24 نتیجه
15- ادامه بی دررو (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
15- ادامه بی دررو (قسمت سوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

161

تعداد پسندیدن

4

فصل اول: چرخه و تمرینات ترکیبی (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: چرخه و تمرینات ترکیبی (قسمت شانزدهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

91

تعداد پسندیدن

0

فصل اول:چرخه و تمرینات ترکیبی (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول:چرخه و تمرینات ترکیبی (قسمت بیستم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

99

تعداد پسندیدن

0

فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست وششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست وششم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

150

تعداد پسندیدن

0

فصل اول: چرخه و تمرینات ترکیبی (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: چرخه و تمرینات ترکیبی (قسمت هجدهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

88

تعداد پسندیدن

1

14-ترمودینامیک بی دررو(قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
14-ترمودینامیک بی دررو(قسمت دوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

146

تعداد پسندیدن

3

فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست و دوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

93

تعداد پسندیدن

0

فصل اول: نمونه سوالات امتحان نهایی فرایند های ترمودینامیکی
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: نمونه سوالات امتحان نهایی فرایند های ترمودینامیکی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

157

تعداد پسندیدن

2

عسل های رولدال | مناسب هر سن و سال
آزمون بزرگ گاج
فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست وسوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست وسوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

132

تعداد پسندیدن

0

12-ترمو تمرین های هم فشار و هم دما(قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
12-ترمو تمرین های هم فشار و هم دما(قسمت سوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

219

تعداد پسندیدن

2

9-گرما ده در فرایند هم فشار ترمودینامیک(قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
9-گرما ده در فرایند هم فشار ترمودینامیک(قسمت دوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

200

تعداد پسندیدن

1

11- ترمو تمرین های هم فشار و هم دما(قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
11- ترمو تمرین های هم فشار و هم دما(قسمت دوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

192

تعداد پسندیدن

0

1- فصل اول - درس اول علم ترمودینامیک
تگ دکتر آی کیو
1- فصل اول - درس اول علم ترمودینامیک

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

377

تعداد پسندیدن

6

3-فصل اول - منبع گرما (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
3-فصل اول - منبع گرما (قسمت دوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

145

تعداد پسندیدن

0

4-فصل اول - روش های تبادل انرژی  (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
4-فصل اول - روش های تبادل انرژی (قسمت اول)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

347

تعداد پسندیدن

1

13- ترمودینامیک بی دررو(قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
13- ترمودینامیک بی دررو(قسمت اول)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

223

تعداد پسندیدن

3

فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست وچهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست وچهارم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

110

تعداد پسندیدن

0

5- فصل اول - روش های تبادل انرژی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
5- فصل اول - روش های تبادل انرژی (قسمت دوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

175

تعداد پسندیدن

0

فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست وپنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست وپنجم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

107

تعداد پسندیدن

0

2- فصل اول - منبع گرما (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
2- فصل اول - منبع گرما (قسمت اول)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

176

تعداد پسندیدن

1

10- ترمو تمرین های هم فشار و هم دما(قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
10- ترمو تمرین های هم فشار و هم دما(قسمت اول)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

221

تعداد پسندیدن

1

8-گرما ده در فرایند هم فشار ترمودینامیک(قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
8-گرما ده در فرایند هم فشار ترمودینامیک(قسمت اول)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

315

تعداد پسندیدن

0

7-فصل اول ظرفیت گرمایی مولی در حجم ثابت (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
7-فصل اول ظرفیت گرمایی مولی در حجم ثابت (قسمت اول)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

273

تعداد پسندیدن

2

فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست ویکم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست ویکم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

119

تعداد پسندیدن

0