45 نتیجه
فیزیک 3 و آزمایشگاه - شار مغناطیسی چیست؟
فیزیک 3 و آزمایشگاه - شار مغناطیسی چیست؟

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

231

تعداد پسندیدن

0

4-محاسبه نیروی محرکه القایی به کمک نمودار تغییرات شار
4-محاسبه نیروی محرکه القایی به کمک نمودار تغییرات شار

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

147

تعداد پسندیدن

1

4-اثر دما روی مقاومت فلزات
4-اثر دما روی مقاومت فلزات

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

121

تعداد پسندیدن

0

2-مقدمه‌ای بر مغناطیس و آهن‌ربا
2-مقدمه‌ای بر مغناطیس و آهن‌ربا

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

102

تعداد پسندیدن

1

11-حل مدار با قانون‌های کیرشهف ۱
11-حل مدار با قانون‌های کیرشهف ۱

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

208

تعداد پسندیدن

1

7-مقاومت‌های سری و موازی و مقاومت معادل
7-مقاومت‌های سری و موازی و مقاومت معادل

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

157

تعداد پسندیدن

2

3-مقاومت الکتریکی رساناهای فلزی
3-مقاومت الکتریکی رساناهای فلزی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

104

تعداد پسندیدن

1

1-بار الکتریکی چیست؟
1-بار الکتریکی چیست؟

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

173

تعداد پسندیدن

2

کتاب های دور دنیادر 4 ساعت
کلینیک مشاوره گاج
10-میدان مغناطیسیِ پیچه حامل جریان الکتریکی
10-میدان مغناطیسیِ پیچه حامل جریان الکتریکی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

119

تعداد پسندیدن

0

5-قانون لنز جهت جریان القایی
5-قانون لنز جهت جریان القایی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

114

تعداد پسندیدن

1

13-به هم بستن سری خازن‌ها
13-به هم بستن سری خازن‌ها

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

213

تعداد پسندیدن

1

11-ظرفیت خازن و دی‌الکتریک
11-ظرفیت خازن و دی‌الکتریک

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

119

تعداد پسندیدن

3

11-میدان مغناطیسیِ سیملوله حامل جریان الکتریکی
11-میدان مغناطیسیِ سیملوله حامل جریان الکتریکی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

111

تعداد پسندیدن

0

4-خطوط میدان الکتریکی
4-خطوط میدان الکتریکی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

136

تعداد پسندیدن

0

12-به هم بستن موازی خازن‌ها
12-به هم بستن موازی خازن‌ها

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

186

تعداد پسندیدن

2

5-مسیر حرکت بار در میدان مغناطیسی
5-مسیر حرکت بار در میدان مغناطیسی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

124

تعداد پسندیدن

0

3-مثال از قانون القای الکترومغناطیسی فاراده
3-مثال از قانون القای الکترومغناطیسی فاراده

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

127

تعداد پسندیدن

1

7-خودالقایی و القاییدگی
7-خودالقایی و القاییدگی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

0

9-میدان مغناطیسی ناشی از سیم حامل جریان الکتریکی
9-میدان مغناطیسی ناشی از سیم حامل جریان الکتریکی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

131

تعداد پسندیدن

0

3-میدان الکتریکی
3-میدان الکتریکی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

125

تعداد پسندیدن

0

5-مثالی از اثر همزمان میدان الکتریکی و گرانشی بر بار
5-مثالی از اثر همزمان میدان الکتریکی و گرانشی بر بار

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

101

تعداد پسندیدن

0

8-ضریب خودالقایی سیم‌لوله
8-ضریب خودالقایی سیم‌لوله

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

108

تعداد پسندیدن

0

2-قانون اهم
2-قانون اهم

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

0

8-اختلاف پتانسیل الکتریکی
8-اختلاف پتانسیل الکتریکی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد محمودی

احمد محمودی
تعداد بازدید

139

تعداد پسندیدن

0