144 نتیجه
شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت دهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

3488

تعداد پسندیدن

4

شیمی دوم:  فصل اول - تست (قسمت سی و یکم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل اول - تست (قسمت سی و یکم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

216

تعداد پسندیدن

6

شیمی دوم:  فصل دوم - یونش (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل دوم - یونش (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

246

تعداد پسندیدن

9

شیمی دوم: فصل اول- اصل هوند (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل اول- اصل هوند (قسمت بیست و دوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

321

تعداد پسندیدن

8

شیمی دوم: فصل چهارم - مبحث پیوند کوالانسی (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل چهارم - مبحث پیوند کوالانسی (قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

61

تعداد پسندیدن

0

 شیمی پیش: فصل اول - تست سرعت واکنش (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل اول - تست سرعت واکنش (قسمت هجدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

297

تعداد پسندیدن

7

 شیمی پیش: فصل اول - نظریه های سینیتیک (قسمت بیست و ششم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل اول - نظریه های سینیتیک (قسمت بیست و ششم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

289

تعداد پسندیدن

7

شیمی پیش: فصل دوم -  مبحث تعادل شیمیایی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت سوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

2845

تعداد پسندیدن

7

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
شیمی پیش: فصل اول - عوامل موثر بر سرعت (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل اول - عوامل موثر بر سرعت (قسمت چهاردهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

215

تعداد پسندیدن

8

 شیمی پیش: فصل اول - واکنش بنیادی (قسمت سی ام)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل اول - واکنش بنیادی (قسمت سی ام)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

221

تعداد پسندیدن

5

شیمی دوم: فصل سوم - آب تبلور ( قسمت پنجم )
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل سوم - آب تبلور ( قسمت پنجم )

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

205

تعداد پسندیدن

8

شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت بیست و چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

65

تعداد پسندیدن

0

شیمی پیش: فصل اول - عوامل موثر بر سرعت واکنش (قسمت سی و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل اول - عوامل موثر بر سرعت واکنش (قسمت سی و هشتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

308

تعداد پسندیدن

6

شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت پانزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

61

تعداد پسندیدن

0

شیمی دوم: فصل اول - آرایش الکترونی به روش افبا (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل اول - آرایش الکترونی به روش افبا (قسمت هجدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

298

تعداد پسندیدن

3

شیمی دوم: فصل چهارم - مبحث پیوند کوالانسی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل چهارم - مبحث پیوند کوالانسی (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

0

شیمی دوم: فصل اول - ساختار اتم (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل اول - ساختار اتم (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

4665

تعداد پسندیدن

149

شیمی دوم: فصل چهارم - مبحث ترکیب های کوالانسی (قسمت بیست و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل چهارم - مبحث ترکیب های کوالانسی (قسمت بیست و هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

1

شیمی پیش: فصل اول - تست سرعت واکنش (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل اول - تست سرعت واکنش (قسمت بیست و دوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

243

تعداد پسندیدن

7

شیمی دوم: فصل چهارم - مبحث ترکیب های کوالانسی (قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل چهارم - مبحث ترکیب های کوالانسی (قسمت بیست و پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

1

شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت بیست و دوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

73

تعداد پسندیدن

0

شیمی پیش:  فصل اول - واکنش -کاتالیز  (قسمت سی و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل اول - واکنش -کاتالیز (قسمت سی و چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

251

تعداد پسندیدن

4

شیمی دوم: فصل اول - اوربیتال (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل اول - اوربیتال (قسمت چهاردهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

270

تعداد پسندیدن

4

شیمی دوم: فصل اول - تست (قسمت سی)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل اول - تست (قسمت سی)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

162

تعداد پسندیدن

2