51 نتیجه
فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

108

تعداد پسندیدن

2

فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

65

تعداد پسندیدن

2

فصل دوم : ساختمان درون زمین (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ساختمان درون زمین (قسمت اول)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

113

تعداد پسندیدن

3

فصل دوم : ساختمان درون زمین (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ساختمان درون زمین (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

76

تعداد پسندیدن

1

فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت اول)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

94

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت یازدهم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

2

فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

1

فصل دوم : ساختمان درون زمین (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ساختمان درون زمین (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

89

تعداد پسندیدن

0

سری کتاب های آی کیو
آزمون بزرگ گاج
فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت نهم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

1

فصل دوم : ساختمان درون زمین (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ساختمان درون زمین (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

107

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت اول)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

110

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

80

تعداد پسندیدن

1

فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

58

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

92

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

73

تعداد پسندیدن

2

فصل دوم : ساختمان درون زمین (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ساختمان درون زمین (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ساختمان درون زمین (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ساختمان درون زمین (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

80

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت دهم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

1

فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

99

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

75

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

91

تعداد پسندیدن

2