه حامل جریان الکتریکی
10-میدان مغناطیسیِ پیچه حامل جریان الکتریکی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

100

تعداد پسندیدن

0

5-قانون لنز جهت جریان القایی
5-قانون لنز جهت جریان القایی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

93

تعداد پسندیدن

1

13-به هم بستن سری خازن‌ها
13-به هم بستن سری خازن‌ها

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

189

تعداد پسندیدن

1

11-ظرفیت خازن و دی‌الکتریک
11-ظرفیت خازن و دی‌الکتریک

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

106

تعداد پسندیدن

1

11-میدان مغناطیسیِ سیملوله حامل جریان الکتریکی
11-میدان مغناطیسیِ سیملوله حامل جریان الکتریکی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

82

تعداد پسندیدن

0

4-خطوط میدان الکتریکی
4-خطوط میدان الکتریکی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

123

تعداد پسندیدن

0

12-به هم بستن موازی خازن‌ها
12-به هم بستن موازی خازن‌ها

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

159

تعداد پسندیدن

2

5-مسیر حرکت بار در میدان مغناطیسی
5-مسیر حرکت بار در میدان مغناطیسی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

112

تعداد پسندیدن

0

3-مثال از قانون القای الکترومغناطیسی فاراده
3-مثال از قانون القای الکترومغناطیسی فاراده

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

104

تعداد پسندیدن

1

7-خودالقایی و القاییدگی
7-خودالقایی و القاییدگی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

0

9-میدان مغناطیسی ناشی از سیم حامل جریان الکتریکی
9-میدان مغناطیسی ناشی از سیم حامل جریان الکتریکی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

102

تعداد پسندیدن

0

3-میدان الکتریکی
3-میدان الکتریکی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

109

تعداد پسندیدن

0

5-مثالی از اثر همزمان میدان الکتریکی و گرانشی بر بار
5-مثالی از اثر همزمان میدان الکتریکی و گرانشی بر بار

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

87

تعداد پسندیدن

0

8-ضریب خودالقایی سیم‌لوله
8-ضریب خودالقایی سیم‌لوله

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

74

تعداد پسندیدن

0

2-قانون اهم
2-قانون اهم

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

0

8-اختلاف پتانسیل الکتریکی
8-اختلاف پتانسیل الکتریکی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

122

تعداد پسندیدن

0