39 نتیجه
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت دوازدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

213

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت پانزدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

201

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

231

تعداد پسندیدن

9

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت یازدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

141

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت ششم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

230

تعداد پسندیدن

9

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

216

تعداد پسندیدن

8

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت نهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

208

تعداد پسندیدن

6

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت شانزدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

120

تعداد پسندیدن

2

کتاب های دور دنیادر 4 ساعت
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت دهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

432

تعداد پسندیدن

18

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت سیزدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

130

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت اول)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

345

تعداد پسندیدن

15

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت هفتم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

232

تعداد پسندیدن

8

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهاردهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

120

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت هشتم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

208

تعداد پسندیدن

7

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت دوم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

242

تعداد پسندیدن

9

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت سوم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

223

تعداد پسندیدن

12

فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت سیزدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

173

تعداد پسندیدن

0

 فصل دوم : کار، انرژی و توان (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : کار، انرژی و توان (قسمت نوزدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

147

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت شانزدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

142

تعداد پسندیدن

0

 فصل دوم : کار، انرژی و توان (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : کار، انرژی و توان (قسمت بیست و یکم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

143

تعداد پسندیدن

0

 فصل دوم : کار، انرژی و توان (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : کار، انرژی و توان (قسمت بیستم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

119

تعداد پسندیدن

1

فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت هفتم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

232

تعداد پسندیدن

4

فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت چهاردهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

110

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

233

تعداد پسندیدن

4