71 نتیجه
زیست شناسی سوم فصل اول : ایمنی بدن (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل اول : ایمنی بدن (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

626

تعداد پسندیدن

9

زیست شناسی سوم فصل پنجم : مبحث ماده ژنتیک
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل پنجم : مبحث ماده ژنتیک

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

497

تعداد پسندیدن

6

زیست شناسی دوم فصل دوم : سفری به درون سلول
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی دوم فصل دوم : سفری به درون سلول

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

586

تعداد پسندیدن

13

زیست شناسی سوم فصل هشتم : مبحث ژنتیک و خاستگاه آن (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل هشتم : مبحث ژنتیک و خاستگاه آن (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

520

تعداد پسندیدن

5

زیست شناسی دوم فصل سوم : سفری در دنیای جانداران(قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی دوم فصل سوم : سفری در دنیای جانداران(قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

429

تعداد پسندیدن

3

زیست شناسی دوم فصل ششم : گردش مواد(قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی دوم فصل ششم : گردش مواد(قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

343

تعداد پسندیدن

2

زیست شناسی سوم فصل دوم : دستگاه عصبی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل دوم : دستگاه عصبی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

527

تعداد پسندیدن

2

زیست شناسی سوم فصل دوم : دستگاه عصبی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل دوم : دستگاه عصبی (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

623

تعداد پسندیدن

9

سری کتاب های آی کیو
آزمون بزرگ گاج
زیست شناسی سوم فصل هفتم : مبحث میوز و تولید مثل جنسی
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل هفتم : مبحث میوز و تولید مثل جنسی

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

389

تعداد پسندیدن

6

زیست شناسی سوم فصل اول : ایمنی بدن (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل اول : ایمنی بدن (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

487

تعداد پسندیدن

4

زیست شناسی سوم فصل چهارم : مبحث هورمون ها و دستگاه های درون ریز (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل چهارم : مبحث هورمون ها و دستگاه های درون ریز (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

544

تعداد پسندیدن

9

زیست شناسی دوم فصل هشتم : حرکت (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی دوم فصل هشتم : حرکت (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

415

تعداد پسندیدن

1

زیست شناسی سوم فصل سوم : حواس (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل سوم : حواس (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

619

تعداد پسندیدن

6

زیست شناسی دوم فصل ششم : گردش مواد(قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی دوم فصل ششم : گردش مواد(قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

371

تعداد پسندیدن

2

زیست شناسی دوم فصل چهارم : گوارش (قسمت دوم )
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی دوم فصل چهارم : گوارش (قسمت دوم )

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

677

تعداد پسندیدن

4

زیست شناسی دوم فصل هشتم : حرکت (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی دوم فصل هشتم : حرکت (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

406

تعداد پسندیدن

2

زیست شناسی سوم فصل نهم : مبحث تولید مثل گیاهان (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل نهم : مبحث تولید مثل گیاهان (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

389

تعداد پسندیدن

5

زیست شناسی دوم فصل پنجم : تبادل گازها (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی دوم فصل پنجم : تبادل گازها (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

344

تعداد پسندیدن

3

زیست شناسی سوم فصل اول : ایمنی بدن (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل اول : ایمنی بدن (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

555

تعداد پسندیدن

1

زیست شناسی سوم فصل چهارم : مبحث هورمون ها و دستگاه های درون ریز (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل چهارم : مبحث هورمون ها و دستگاه های درون ریز (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

435

تعداد پسندیدن

2

زیست شناسی سوم فصل چهارم : مبحث هورمون ها و دستگاه های درون ریز (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل چهارم : مبحث هورمون ها و دستگاه های درون ریز (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

454

تعداد پسندیدن

3

زیست شناسی دوم فصل چهارم : گوارش (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی دوم فصل چهارم : گوارش (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

683

تعداد پسندیدن

10

زیست شناسی دوم فصل چهارم : گوارش (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی دوم فصل چهارم : گوارش (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

391

تعداد پسندیدن

3

زیست شناسی دوم فصل اول : مولکولهای زیستی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی دوم فصل اول : مولکولهای زیستی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

698

تعداد پسندیدن

4