2853 نتیجه
مدرس های مرتبط
ویدئوهای مرتبط
درس چهارم:ارزش علم
تگ دکتر آی کیو
درس چهارم:ارزش علم

چهارم - فارسی خوانداری

فاطمه افضل خانی

فاطمه افضل خانی
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : قدم بيست و چهارم صفحه 110 تمرين دوم
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : قدم بيست و چهارم صفحه 110 تمرين دوم

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : قدم بيست و چهارم صفحه 112 تمرين دهم
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : قدم بيست و چهارم صفحه 112 تمرين دهم

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

8

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : قدم بيست و چهارم صفحه 110 تمرين اول
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : قدم بيست و چهارم صفحه 110 تمرين اول

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : قدم چهارم صفحه 23 مرور و تمرین چهارم
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : قدم چهارم صفحه 23 مرور و تمرین چهارم

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : قدم بيست و چهارم صفحه 112 تمرين سوم
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : قدم بيست و چهارم صفحه 112 تمرين سوم

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : قدم بيست و چهارم صفحه 111 تمرين سوم
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : قدم بيست و چهارم صفحه 111 تمرين سوم

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

10

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : قدم بيست و چهارم صفحه 111 تمرين دوم
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : قدم بيست و چهارم صفحه 111 تمرين دوم

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

0

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
فصل چهارم : قدم بيست و چهارم صفحه 109 تمرين اول
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : قدم بيست و چهارم صفحه 109 تمرين اول

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

10

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : قدم بيست و چهارم صفحه 109 تمرين سوم
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : قدم بيست و چهارم صفحه 109 تمرين سوم

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

11

تعداد پسندیدن

0

4- تمرین کسرهای ریاضی (قسمت چهارم)
4- تمرین کسرهای ریاضی (قسمت چهارم)

چهارم - ریاضی

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

157

تعداد پسندیدن

4

درس دوم: کوچ پرستوها (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
درس دوم: کوچ پرستوها (قسمت چهارم)

چهارم - فارسی خوانداری

آسیه طبیبی

آسیه طبیبی
تعداد بازدید

238

تعداد پسندیدن

1

درس پانزدهم : شیر و موش (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
درس پانزدهم : شیر و موش (قسمت چهارم)

چهارم - فارسی خوانداری

فاطمه افضل خانی

فاطمه افضل خانی
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

درس چهارم : انرژی الکتریکی(قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
درس چهارم : انرژی الکتریکی(قسمت اول)

چهارم - علوم تجربی

متین اشرف خراسانی

متین اشرف خراسانی
تعداد بازدید

243

تعداد پسندیدن

5

درس دوم :کوچ پرستوها  (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
درس دوم :کوچ پرستوها (قسمت چهارم)

چهارم - فارسی خوانداری

فاطمه افضل خانی

فاطمه افضل خانی
تعداد بازدید

14

تعداد پسندیدن

0

درس چهارم : انرژی الکتریکی(قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
درس چهارم : انرژی الکتریکی(قسمت دوم)

چهارم - علوم تجربی

متین اشرف خراسانی

متین اشرف خراسانی
تعداد بازدید

185

تعداد پسندیدن

4

درس دهم : باغچه اطفال (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
درس دهم : باغچه اطفال (قسمت چهارم)

چهارم - فارسی خوانداری

فاطمه افضل خانی

فاطمه افضل خانی
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : مفهوم کسر (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : مفهوم کسر (قسمت چهارم)

چهارم - ریاضی

زهره فولادی

زهره فولادی
تعداد بازدید

166

تعداد پسندیدن

1

فصل چهارم : قدم بيست و سوم صفحه 104 تمرين دوم
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : قدم بيست و سوم صفحه 104 تمرين دوم

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : قدم بیست و پنجم صفحه 114 تمرین دوم
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : قدم بیست و پنجم صفحه 114 تمرین دوم

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : قدم دوازدهم صفحه 57 تمرین چهارم
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : قدم دوازدهم صفحه 57 تمرین چهارم

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

7

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : قدم بیست و پنجم صفحه 115 تمرین اول
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : قدم بیست و پنجم صفحه 115 تمرین اول

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

11

تعداد پسندیدن

0

فصل اول: درس چهارم : معرفی میلیون (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: درس چهارم : معرفی میلیون (قسمت هشتم)

چهارم - ریاضی

آسیه طبیبی

آسیه طبیبی
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

1

فصل چهارم : قدم بيست و سوم صفحه 104 تمرين اول
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : قدم بيست و سوم صفحه 104 تمرين اول

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

11

تعداد پسندیدن

0