نتیجه 24
10- ترمو تمرین های هم فشار و هم دما(قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
10- ترمو تمرین های هم فشار و هم دما(قسمت اول)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

173

تعداد پسندیدن

1

8-گرما ده در فرایند هم فشار ترمودینامیک(قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
8-گرما ده در فرایند هم فشار ترمودینامیک(قسمت اول)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

258

تعداد پسندیدن

0

7-فصل اول ظرفیت گرمایی مولی در حجم ثابت (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
7-فصل اول ظرفیت گرمایی مولی در حجم ثابت (قسمت اول)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

178

تعداد پسندیدن

2

فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست ویکم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست ویکم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

0

فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست وششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست وششم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

115

تعداد پسندیدن

0

فصل اول: چرخه و تمرینات ترکیبی (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: چرخه و تمرینات ترکیبی (قسمت هجدهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

54

تعداد پسندیدن

1

15- ادامه بی دررو (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
15- ادامه بی دررو (قسمت سوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

109

تعداد پسندیدن

3

فصل اول: چرخه و تمرینات ترکیبی (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: چرخه و تمرینات ترکیبی (قسمت شانزدهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

0

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
فصل اول:چرخه و تمرینات ترکیبی (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول:چرخه و تمرینات ترکیبی (قسمت بیستم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

0

14-ترمودینامیک بی دررو(قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
14-ترمودینامیک بی دررو(قسمت دوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

102

تعداد پسندیدن

2

فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست و دوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

58

تعداد پسندیدن

0

12-ترمو تمرین های هم فشار و هم دما(قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
12-ترمو تمرین های هم فشار و هم دما(قسمت سوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

173

تعداد پسندیدن

1

فصل اول: نمونه سوالات امتحان نهایی فرایند های ترمودینامیکی
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: نمونه سوالات امتحان نهایی فرایند های ترمودینامیکی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

91

تعداد پسندیدن

2

فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست وسوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست وسوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

97

تعداد پسندیدن

0

9-گرما ده در فرایند هم فشار ترمودینامیک(قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
9-گرما ده در فرایند هم فشار ترمودینامیک(قسمت دوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

160

تعداد پسندیدن

0

1- فصل اول - درس اول علم ترمودینامیک
تگ دکتر آی کیو
1- فصل اول - درس اول علم ترمودینامیک

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

326

تعداد پسندیدن

5

11- ترمو تمرین های هم فشار و هم دما(قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
11- ترمو تمرین های هم فشار و هم دما(قسمت دوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

164

تعداد پسندیدن

0

3-فصل اول - منبع گرما (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
3-فصل اول - منبع گرما (قسمت دوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

96

تعداد پسندیدن

0

4-فصل اول - روش های تبادل انرژی  (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
4-فصل اول - روش های تبادل انرژی (قسمت اول)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

280

تعداد پسندیدن

1

2- فصل اول - منبع گرما (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
2- فصل اول - منبع گرما (قسمت اول)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

130

تعداد پسندیدن

1

فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست وپنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست وپنجم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

74

تعداد پسندیدن

0

5- فصل اول - روش های تبادل انرژی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
5- فصل اول - روش های تبادل انرژی (قسمت دوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

0

فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست وچهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست وچهارم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

87

تعداد پسندیدن

0

13- ترمودینامیک بی دررو(قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
13- ترمودینامیک بی دررو(قسمت اول)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

185

تعداد پسندیدن

2