87 نتیجه
فصل ششم : مبحث ساختهای تکتونیکی وکوه زایی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : مبحث ساختهای تکتونیکی وکوه زایی (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

28

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : آتشفشان ها و فرآیندهای آتشفشانی  (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : آتشفشان ها و فرآیندهای آتشفشانی (قسمت سوم)

کنکور تجربی - علوم زمین

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

26

تعداد پسندیدن

0

فصل هفتم : مبحث شواهدی در سنگ ها (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل هفتم : مبحث شواهدی در سنگ ها (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

130

تعداد پسندیدن

2

فصل ششم : مبحث ساختهای تکتونیکی وکوه زایی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : مبحث ساختهای تکتونیکی وکوه زایی (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

26

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : زمین لرزه (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : زمین لرزه (قسمت سوم)

کنکور تجربی - علوم زمین

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

28

تعداد پسندیدن

0

فصل هفتم : مبحث شواهدی در سنگ ها (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل هفتم : مبحث شواهدی در سنگ ها (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

28

تعداد پسندیدن

0

فصل هشتم : تحولات گذشته (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل هشتم : تحولات گذشته (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

23

تعداد پسندیدن

1

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
فصل چهارم : زمین لرزه (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : زمین لرزه (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - علوم زمین

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

22

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

102

تعداد پسندیدن

2

فصل هفتم : شواهدی در سنگ ها (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل هفتم : شواهدی در سنگ ها (قسمت دهم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

23

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ساختمان درون زمین (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ساختمان درون زمین (قسمت اول)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

157

تعداد پسندیدن

4

فصل دوم : ساختمان درون زمین (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ساختمان درون زمین (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

103

تعداد پسندیدن

1

فصل ششم : مبحث ساختهای تکتونیکی وکوه زایی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : مبحث ساختهای تکتونیکی وکوه زایی (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

25

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : زمین لرزه (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : زمین لرزه (قسمت ششم)

کنکور تجربی - علوم زمین

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

22

تعداد پسندیدن

0

فصل هفتم : شواهدی در سنگ ها (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل هفتم : شواهدی در سنگ ها (قسمت چهاردهم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

18

تعداد پسندیدن

0

فصل هفتم : مبحث شواهدی در سنگ ها (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل هفتم : مبحث شواهدی در سنگ ها (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

0

فصل هفتم : شواهدی در سنگ ها (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل هفتم : شواهدی در سنگ ها (قسمت هفدهم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

18

تعداد پسندیدن

0

فصل هشتم : تحولات گذشته (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل هشتم : تحولات گذشته (قسمت اول)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

26

تعداد پسندیدن

1

فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت اول)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

136

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : جایگاه زمین در فضا (قسمت یازدهم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

3

فصل ششم : مبحث ساختهای تکتونیکی وکوه زایی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : مبحث ساختهای تکتونیکی وکوه زایی (قسمت نهم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

21

تعداد پسندیدن

1

فصل هفتم : مبحث شواهدی در سنگ ها (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل هفتم : مبحث شواهدی در سنگ ها (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

26

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : زمین ساخت ورقه ای (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زمین شناسی

افشین کریم خانی بهادر

افشین کریم خانی بهادر
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

1