632 نتیجه
ویدئوهای مرتبط
کلینیک مشاوره گاج
کلینیک مشاوره گاج

مشاوره - برنامه ریزی کنکور

کلینیک مشاوره گاج

کلینیک مشاوره گاج
تعداد بازدید

129

تعداد پسندیدن

3

استراتژی جمع بندی کنکور (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
استراتژی جمع بندی کنکور (قسمت هفتم)

مشاوره - برنامه ریزی کنکور

کلینیک مشاوره گاج

کلینیک مشاوره گاج
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

1

استراتژی جمع بندی کنکور (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
استراتژی جمع بندی کنکور (قسمت هشتم)

مشاوره - برنامه ریزی کنکور

کلینیک مشاوره گاج

کلینیک مشاوره گاج
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

1

استراتژی جمع بندی کنکور (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
استراتژی جمع بندی کنکور (قسمت دهم)

مشاوره - برنامه ریزی کنکور

کلینیک مشاوره گاج

کلینیک مشاوره گاج
تعداد بازدید

66

تعداد پسندیدن

1

استراتژی جمع بندی کنکور (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
استراتژی جمع بندی کنکور (قسمت اول)

مشاوره - برنامه ریزی کنکور

کلینیک مشاوره گاج

کلینیک مشاوره گاج
تعداد بازدید

85

تعداد پسندیدن

3

 استراتژی جمع بندی کنکور (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
استراتژی جمع بندی کنکور (قسمت چهارم)

مشاوره - برنامه ریزی کنکور

کلینیک مشاوره گاج

کلینیک مشاوره گاج
تعداد بازدید

65

تعداد پسندیدن

2

استراتژی جمع بندی کنکور (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
استراتژی جمع بندی کنکور (قسمت دوم)

مشاوره - برنامه ریزی کنکور

کلینیک مشاوره گاج

کلینیک مشاوره گاج
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

2

استراتژی جمع بندی کنکور (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
استراتژی جمع بندی کنکور (قسمت پنجم)

مشاوره - برنامه ریزی کنکور

کلینیک مشاوره گاج

کلینیک مشاوره گاج
تعداد بازدید

48

تعداد پسندیدن

1

کتاب های دور دنیادر 4 ساعت
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
استراتژی جمع بندی کنکور (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
استراتژی جمع بندی کنکور (قسمت نهم)

مشاوره - برنامه ریزی کنکور

کلینیک مشاوره گاج

کلینیک مشاوره گاج
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

1

استراتژی جمع بندی کنکور (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
استراتژی جمع بندی کنکور (قسمت ششم)

مشاوره - برنامه ریزی کنکور

کلینیک مشاوره گاج

کلینیک مشاوره گاج
تعداد بازدید

52

تعداد پسندیدن

1

استراتژی جمع بندی کنکور (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
استراتژی جمع بندی کنکور (قسمت سوم)

مشاوره - برنامه ریزی کنکور

کلینیک مشاوره گاج

کلینیک مشاوره گاج
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

2

مشاوره
مشاوره

مشاوره - استراتژی آزمون کنکور

سارا محمدی

سارا محمدی
تعداد بازدید

203

تعداد پسندیدن

4

مشاوره : مشاوره کنکور
مشاوره : مشاوره کنکور

مشاوره - استراتژی آزمون کنکور

آرش همتیان

آرش همتیان
تعداد بازدید

120

تعداد پسندیدن

1

مشاوره کنکور
مشاوره کنکور

مشاوره - برنامه ریزی کنکور

علی رنجبر

علی رنجبر
تعداد بازدید

345

تعداد پسندیدن

3

مشاوره کنکور
مشاوره کنکور

مشاوره - روش مطالعه در ایام مختلف سال

علی رنجبر

علی رنجبر
تعداد بازدید

146

تعداد پسندیدن

0

مشاوره کنکور
مشاوره کنکور

مشاوره - برنامه ریزی کنکور

علی رنجبر

علی رنجبر
تعداد بازدید

106

تعداد پسندیدن

0

مشاوره کنکور
مشاوره کنکور

مشاوره - روانشناسی - موفقیت

علی رنجبر

علی رنجبر
تعداد بازدید

100

تعداد پسندیدن

0

مشاوره کنکور
مشاوره کنکور

مشاوره - برنامه ریزی کنکور

علی رنجبر

علی رنجبر
تعداد بازدید

109

تعداد پسندیدن

1

مشاوره کنکور
مشاوره کنکور

مشاوره - برنامه ریزی کنکور

علی رنجبر

علی رنجبر
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

0

مشاوره کنکور
مشاوره کنکور

مشاوره - برنامه ریزی کنکور

علی رنجبر

علی رنجبر
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

0

مشاوره کنکور
مشاوره کنکور

مشاوره - برنامه ریزی کنکور

علی رنجبر

علی رنجبر
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

0

مشاوره کنکور
مشاوره کنکور

مشاوره - روش مطالعه در ایام مختلف سال

علی رنجبر

علی رنجبر
تعداد بازدید

105

تعداد پسندیدن

1

مشاوره کنکور
مشاوره کنکور

مشاوره - روش مطالعه در ایام مختلف سال

علی رنجبر

علی رنجبر
تعداد بازدید

80

تعداد پسندیدن

0

مشاوره کنکور
مشاوره کنکور

مشاوره - برنامه ریزی کنکور

علی رنجبر

علی رنجبر
تعداد بازدید

156

تعداد پسندیدن

0