27 نتیجه
فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

26

تعداد پسندیدن

2

فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

28

تعداد پسندیدن

1

فصل دوم : ساختمان درون زمین (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ساختمان درون زمین (قسمت اول)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

76

تعداد پسندیدن

3

فصل دوم : ساختمان درون زمین (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ساختمان درون زمین (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

1

فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت اول)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت یازدهم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

2

فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

18

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ساختمان درون زمین (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ساختمان درون زمین (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

0

عسل های رولدال | مناسب هر سن و سال
آزمون بزرگ گاج
فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت نهم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ساختمان درون زمین (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ساختمان درون زمین (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت اول)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

88

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

1

فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

57

تعداد پسندیدن

2

فصل دوم : ساختمان درون زمین (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ساختمان درون زمین (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ساختمان درون زمین (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ساختمان درون زمین (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت دهم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

1

فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

57

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

2