144 نتیجه
شیمی دوم تجربی : فصل اول : الکترون نخستین(قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل اول : الکترون نخستین(قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

609

تعداد پسندیدن

9

شیمی دوم تجربی : فصل اول : طیف نشری خطی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل اول : طیف نشری خطی (قسمت دهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

507

تعداد پسندیدن

10

شیمی دوم تجربی : فصل اول: ساختار اتم (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل اول: ساختار اتم (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

5181

تعداد پسندیدن

152

شیمی دوم تجربی : فصل اول : فلوئو سنت (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل اول : فلوئو سنت (قسمت سوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

411

تعداد پسندیدن

3

شیمی دوم تجربی : فصل اول : اوربیتال (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل اول : اوربیتال (قسمت چهاردهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

329

تعداد پسندیدن

4

شیمی دوم تجربی : فصل اول : پرتو زایی(قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل اول : پرتو زایی(قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

348

تعداد پسندیدن

7

شیمی دوم تجربی : فصل اول : اصل طرد پائولی (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل اول : اصل طرد پائولی (قسمت پانزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

288

تعداد پسندیدن

3

شیمی دوم تجربی : فصل اول :  ذره آلفا (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل اول : ذره آلفا (قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

378

تعداد پسندیدن

6

کتاب های جعبه سیاه
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
شیمی دوم تجربی :  فصل اول : تست طرد پائولی (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل اول : تست طرد پائولی (قسمت شانزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

419

تعداد پسندیدن

3

شیمی دوم تجربی: فصل اول : ایزوتوپ (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی: فصل اول : ایزوتوپ (قسمت نهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

553

تعداد پسندیدن

11

شیمی دوم تجربی : فصل اول : رسم آرایش الکترونی (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل اول : رسم آرایش الکترونی (قسمت بیستم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

333

تعداد پسندیدن

6

شیمی دوم تجربی : فصل دوم : شعاع اتمی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل دوم : شعاع اتمی (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

309

تعداد پسندیدن

16

شیمی دوم تجربی : فصل دوم : یونش (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل دوم : یونش (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

285

تعداد پسندیدن

9

شیمی دوم تجربی : فصل دوم : تغییرات انرژی یونش(قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل دوم : تغییرات انرژی یونش(قسمت هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

199

تعداد پسندیدن

4

شیمی دوم تجربی:  فصل دوم : شعاع یونی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی: فصل دوم : شعاع یونی (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

172

تعداد پسندیدن

5

شیمی دوم تجربی: فصل اول : عدد کوانتومی ( قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی: فصل اول : عدد کوانتومی ( قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

317

تعداد پسندیدن

3

شیمی دوم تجربی : فصل دوم : تغییرات انرژی یونش (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل دوم : تغییرات انرژی یونش (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

192

تعداد پسندیدن

6

شیمی دوم تجربی : فصل دوم: یونش(قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل دوم: یونش(قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

179

تعداد پسندیدن

6

شیمی دوم تجربی : فصل دوم : تغییرات انرژی یونش (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل دوم : تغییرات انرژی یونش (قسمت نهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

220

تعداد پسندیدن

4

شیمی دوم تجربی : فصل اول : تست (قسمت بیست و ششم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل اول : تست (قسمت بیست و ششم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

210

تعداد پسندیدن

5

شیمی دوم تجربی : فصل اول: تست (قسمت بیست و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل اول: تست (قسمت بیست و هشتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

513

تعداد پسندیدن

4

شیمی دوم تجربی : فصل اول : تست (قسمت بیست و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل اول : تست (قسمت بیست و هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

249

تعداد پسندیدن

3

شیمی دوم تجربی: فصل اول : تست (بیست و نهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی: فصل اول : تست (بیست و نهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

191

تعداد پسندیدن

3

شیمی دوم تجربی : فصل اول : تست (قسمت سی و یکم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم تجربی : فصل اول : تست (قسمت سی و یکم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

246

تعداد پسندیدن

6