نتیجه 90
جمع بندی شیمی کنکور (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی شیمی کنکور (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

212

تعداد پسندیدن

0

جمع بندی شیمی کنکور (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی شیمی کنکور (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

193

تعداد پسندیدن

2

جمع بندی شیمی کنکور (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی شیمی کنکور (قسمت نهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

107

تعداد پسندیدن

2

جمع بندی شیمی کنکور (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی شیمی کنکور (قسمت دهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

134

تعداد پسندیدن

2

جمع بندی شیمی کنکور (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی شیمی کنکور (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

124

تعداد پسندیدن

2

جمع بندی شیمی کنکور (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی شیمی کنکور (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

240

تعداد پسندیدن

1

جمع بندی شیمی کنکور (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی شیمی کنکور (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

599

تعداد پسندیدن

10

جمع بندی شیمی کنکور (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی شیمی کنکور (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

211

تعداد پسندیدن

4

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
جمع بندی شیمی کنکور (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی شیمی کنکور (قسمت سوم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

388

تعداد پسندیدن

4

جمع بندی شیمی کنکور (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
جمع بندی شیمی کنکور (قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

137

تعداد پسندیدن

1

الکتروشیمی: محاسبه اعداد اکسایش (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
الکتروشیمی: محاسبه اعداد اکسایش (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

80

تعداد پسندیدن

0

الکتروشیمی: آلدهیدها و کتون ها (قسمت نه)
تگ دکتر آی کیو
الکتروشیمی: آلدهیدها و کتون ها (قسمت نه)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: اسید و باز (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: اسید و باز (قسمت شانزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

72

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: اسید و باز (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: اسید و باز (قسمت پانزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: مسائل ph و لگاریتم گیری (قسمت سی و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: مسائل ph و لگاریتم گیری (قسمت سی و پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

84

تعداد پسندیدن

1

اسید و باز: مقایسه اسید های قوی و ضعیف (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: مقایسه اسید های قوی و ضعیف (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: اسید های چند پروتون دار (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: اسید های چند پروتون دار (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

123

تعداد پسندیدن

2

اسید و باز: اسید های قوی و ضعیف (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: اسید های قوی و ضعیف (قسمت هجدهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

71

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: اسید و استر (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: اسید و استر (قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

54

تعداد پسندیدن

0

الکتروشیمی: موازنه واکنش (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
الکتروشیمی: موازنه واکنش (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

160

تعداد پسندیدن

3

اسید و باز: اسید و باز (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: اسید و باز (قسمت چهاردهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

72

تعداد پسندیدن

1

سینتیک شیمیایی: عوامل موثر بر سرعت واکنش (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
سینتیک شیمیایی: عوامل موثر بر سرعت واکنش (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

1397

تعداد پسندیدن

1

سینتیک شیمیایی: محاسبه سرعت واکنش (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
سینتیک شیمیایی: محاسبه سرعت واکنش (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

2839

تعداد پسندیدن

1

الکتروشیمی: حل تمرینات اکسایش (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
الکتروشیمی: حل تمرینات اکسایش (قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

52

تعداد پسندیدن

0