نتیجه 13
10 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت دهم
10 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت دهم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

120

تعداد پسندیدن

1

5 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت پنجم
5 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت پنجم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

137

تعداد پسندیدن

1

11 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت یازدهم
11 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت یازدهم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

115

تعداد پسندیدن

1

1 - زیست – مبحث ژنتیک جمعیت – استاد غیاثی - قسمت اول
1 - زیست – مبحث ژنتیک جمعیت – استاد غیاثی - قسمت اول

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

316

تعداد پسندیدن

8

12 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت دوازدهم
12 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت دوازدهم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

76

تعداد پسندیدن

0

2 - زیست – مبحث ژنتیک جمعیت – استاد غیاثی - قسمت دوم
2 - زیست – مبحث ژنتیک جمعیت – استاد غیاثی - قسمت دوم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

110

تعداد پسندیدن

2

4 - زیست – مبحث ژنتیک جمعیت – استاد غیاثی - قسمت چهارم
4 - زیست – مبحث ژنتیک جمعیت – استاد غیاثی - قسمت چهارم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

111

تعداد پسندیدن

2

8 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت هشتم
8 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت هشتم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

80

تعداد پسندیدن

0

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
7 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت هفتم
7 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت هفتم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

1

13 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت سیزدهم
13 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت سیزدهم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

85

تعداد پسندیدن

0

3 - زیست – مبحث ژنتیک جمعیت – استاد غیاثی - قسمت سوم
3 - زیست – مبحث ژنتیک جمعیت – استاد غیاثی - قسمت سوم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

73

تعداد پسندیدن

1

6 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت ششم
6 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت ششم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

89

تعداد پسندیدن

3

9 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت نهم
9 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت نهم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

71

تعداد پسندیدن

0