نتیجه 440
2- مشتق ساده سازی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- مشتق ساده سازی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

114

تعداد پسندیدن

2

3- روش حل معادلات (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- روش حل معادلات (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

143

تعداد پسندیدن

2

3- ادامه جدول فراوانی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- ادامه جدول فراوانی (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

58

تعداد پسندیدن

0

8- فرمول ها ی مقدماتی مثلثات(قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
8- فرمول ها ی مقدماتی مثلثات(قسمت هشتم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

127

تعداد پسندیدن

2

1- روش حل نامعادلات (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- روش حل نامعادلات (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

181

تعداد پسندیدن

4

3- رفع ابهام بی نهایت بی نهایتم (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- رفع ابهام بی نهایت بی نهایتم (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

3

2- جهت تغییر (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- جهت تغییر (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

0

2- روابط بین ضرایب و ریشه های معادله درجه دوم- روابط بین ضرایب و ریشه ها (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- روابط بین ضرایب و ریشه های معادله درجه دوم- روابط بین ضرایب و ریشه ها (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

223

تعداد پسندیدن

3

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
6- لگاریتم و تابع نمایی و پدیده رشد (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
6- لگاریتم و تابع نمایی و پدیده رشد (قسمت ششم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

138

تعداد پسندیدن

5

3- مجانب افقی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- مجانب افقی (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

74

تعداد پسندیدن

2

1- صعودی و نزولی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- صعودی و نزولی (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

72

تعداد پسندیدن

5

2- تعریف مشتق و محاسبه مشتق (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- تعریف مشتق و محاسبه مشتق (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

152

تعداد پسندیدن

5

1- رفع ابهام بی نهایت بی نهایتم (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- رفع ابهام بی نهایت بی نهایتم (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

107

تعداد پسندیدن

5

6- روش حل معادلات (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
6- روش حل معادلات (قسمت ششم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

173

تعداد پسندیدن

1

2- روش های محاسبه (fx) (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- روش های محاسبه (fx) (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

85

تعداد پسندیدن

3

1- روش تعیین مختصات و نقطه (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- روش تعیین مختصات و نقطه (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

89

تعداد پسندیدن

0

6- تصاعد حسابی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
6- تصاعد حسابی (قسمت ششم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

74

تعداد پسندیدن

0

1- ماتریس (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- ماتریس (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

98

تعداد پسندیدن

1

2- مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

117

تعداد پسندیدن

5

1- رفع ابهام صفر صفرم (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- رفع ابهام صفر صفرم (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

127

تعداد پسندیدن

5

2- بررسی صعودی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- بررسی صعودی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

1

11- لگاریتم و تابع نمایی و پدیده رشد (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
11- لگاریتم و تابع نمایی و پدیده رشد (قسمت یازدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

93

تعداد پسندیدن

1

2- حد و پیوستگی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- حد و پیوستگی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

193

تعداد پسندیدن

6

7- روابط بین ضرایب و ریشه های معادله درجه دوم - روابط بین ضرایب و ریشه ها (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
7- روابط بین ضرایب و ریشه های معادله درجه دوم - روابط بین ضرایب و ریشه ها (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

106

تعداد پسندیدن

2