نتیجه 78
ترمودینامیک: فرایندهای ترمودینامیک (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
ترمودینامیک: فرایندهای ترمودینامیک (قسمت چهارم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

0

ترمودینامیک: فرآیندهای ترمودینامیک (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
ترمودینامیک: فرآیندهای ترمودینامیک (قسمت ششم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

26

تعداد پسندیدن

0

ترمودینامیک: فرآیندهای ترمودینامیک (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
ترمودینامیک: فرآیندهای ترمودینامیک (قسمت هفدهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

0

الکتریسیته ساکن (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته ساکن (قسمت یازدهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

9

تعداد پسندیدن

0

ترمودینامیک : چرخه ترمودینامیک (قسمت سی و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
ترمودینامیک : چرخه ترمودینامیک (قسمت سی و پنجم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

الکتریسیته ساکن (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته ساکن (قسمت اول)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

1

ترمودینامیک: فرآیندهای ترمودینامیک (قسمت سی ام)
تگ دکتر آی کیو
ترمودینامیک: فرآیندهای ترمودینامیک (قسمت سی ام)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

34

تعداد پسندیدن

0

الکتریسیته ساکن (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته ساکن (قسمت چهارم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

19

تعداد پسندیدن

0

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
ترمودینامیک: فرآیندهای ترمودینامیک (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
ترمودینامیک: فرآیندهای ترمودینامیک (قسمت هفتم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0

ترمودینامیک: مفاهیم اولیه (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
ترمودینامیک: مفاهیم اولیه (قسمت اول)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

71

تعداد پسندیدن

1

ترمودینامیک: فرآیندهای ترمودینامیک (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
ترمودینامیک: فرآیندهای ترمودینامیک (قسمت بیست و یکم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

ترمودینامیک: فرآیندهای ترمودینامیک (قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
ترمودینامیک: فرآیندهای ترمودینامیک (قسمت بیست و پنجم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

18

تعداد پسندیدن

0

ترمودینامیک: فرآیندهای ترمودینامیک (قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
ترمودینامیک: فرآیندهای ترمودینامیک (قسمت بیست و چهارم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

11

تعداد پسندیدن

0

الکتریسیته ساکن (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته ساکن (قسمت دوازدهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

1

الکتریسیته ساکن (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته ساکن (قسمت دهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

11

تعداد پسندیدن

0

ترمودینامیک: مفاهیم اولیه (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
ترمودینامیک: مفاهیم اولیه (قسمت دوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

1

ترمودینامیک: فرآیندهای ترمودینامیک (قسمت بیست و ششم)
تگ دکتر آی کیو
ترمودینامیک: فرآیندهای ترمودینامیک (قسمت بیست و ششم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

11

تعداد پسندیدن

0

ترمودینامیک: فرآیندهای ترمودینامیک (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
ترمودینامیک: فرآیندهای ترمودینامیک (قسمت دهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

0

ترمودینامیک: نکات معادله حالت گاز (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
ترمودینامیک: نکات معادله حالت گاز (قسمت سوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

2

ترمودینامیک: فرآیندهای ترمودینامیک (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
ترمودینامیک: فرآیندهای ترمودینامیک (قسمت بیست و دوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

5

تعداد پسندیدن

0

ترمودینامیک: فرآیندهای ترمودینامیک (قسمت سی و سوم)
تگ دکتر آی کیو
ترمودینامیک: فرآیندهای ترمودینامیک (قسمت سی و سوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

28

تعداد پسندیدن

0

ترمودینامیک : چرخه ترمودینامیک (قسمت سی و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
ترمودینامیک : چرخه ترمودینامیک (قسمت سی و چهارم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

10

تعداد پسندیدن

0

ترمودینامیک: فرآیندهای ترمودینامیک (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
ترمودینامیک: فرآیندهای ترمودینامیک (قسمت نوزدهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

11

تعداد پسندیدن

0

ترمودینامیک: فرآیندهای ترمودینامیک (قسمت سی و دوم)
تگ دکتر آی کیو
ترمودینامیک: فرآیندهای ترمودینامیک (قسمت سی و دوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

0