نتیجه 111
معرفی درس فیزیک
تگ دکتر آی کیو
معرفی درس فیزیک

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

488

تعداد پسندیدن

8

الکتریسیته ساکن: اتصال خازن های شارژ شده به هم (قسمت سی و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته ساکن: اتصال خازن های شارژ شده به هم (قسمت سی و چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

147

تعداد پسندیدن

3

الکتریسیته ساکن: به هم بستن خازن ها (قسمت بیست و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته ساکن: به هم بستن خازن ها (قسمت بیست و هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

167

تعداد پسندیدن

2

الکتریسیته جاری: کاربرد ولت سنج و آمپرسنج در مدار الکتریکی (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: کاربرد ولت سنج و آمپرسنج در مدار الکتریکی (قسمت پانزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

98

تعداد پسندیدن

0

جمع بندی و تست تکمیلی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی و تست تکمیلی (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

107

تعداد پسندیدن

0

جمع بندی و تست تکمیلی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی و تست تکمیلی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

100

تعداد پسندیدن

1

الکتریسیته ساکن: اتصال خازن های شارژ شده به هم (قسمت سی و سوم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته ساکن: اتصال خازن های شارژ شده به هم (قسمت سی و سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

136

تعداد پسندیدن

1

الکتریسیته ساکن:  به هم بستن خازن ها (قسمت سی و یکم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته ساکن: به هم بستن خازن ها (قسمت سی و یکم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

103

تعداد پسندیدن

0

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
الکتریسیته ساکن: میدان الکتریکی یکنواخت (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته ساکن: میدان الکتریکی یکنواخت (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

131

تعداد پسندیدن

1

نور و بازتاب: نور هندسی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
نور و بازتاب: نور هندسی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

200

تعداد پسندیدن

4

الکتریسیته ساکن: به هم بستن خازن ها (قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته ساکن: به هم بستن خازن ها (قسمت بیست و پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

135

تعداد پسندیدن

2

نور و بازتاب: نور هندسی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
نور و بازتاب: نور هندسی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

207

تعداد پسندیدن

4

میدان مغناطیسی: نیروی مغناطیسی وارد بر بار الکتریکی
تگ دکتر آی کیو
میدان مغناطیسی: نیروی مغناطیسی وارد بر بار الکتریکی

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

108

تعداد پسندیدن

0

نور و بازتاب: نور هندسی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
نور و بازتاب: نور هندسی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

510

تعداد پسندیدن

8

الکتریسیته جاری: محاسبه انرژی و توان مصرفی درمدار الکتریکی (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: محاسبه انرژی و توان مصرفی درمدار الکتریکی (قسمت نوزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

92

تعداد پسندیدن

1

الکتریسیته ساکن: به هم بستن خازن ها (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته ساکن: به هم بستن خازن ها (قسمت بیست و دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

128

تعداد پسندیدن

3

جمع بندی و تست تکمیلی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی و تست تکمیلی (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

0

نور و بازتاب: آینه کروی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
نور و بازتاب: آینه کروی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

200

تعداد پسندیدن

5

میدان مغناطیسی: تعیین جهت نیرو (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
میدان مغناطیسی: تعیین جهت نیرو (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

1

الکتریسیته ساکن: میدان الکتریکی (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته ساکن: میدان الکتریکی (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

132

تعداد پسندیدن

2

میدان مغناطیسی: تعیین جهت نیرو (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
میدان مغناطیسی: تعیین جهت نیرو (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

71

تعداد پسندیدن

0

القاء الکترومغناطیسی: تعیین جهت در القاء (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
القاء الکترومغناطیسی: تعیین جهت در القاء (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

110

تعداد پسندیدن

2

الکتریسیته ساکن: به هم بستن خازن ها (قسمت بیست و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته ساکن: به هم بستن خازن ها (قسمت بیست و هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

133

تعداد پسندیدن

2

جمع بندی و تست تکمیلی (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی و تست تکمیلی (قسمت شانزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

0