13 نتیجه
13 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت سیزدهم
13 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت سیزدهم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

146

تعداد پسندیدن

0

6 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت ششم
6 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت ششم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

164

تعداد پسندیدن

3

3 - زیست – مبحث ژنتیک جمعیت – استاد غیاثی - قسمت سوم
3 - زیست – مبحث ژنتیک جمعیت – استاد غیاثی - قسمت سوم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

140

تعداد پسندیدن

1

9 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت نهم
9 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت نهم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

119

تعداد پسندیدن

0

4 - زیست – مبحث ژنتیک جمعیت – استاد غیاثی - قسمت چهارم
4 - زیست – مبحث ژنتیک جمعیت – استاد غیاثی - قسمت چهارم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

179

تعداد پسندیدن

2

7 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت هفتم
7 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت هفتم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

135

تعداد پسندیدن

1

8 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت هشتم
8 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت هشتم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

143

تعداد پسندیدن

0

12 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت دوازدهم
12 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت دوازدهم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

127

تعداد پسندیدن

0

عسل های رولدال | مناسب هر سن و سال
آزمون بزرگ گاج
1 - زیست – مبحث ژنتیک جمعیت – استاد غیاثی - قسمت اول
1 - زیست – مبحث ژنتیک جمعیت – استاد غیاثی - قسمت اول

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

463

تعداد پسندیدن

8

2 - زیست – مبحث ژنتیک جمعیت – استاد غیاثی - قسمت دوم
2 - زیست – مبحث ژنتیک جمعیت – استاد غیاثی - قسمت دوم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

204

تعداد پسندیدن

2

11 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت یازدهم
11 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت یازدهم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

174

تعداد پسندیدن

1

10 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت دهم
10 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت دهم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

216

تعداد پسندیدن

3

5 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت پنجم
5 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت پنجم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

240

تعداد پسندیدن

1