41 نتیجه
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت دوازدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

92

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت پانزدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

103

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

147

تعداد پسندیدن

9

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت یازدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت ششم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

131

تعداد پسندیدن

9

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

122

تعداد پسندیدن

8

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت نهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

118

تعداد پسندیدن

6

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت شانزدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

54

تعداد پسندیدن

2

مجموعه چهل جلدی قصه های قرآنی
آزمون بزرگ گاج
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت دهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

291

تعداد پسندیدن

16

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت سیزدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت اول)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

187

تعداد پسندیدن

14

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت هفتم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

157

تعداد پسندیدن

8

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهاردهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت هشتم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

127

تعداد پسندیدن

7

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت دوم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

162

تعداد پسندیدن

9

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت سوم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

119

تعداد پسندیدن

12

فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت سیزدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

0

 فصل دوم : کار، انرژی و توان (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : کار، انرژی و توان (قسمت نوزدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت شانزدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت چهاردهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

 فصل دوم : کار، انرژی و توان (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : کار، انرژی و توان (قسمت بیست و یکم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

0

 فصل دوم : کار، انرژی و توان (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : کار، انرژی و توان (قسمت بیستم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

26

تعداد پسندیدن

1

فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت هفتم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

130

تعداد پسندیدن

4

فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت چهاردهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

25

تعداد پسندیدن

0