13 نتیجه
13 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت سیزدهم
13 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت سیزدهم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

255

تعداد پسندیدن

1

6 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت ششم
6 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت ششم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

268

تعداد پسندیدن

3

3 - زیست – مبحث ژنتیک جمعیت – استاد غیاثی - قسمت سوم
3 - زیست – مبحث ژنتیک جمعیت – استاد غیاثی - قسمت سوم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

266

تعداد پسندیدن

2

9 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت نهم
9 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت نهم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

208

تعداد پسندیدن

0

4 - زیست – مبحث ژنتیک جمعیت – استاد غیاثی - قسمت چهارم
4 - زیست – مبحث ژنتیک جمعیت – استاد غیاثی - قسمت چهارم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

242

تعداد پسندیدن

2

7 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت هفتم
7 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت هفتم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

196

تعداد پسندیدن

1

8 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت هشتم
8 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت هشتم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

222

تعداد پسندیدن

1

12 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت دوازدهم
12 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت دوازدهم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

197

تعداد پسندیدن

0

کتاب های جعبه سیاه
کلینیک مشاوره گاج
1 - زیست – مبحث ژنتیک جمعیت – استاد غیاثی - قسمت اول
1 - زیست – مبحث ژنتیک جمعیت – استاد غیاثی - قسمت اول

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

580

تعداد پسندیدن

10

2 - زیست – مبحث ژنتیک جمعیت – استاد غیاثی - قسمت دوم
2 - زیست – مبحث ژنتیک جمعیت – استاد غیاثی - قسمت دوم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

282

تعداد پسندیدن

2

11 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت یازدهم
11 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت یازدهم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

239

تعداد پسندیدن

1

10 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت دهم
10 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت دهم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

300

تعداد پسندیدن

3

5 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت پنجم
5 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت پنجم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

314

تعداد پسندیدن

1