نتیجه 10
فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

30

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

23

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

18

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت دهم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت نهم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت اول)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

23

تعداد پسندیدن

1