نتیجه 33
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

123

تعداد پسندیدن

9

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت ششم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

105

تعداد پسندیدن

8

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

102

تعداد پسندیدن

8

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت هفتم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

139

تعداد پسندیدن

8

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت هشتم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

115

تعداد پسندیدن

7

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت دوم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

131

تعداد پسندیدن

8

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت سوم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

96

تعداد پسندیدن

12

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت نهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

99

تعداد پسندیدن

6

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت دهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

254

تعداد پسندیدن

16

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت اول)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

158

تعداد پسندیدن

14

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت دوازدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت پانزدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

54

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت یازدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

23

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت سیزدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

26

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهاردهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

32

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت شانزدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

25

تعداد پسندیدن

2

فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت اول)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

4

فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت دوم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

140

تعداد پسندیدن

5

فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت سوم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

133

تعداد پسندیدن

3

فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

4

فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

96

تعداد پسندیدن

4

فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت ششم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

95

تعداد پسندیدن

6

فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت هفتم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

103

تعداد پسندیدن

4

فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت هشتم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

133

تعداد پسندیدن

3