13 نتیجه
13 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت سیزدهم
13 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت سیزدهم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

176

تعداد پسندیدن

0

6 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت ششم
6 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت ششم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

202

تعداد پسندیدن

3

3 - زیست – مبحث ژنتیک جمعیت – استاد غیاثی - قسمت سوم
3 - زیست – مبحث ژنتیک جمعیت – استاد غیاثی - قسمت سوم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

198

تعداد پسندیدن

2

9 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت نهم
9 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت نهم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

139

تعداد پسندیدن

0

4 - زیست – مبحث ژنتیک جمعیت – استاد غیاثی - قسمت چهارم
4 - زیست – مبحث ژنتیک جمعیت – استاد غیاثی - قسمت چهارم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

198

تعداد پسندیدن

2

7 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت هفتم
7 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت هفتم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

150

تعداد پسندیدن

1

8 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت هشتم
8 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت هشتم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

167

تعداد پسندیدن

0

12 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت دوازدهم
12 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت دوازدهم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

143

تعداد پسندیدن

0

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
1 - زیست – مبحث ژنتیک جمعیت – استاد غیاثی - قسمت اول
1 - زیست – مبحث ژنتیک جمعیت – استاد غیاثی - قسمت اول

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

504

تعداد پسندیدن

9

2 - زیست – مبحث ژنتیک جمعیت – استاد غیاثی - قسمت دوم
2 - زیست – مبحث ژنتیک جمعیت – استاد غیاثی - قسمت دوم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

230

تعداد پسندیدن

2

11 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت یازدهم
11 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت یازدهم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

197

تعداد پسندیدن

1

10 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت دهم
10 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت دهم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

244

تعداد پسندیدن

3

5 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت پنجم
5 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت پنجم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

258

تعداد پسندیدن

1