176 نتیجه
فصل پنجم : الغاء الکترومغناطیسی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : الغاء الکترومغناطیسی (قسمت اول)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : الغاء الکترومغناطیسی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : الغاء الکترومغناطیسی (قسمت دوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

54

تعداد پسندیدن

1

 فصل پنجم : الغاء الکترومغناطیسی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : الغاء الکترومغناطیسی (قسمت سوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : الغاء الکترومغناطیسی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : الغاء الکترومغناطیسی (قسمت پنجم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : الغاء الکترومغناطیسی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : الغاء الکترومغناطیسی (قسمت هفتم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

48

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : الغاء الکترومغناطیسی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : الغاء الکترومغناطیسی (قسمت چهارم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

49

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : الغاء الکترومغناطیسی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : الغاء الکترومغناطیسی (قسمت ششم)

سوم تجربی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

169

تعداد پسندیدن

3

فصل پنجم : الغاء الکترومغناطیسی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : الغاء الکترومغناطیسی (قسمت هشتم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

کتاب های جعبه سیاه
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
حل سوالات نهایی منتخب فرمول یک (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
حل سوالات نهایی منتخب فرمول یک (قسمت پنجم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

28

تعداد پسندیدن

0

حل سوالات نهایی منتخب فرمول یک (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
حل سوالات نهایی منتخب فرمول یک (قسمت چهارم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

49

تعداد پسندیدن

0

حل سوالات نهایی منتخب فرمول یک (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
حل سوالات نهایی منتخب فرمول یک (قسمت سوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

0

حل سوالات نهایی منتخب فرمول یک (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
حل سوالات نهایی منتخب فرمول یک (قسمت هفتم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

0

حل سوالات نهایی منتخب فرمول یک (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
حل سوالات نهایی منتخب فرمول یک (قسمت ششم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

0

حل سوالات نهایی منتخب فرمول یک (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
حل سوالات نهایی منتخب فرمول یک (قسمت اول)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

0

حل سوالات نهایی فرمول یک (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
حل سوالات نهایی فرمول یک (قسمت اول)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

حل سوالات نهایی فرمول یک (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
حل سوالات نهایی فرمول یک (قسمت دوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

حل سوالات نهایی فرمول یک (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
حل سوالات نهایی فرمول یک (قسمت چهارم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

0

حل سوالات نهایی فرمول یک (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
حل سوالات نهایی فرمول یک (قسمت سوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

49

تعداد پسندیدن

0

حل سوالات نهایی فرمول یک (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
حل سوالات نهایی فرمول یک (قسمت پنجم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

0

حل سوالات نهایی فرمول یک (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
حل سوالات نهایی فرمول یک (قسمت ششم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

0

حل سوالات نهایی فرمول یک (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
حل سوالات نهایی فرمول یک (قسمت هفتم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت نهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت یازدهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت دهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

0