25 نتیجه
فصل اول : درس اول علم ترمودینامیک (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : درس اول علم ترمودینامیک (قسمت اول)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

488

تعداد پسندیدن

8

فصل اول : منبع گرما (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : منبع گرما (قسمت سوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

217

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : روش های تبادل انرژی  (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : روش های تبادل انرژی (قسمت چهارم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

433

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : منبع گرما (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : منبع گرما (قسمت دوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

294

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : روش های تبادل انرژی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : روش های تبادل انرژی (قسمت پنجم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

237

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : گرما ده در فرایند هم فشار ترمودینامیک(قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : گرما ده در فرایند هم فشار ترمودینامیک(قسمت هفتم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

410

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : ظرفیت گرمایی مولی در حجم ثابت (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ظرفیت گرمایی مولی در حجم ثابت (قسمت ششم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

366

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : گرما ده در فرایند هم فشار ترمودینامیک (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : گرما ده در فرایند هم فشار ترمودینامیک (قسمت هشتم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

273

تعداد پسندیدن

1

کتاب های جعبه سیاه
کلینیک مشاوره گاج
فصل اول : ترمو تمرین های هم فشار و هم دما (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ترمو تمرین های هم فشار و هم دما (قسمت نهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

284

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : ترمودینامیک بی دررو (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ترمودینامیک بی دررو (قسمت سیزدهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

212

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : ترمو تمرین های هم فشار و هم دما (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ترمو تمرین های هم فشار و هم دما (قسمت یازدهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

287

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : ترمو تمرین های هم فشار و هم دما(قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ترمو تمرین های هم فشار و هم دما(قسمت دهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

264

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : ترمودینامیک بی دررو (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ترمودینامیک بی دررو (قسمت دوازدهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

280

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : ادامه بی دررو (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ادامه بی دررو (قسمت چهاردهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

222

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : چرخه و تمرینات ترکیبی (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : چرخه و تمرینات ترکیبی (قسمت پانزدهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

147

تعداد پسندیدن

0

فصل اول: چرخه و تمرینات ترکیبی (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: چرخه و تمرینات ترکیبی (قسمت هفدهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

136

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : چرخه و تمرینات ترکیبی (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : چرخه و تمرینات ترکیبی (قسمت شانزدهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

170

تعداد پسندیدن

0

فصل اول: نمونه سوالات امتحان نهایی فرایند های ترمودینامیکی (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: نمونه سوالات امتحان نهایی فرایند های ترمودینامیکی (قسمت هجدهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

306

تعداد پسندیدن

2

فصل اول:چرخه و تمرینات ترکیبی (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول:چرخه و تمرینات ترکیبی (قسمت نوزدهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

156

تعداد پسندیدن

0

فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست وپنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست وپنجم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

197

تعداد پسندیدن

0

فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست و یکم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

144

تعداد پسندیدن

0

فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست ودوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست ودوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

191

تعداد پسندیدن

0

فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست وسوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست وسوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

163

تعداد پسندیدن

0

فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست وچهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: ماشین گرمایی (قسمت بیست وچهارم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی
تعداد بازدید

153

تعداد پسندیدن

0