15 نتیجه
شیمی - مبحث قانون هس - کنکور آسان است
شیمی - مبحث قانون هس - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

508

تعداد پسندیدن

10

شیمی - مبحث استوکیومتری - کنکور آسان است
شیمی - مبحث استوکیومتری - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

768

تعداد پسندیدن

15

شیمی - مبحث ترکیبات یونی - کنکور آسان است
شیمی - مبحث ترکیبات یونی - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

272

تعداد پسندیدن

8

شیمی - مبحث سینتیک شیمیایی - کنکور آسان است
شیمی - مبحث سینتیک شیمیایی - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

575

تعداد پسندیدن

8

1 - شیمی - مبحث محلول ها - قسمت اول - کنکور آسان است
1 - شیمی - مبحث محلول ها - قسمت اول - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

304

تعداد پسندیدن

7

شیمی - مبحث نامگذاری ترکیبات آلی - کنکور آسان است
شیمی - مبحث نامگذاری ترکیبات آلی - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

323

تعداد پسندیدن

3

2 - شیمی - مبحث محلول ها - قسمت دوم - کنکور آسان است
2 - شیمی - مبحث محلول ها - قسمت دوم - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

279

تعداد پسندیدن

6

شیمی - مبحث شعاع اتمی و یونی - کنکور آسان است
شیمی - مبحث شعاع اتمی و یونی - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

236

تعداد پسندیدن

3

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
1 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت اول
1 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت اول

کنکور تجربی - زیست شناسی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

262

تعداد پسندیدن

4

4 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت چهارم
4 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت چهارم

کنکور تجربی - زیست شناسی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

279

تعداد پسندیدن

1

7 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت هفتم
7 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت هفتم

کنکور تجربی - زیست شناسی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

219

تعداد پسندیدن

1

3 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت سوم
3 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت سوم

کنکور تجربی - زیست شناسی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

249

تعداد پسندیدن

1

2 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت دوم
2 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت دوم

کنکور تجربی - زیست شناسی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

296

تعداد پسندیدن

1

6 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت ششم
6 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت ششم

کنکور تجربی - زیست شناسی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

319

تعداد پسندیدن

3

5 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت پنجم
5 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت پنجم

کنکور تجربی - زیست شناسی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

242

تعداد پسندیدن

0