87 نتیجه
فصل ششم : مبحث ساختهای تکتونیکی وکوه زایی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : مبحث ساختهای تکتونیکی وکوه زایی (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : آتشفشان ها و فرآیندهای آتشفشانی  (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : آتشفشان ها و فرآیندهای آتشفشانی (قسمت سوم)

کنکور تجربی - علوم زمین

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

52

تعداد پسندیدن

0

فصل هفتم : مبحث شواهدی در سنگ ها (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل هفتم : مبحث شواهدی در سنگ ها (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

164

تعداد پسندیدن

2

فصل ششم : مبحث ساختهای تکتونیکی وکوه زایی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : مبحث ساختهای تکتونیکی وکوه زایی (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : زمین لرزه (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : زمین لرزه (قسمت سوم)

کنکور تجربی - علوم زمین

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

61

تعداد پسندیدن

0

فصل هفتم : مبحث شواهدی در سنگ ها (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل هفتم : مبحث شواهدی در سنگ ها (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

66

تعداد پسندیدن

0

فصل هشتم : تحولات گذشته (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل هشتم : تحولات گذشته (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

52

تعداد پسندیدن

2

کتاب های دور دنیادر 4 ساعت
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
فصل چهارم : زمین لرزه (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : زمین لرزه (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - علوم زمین

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

61

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

140

تعداد پسندیدن

2

فصل هفتم : شواهدی در سنگ ها (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل هفتم : شواهدی در سنگ ها (قسمت دهم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

48

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ساختمان درون زمین (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ساختمان درون زمین (قسمت اول)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

233

تعداد پسندیدن

5

فصل دوم : ساختمان درون زمین (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ساختمان درون زمین (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

133

تعداد پسندیدن

2

فصل ششم : مبحث ساختهای تکتونیکی وکوه زایی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : مبحث ساختهای تکتونیکی وکوه زایی (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : زمین لرزه (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : زمین لرزه (قسمت ششم)

کنکور تجربی - علوم زمین

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

66

تعداد پسندیدن

0

فصل هفتم : شواهدی در سنگ ها (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل هفتم : شواهدی در سنگ ها (قسمت چهاردهم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

57

تعداد پسندیدن

0

فصل هفتم : مبحث شواهدی در سنگ ها (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل هفتم : مبحث شواهدی در سنگ ها (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

58

تعداد پسندیدن

0

فصل هفتم : شواهدی در سنگ ها (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل هفتم : شواهدی در سنگ ها (قسمت هفدهم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

0

فصل هشتم : تحولات گذشته (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل هشتم : تحولات گذشته (قسمت اول)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

96

تعداد پسندیدن

1

فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت اول)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

179

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت یازدهم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

95

تعداد پسندیدن

3

فصل ششم : مبحث ساختهای تکتونیکی وکوه زایی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : مبحث ساختهای تکتونیکی وکوه زایی (قسمت نهم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

1

فصل هفتم : مبحث شواهدی در سنگ ها (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل هفتم : مبحث شواهدی در سنگ ها (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

150

تعداد پسندیدن

1