نتیجه 18
احتمال (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
احتمال (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

205

تعداد پسندیدن

11

احتمال (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
احتمال (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

203

تعداد پسندیدن

14

احتمال (قسمت دهم )
تگ دکتر آی کیو
احتمال (قسمت دهم )

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

4

احتمال (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
احتمال (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

84

تعداد پسندیدن

7

احتمال (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
احتمال (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

48

تعداد پسندیدن

4

احتمال (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
احتمال (قسمت ششم)

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

3

احتمال (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
احتمال (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

86

تعداد پسندیدن

5

احتمال (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
احتمال (قسمت نهم)

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

57

تعداد پسندیدن

4

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
احتمال (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
احتمال (قسمت یازدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

3

احتمال (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
احتمال (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

87

تعداد پسندیدن

5

احتمال (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
احتمال (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

88

تعداد پسندیدن

4

احتمال (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
احتمال (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

3

احتمال (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
احتمال (قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

57

تعداد پسندیدن

3

احتمال: (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
احتمال: (قسمت چهاردهم)

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

2

احتمال: (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
احتمال: (قسمت پانزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

2

احتمال: (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
احتمال: (قسمت شانزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

3

احتمال: (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
احتمال: (قسمت هجدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

4

احتمال: (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
احتمال: (قسمت هفدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

ایمان کاظمی

ایمان کاظمی
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

4