24 نتیجه
15- ادامه بی دررو (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
15- ادامه بی دررو (قسمت سوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

177

تعداد پسندیدن

4

فصل اول: چرخه و تمرینات ترکیبی (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: چرخه و تمرینات ترکیبی (قسمت شانزدهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

101

تعداد پسندیدن

0

فصل اول:چرخه و تمرینات ترکیبی (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول:چرخه و تمرینات ترکیبی (قسمت بیستم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

0

فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست وششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست وششم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

161

تعداد پسندیدن

0

فصل اول: چرخه و تمرینات ترکیبی (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: چرخه و تمرینات ترکیبی (قسمت هجدهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

106

تعداد پسندیدن

1

14-ترمودینامیک بی دررو(قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
14-ترمودینامیک بی دررو(قسمت دوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

163

تعداد پسندیدن

4

فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست و دوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

108

تعداد پسندیدن

0

فصل اول: نمونه سوالات امتحان نهایی فرایند های ترمودینامیکی
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: نمونه سوالات امتحان نهایی فرایند های ترمودینامیکی

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

207

تعداد پسندیدن

2

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست وسوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست وسوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

148

تعداد پسندیدن

0

12-ترمو تمرین های هم فشار و هم دما(قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
12-ترمو تمرین های هم فشار و هم دما(قسمت سوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

234

تعداد پسندیدن

3

9-گرما ده در فرایند هم فشار ترمودینامیک(قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
9-گرما ده در فرایند هم فشار ترمودینامیک(قسمت دوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

224

تعداد پسندیدن

1

11- ترمو تمرین های هم فشار و هم دما(قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
11- ترمو تمرین های هم فشار و هم دما(قسمت دوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

200

تعداد پسندیدن

0

1- فصل اول - درس اول علم ترمودینامیک
تگ دکتر آی کیو
1- فصل اول - درس اول علم ترمودینامیک

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

400

تعداد پسندیدن

6

3-فصل اول - منبع گرما (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
3-فصل اول - منبع گرما (قسمت دوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

160

تعداد پسندیدن

0

4-فصل اول - روش های تبادل انرژی  (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
4-فصل اول - روش های تبادل انرژی (قسمت اول)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

387

تعداد پسندیدن

2

13- ترمودینامیک بی دررو(قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
13- ترمودینامیک بی دررو(قسمت اول)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

248

تعداد پسندیدن

3

فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست وچهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست وچهارم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

122

تعداد پسندیدن

0

5- فصل اول - روش های تبادل انرژی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
5- فصل اول - روش های تبادل انرژی (قسمت دوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

191

تعداد پسندیدن

0

فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست وپنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست وپنجم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

117

تعداد پسندیدن

0

2- فصل اول - منبع گرما (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
2- فصل اول - منبع گرما (قسمت اول)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

205

تعداد پسندیدن

1

10- ترمو تمرین های هم فشار و هم دما(قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
10- ترمو تمرین های هم فشار و هم دما(قسمت اول)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

237

تعداد پسندیدن

1

8-گرما ده در فرایند هم فشار ترمودینامیک(قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
8-گرما ده در فرایند هم فشار ترمودینامیک(قسمت اول)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

343

تعداد پسندیدن

0

7-فصل اول ظرفیت گرمایی مولی در حجم ثابت (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
7-فصل اول ظرفیت گرمایی مولی در حجم ثابت (قسمت اول)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

300

تعداد پسندیدن

2

فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست ویکم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست ویکم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

142

تعداد پسندیدن

0