39 نتیجه
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت دوازدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

122

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت پانزدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

131

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

165

تعداد پسندیدن

9

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت یازدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت ششم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

156

تعداد پسندیدن

9

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

142

تعداد پسندیدن

8

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت نهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

136

تعداد پسندیدن

6

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت شانزدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

73

تعداد پسندیدن

2

مجموعه چهل جلدی قصه های قرآنی
آزمون بزرگ گاج
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت دهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

332

تعداد پسندیدن

17

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت سیزدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

74

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت اول)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

228

تعداد پسندیدن

14

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت هفتم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

176

تعداد پسندیدن

8

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهاردهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت هشتم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

150

تعداد پسندیدن

7

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت دوم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

190

تعداد پسندیدن

9

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری (قسمت سوم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

153

تعداد پسندیدن

12

فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت سیزدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

0

 فصل دوم : کار، انرژی و توان (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : کار، انرژی و توان (قسمت نوزدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت شانزدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

0

 فصل دوم : کار، انرژی و توان (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : کار، انرژی و توان (قسمت بیست و یکم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

66

تعداد پسندیدن

0

 فصل دوم : کار، انرژی و توان (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : کار، انرژی و توان (قسمت بیستم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

58

تعداد پسندیدن

1

فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت هفتم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

150

تعداد پسندیدن

4

فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

154

تعداد پسندیدن

4

فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : کار ، انرژی و توان (قسمت پانزدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

علی اکبر رحمانی

علی اکبر رحمانی
تعداد بازدید

75

تعداد پسندیدن

1