نتیجه 45
فیزیک 3 و آزمایشگاه - شار مغناطیسی چیست؟
فیزیک 3 و آزمایشگاه - شار مغناطیسی چیست؟

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

0

6-چگالی سطحی بار الکتریکی
6-چگالی سطحی بار الکتریکی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

72

تعداد پسندیدن

1

2-مثالی از قانون کولن
2-مثالی از قانون کولن

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

129

تعداد پسندیدن

1

11-حل دو تمرین از القای الکترومغناطیسی
11-حل دو تمرین از القای الکترومغناطیسی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

30

تعداد پسندیدن

0

14-حل تمرین از خازن
14-حل تمرین از خازن

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

2

10-قوانین جریان و گره کیرشهف
10-قوانین جریان و گره کیرشهف

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

34

تعداد پسندیدن

0

4-نیروی وارد بر بار الکتریکی در میدان مغناطیسی
4-نیروی وارد بر بار الکتریکی در میدان مغناطیسی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

0

7-نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی
7-نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

25

تعداد پسندیدن

0

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
9-مثال از توان مقاومت‌ها
9-مثال از توان مقاومت‌ها

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0

9-نقش القاگر (سلف) در مدار
9-نقش القاگر (سلف) در مدار

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

0

1-بار الکتریکی چیست؟
1-بار الکتریکی چیست؟

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

2

10-میدان مغناطیسیِ پیچه حامل جریان الکتریکی
10-میدان مغناطیسیِ پیچه حامل جریان الکتریکی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

0

5-قانون لنز جهت جریان القایی
5-قانون لنز جهت جریان القایی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

0

13-به هم بستن سری خازن‌ها
13-به هم بستن سری خازن‌ها

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

1

4-محاسبه نیروی محرکه القایی به کمک نمودار تغییرات شار
4-محاسبه نیروی محرکه القایی به کمک نمودار تغییرات شار

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

0

4-اثر دما روی مقاومت فلزات
4-اثر دما روی مقاومت فلزات

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

30

تعداد پسندیدن

0

3-مقاومت الکتریکی رساناهای فلزی
3-مقاومت الکتریکی رساناهای فلزی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

32

تعداد پسندیدن

0

7-مقاومت‌های سری و موازی و مقاومت معادل
7-مقاومت‌های سری و موازی و مقاومت معادل

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

48

تعداد پسندیدن

1

11-حل مدار با قانون‌های کیرشهف ۱
11-حل مدار با قانون‌های کیرشهف ۱

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

92

تعداد پسندیدن

0

2-مقدمه‌ای بر مغناطیس و آهن‌ربا
2-مقدمه‌ای بر مغناطیس و آهن‌ربا

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

23

تعداد پسندیدن

1

8-ضریب خودالقایی سیم‌لوله
8-ضریب خودالقایی سیم‌لوله

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0

5-مثالی از اثر همزمان میدان الکتریکی و گرانشی بر بار
5-مثالی از اثر همزمان میدان الکتریکی و گرانشی بر بار

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

0

3-میدان الکتریکی
3-میدان الکتریکی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

0

4-خطوط میدان الکتریکی
4-خطوط میدان الکتریکی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

0