14 نتیجه
6 - امواج الکترومغناطیسی - آزمایش یانگ - قسمت ششم
6 - امواج الکترومغناطیسی - آزمایش یانگ - قسمت ششم

کنکور ریاضی - فیزیک

احمد سرور

احمد سرور
تعداد بازدید

58

تعداد پسندیدن

0

5 - امواج الکترومغناطیسی - آزمایش یانگ - قسمت پنجم
5 - امواج الکترومغناطیسی - آزمایش یانگ - قسمت پنجم

کنکور ریاضی - فیزیک

احمد سرور

احمد سرور
تعداد بازدید

82

تعداد پسندیدن

0

7 - امواج الکترومغناطیسی - آزمایش یانگ - قسمت هفتم
7 - امواج الکترومغناطیسی - آزمایش یانگ - قسمت هفتم

کنکور ریاضی - فیزیک

احمد سرور

احمد سرور
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

0

1 - امواج الکترومغناطیسی - آزمایش یانگ - قسمت اول
1 - امواج الکترومغناطیسی - آزمایش یانگ - قسمت اول

کنکور ریاضی - فیزیک

احمد سرور

احمد سرور
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

0

4 - امواج الکترومغناطیسی - آزمایش یانگ - قسمت چهارم
4 - امواج الکترومغناطیسی - آزمایش یانگ - قسمت چهارم

کنکور ریاضی - فیزیک

احمد سرور

احمد سرور
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

0

3 - امواج الکترومغناطیسی - آزمایش یانگ - قسمت سوم
3 - امواج الکترومغناطیسی - آزمایش یانگ - قسمت سوم

کنکور ریاضی - فیزیک

احمد سرور

احمد سرور
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

0

2 - امواج الکترومغناطیسی - آزمایش یانگ - قسمت دوم
2 - امواج الکترومغناطیسی - آزمایش یانگ - قسمت دوم

کنکور ریاضی - فیزیک

احمد سرور

احمد سرور
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

2

5 - خلاصه فصل اول – الکتریسته ساکن – قسمت پنجم
5 - خلاصه فصل اول – الکتریسته ساکن – قسمت پنجم

سوم تجربی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد سرور

احمد سرور
تعداد بازدید

223

تعداد پسندیدن

2

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
3 - خلاصه فصل اول – الکتریسته ساکن – قسمت سوم
3 - خلاصه فصل اول – الکتریسته ساکن – قسمت سوم

سوم تجربی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد سرور

احمد سرور
تعداد بازدید

335

تعداد پسندیدن

2

4 - خلاصه فصل اول – الکتریسته ساکن – قسمت چهارم
4 - خلاصه فصل اول – الکتریسته ساکن – قسمت چهارم

سوم تجربی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد سرور

احمد سرور
تعداد بازدید

194

تعداد پسندیدن

0

1 - خلاصه فصل اول – الکتریسته ساکن – قسمت اول
1 - خلاصه فصل اول – الکتریسته ساکن – قسمت اول

سوم تجربی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد سرور

احمد سرور
تعداد بازدید

241

تعداد پسندیدن

2

2 - خلاصه فصل اول – خازنها – قسمت دوم
2 - خلاصه فصل اول – خازنها – قسمت دوم

سوم تجربی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد سرور

احمد سرور
تعداد بازدید

299

تعداد پسندیدن

2

1 - خلاصه فصل اول – خازنها – قسمت اول
1 - خلاصه فصل اول – خازنها – قسمت اول

سوم تجربی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد سرور

احمد سرور
تعداد بازدید

327

تعداد پسندیدن

6

2 - خلاصه فصل اول – الکتریسته ساکن – قسمت دوم
2 - خلاصه فصل اول – الکتریسته ساکن – قسمت دوم

سوم تجربی - فیزیک 3وآزمایشگاه

احمد سرور

احمد سرور
تعداد بازدید

196

تعداد پسندیدن

2