نتیجه 15
شیمی - مبحث قانون هس - کنکور آسان است
شیمی - مبحث قانون هس - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

171

تعداد پسندیدن

5

شیمی - مبحث استوکیومتری - کنکور آسان است
شیمی - مبحث استوکیومتری - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

434

تعداد پسندیدن

10

شیمی - مبحث ترکیبات یونی - کنکور آسان است
شیمی - مبحث ترکیبات یونی - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

133

تعداد پسندیدن

4

شیمی - مبحث سینتیک شیمیایی - کنکور آسان است
شیمی - مبحث سینتیک شیمیایی - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

380

تعداد پسندیدن

5

1 - شیمی - مبحث محلول ها - قسمت اول - کنکور آسان است
1 - شیمی - مبحث محلول ها - قسمت اول - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

126

تعداد پسندیدن

4

شیمی - مبحث شعاع اتمی و یونی - کنکور آسان است
شیمی - مبحث شعاع اتمی و یونی - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

0

2 - شیمی - مبحث محلول ها - قسمت دوم - کنکور آسان است
2 - شیمی - مبحث محلول ها - قسمت دوم - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

84

تعداد پسندیدن

4

شیمی - مبحث نامگذاری ترکیبات آلی - کنکور آسان است
شیمی - مبحث نامگذاری ترکیبات آلی - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

114

تعداد پسندیدن

1

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
1 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت اول
1 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت اول

کنکور تجربی - زیست شناسی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

169

تعداد پسندیدن

2

2 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت دوم
2 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت دوم

کنکور تجربی - زیست شناسی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

169

تعداد پسندیدن

0

3 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت سوم
3 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت سوم

کنکور تجربی - زیست شناسی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

156

تعداد پسندیدن

0

7 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت هفتم
7 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت هفتم

کنکور تجربی - زیست شناسی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

161

تعداد پسندیدن

1

4 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت چهارم
4 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت چهارم

کنکور تجربی - زیست شناسی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

194

تعداد پسندیدن

0

6 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت ششم
6 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت ششم

کنکور تجربی - زیست شناسی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

188

تعداد پسندیدن

1

5 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت پنجم
5 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت پنجم

کنکور تجربی - زیست شناسی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

180

تعداد پسندیدن

0