15 نتیجه
شیمی - مبحث قانون هس - کنکور آسان است
شیمی - مبحث قانون هس - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

441

تعداد پسندیدن

9

شیمی - مبحث استوکیومتری - کنکور آسان است
شیمی - مبحث استوکیومتری - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

694

تعداد پسندیدن

14

شیمی - مبحث ترکیبات یونی - کنکور آسان است
شیمی - مبحث ترکیبات یونی - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

238

تعداد پسندیدن

5

شیمی - مبحث سینتیک شیمیایی - کنکور آسان است
شیمی - مبحث سینتیک شیمیایی - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

522

تعداد پسندیدن

6

1 - شیمی - مبحث محلول ها - قسمت اول - کنکور آسان است
1 - شیمی - مبحث محلول ها - قسمت اول - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

238

تعداد پسندیدن

6

شیمی - مبحث نامگذاری ترکیبات آلی - کنکور آسان است
شیمی - مبحث نامگذاری ترکیبات آلی - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

269

تعداد پسندیدن

2

2 - شیمی - مبحث محلول ها - قسمت دوم - کنکور آسان است
2 - شیمی - مبحث محلول ها - قسمت دوم - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

195

تعداد پسندیدن

5

شیمی - مبحث شعاع اتمی و یونی - کنکور آسان است
شیمی - مبحث شعاع اتمی و یونی - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

188

تعداد پسندیدن

2

عسل های رولدال | مناسب هر سن و سال
آزمون بزرگ گاج
1 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت اول
1 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت اول

کنکور تجربی - زیست شناسی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

248

تعداد پسندیدن

4

4 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت چهارم
4 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت چهارم

کنکور تجربی - زیست شناسی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

263

تعداد پسندیدن

1

7 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت هفتم
7 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت هفتم

کنکور تجربی - زیست شناسی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

211

تعداد پسندیدن

1

3 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت سوم
3 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت سوم

کنکور تجربی - زیست شناسی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

227

تعداد پسندیدن

1

2 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت دوم
2 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت دوم

کنکور تجربی - زیست شناسی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

280

تعداد پسندیدن

1

6 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت ششم
6 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت ششم

کنکور تجربی - زیست شناسی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

295

تعداد پسندیدن

2

5 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت پنجم
5 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت پنجم

کنکور تجربی - زیست شناسی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

227

تعداد پسندیدن

0