15 نتیجه
شیمی - مبحث قانون هس - کنکور آسان است
شیمی - مبحث قانون هس - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

328

تعداد پسندیدن

7

شیمی - مبحث استوکیومتری - کنکور آسان است
شیمی - مبحث استوکیومتری - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

587

تعداد پسندیدن

13

شیمی - مبحث ترکیبات یونی - کنکور آسان است
شیمی - مبحث ترکیبات یونی - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

198

تعداد پسندیدن

5

شیمی - مبحث سینتیک شیمیایی - کنکور آسان است
شیمی - مبحث سینتیک شیمیایی - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

462

تعداد پسندیدن

5

1 - شیمی - مبحث محلول ها - قسمت اول - کنکور آسان است
1 - شیمی - مبحث محلول ها - قسمت اول - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

180

تعداد پسندیدن

5

شیمی - مبحث نامگذاری ترکیبات آلی - کنکور آسان است
شیمی - مبحث نامگذاری ترکیبات آلی - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

211

تعداد پسندیدن

1

2 - شیمی - مبحث محلول ها - قسمت دوم - کنکور آسان است
2 - شیمی - مبحث محلول ها - قسمت دوم - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

134

تعداد پسندیدن

5

شیمی - مبحث شعاع اتمی و یونی - کنکور آسان است
شیمی - مبحث شعاع اتمی و یونی - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

143

تعداد پسندیدن

1

مجموعه چهل جلدی قصه های قرآنی
آزمون بزرگ گاج
1 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت اول
1 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت اول

کنکور تجربی - زیست شناسی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

211

تعداد پسندیدن

4

4 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت چهارم
4 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت چهارم

کنکور تجربی - زیست شناسی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

233

تعداد پسندیدن

1

7 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت هفتم
7 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت هفتم

کنکور تجربی - زیست شناسی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

185

تعداد پسندیدن

1

3 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت سوم
3 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت سوم

کنکور تجربی - زیست شناسی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

195

تعداد پسندیدن

1

2 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت دوم
2 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت دوم

کنکور تجربی - زیست شناسی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

236

تعداد پسندیدن

1

6 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت ششم
6 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت ششم

کنکور تجربی - زیست شناسی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

246

تعداد پسندیدن

2

5 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت پنجم
5 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت پنجم

کنکور تجربی - زیست شناسی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

203

تعداد پسندیدن

0