71 نتیجه
معرفی کتاب (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
معرفی کتاب (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

1629

تعداد پسندیدن

24

زیست شناسی سوم فصل اول : ایمنی بدن (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل اول : ایمنی بدن (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

866

تعداد پسندیدن

15

پیش فصل هشتم : مبحث شارش انرژی در جاندران (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
پیش فصل هشتم : مبحث شارش انرژی در جاندران (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

698

تعداد پسندیدن

4

زیست شناسی سوم فصل پنجم : مبحث ماده ژنتیک
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل پنجم : مبحث ماده ژنتیک

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

597

تعداد پسندیدن

7

زیست شناسی دوم فصل دوم : سفری به درون سلول
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی دوم فصل دوم : سفری به درون سلول

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

726

تعداد پسندیدن

14

زیست شناسی سوم فصل هشتم : مبحث ژنتیک و خاستگاه آن (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل هشتم : مبحث ژنتیک و خاستگاه آن (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

691

تعداد پسندیدن

5

پیش فصل دهم : مبحث آغازیان (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
پیش فصل دهم : مبحث آغازیان (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

355

تعداد پسندیدن

0

پیش فصل یازدهم : مبحث قارچ ها (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
پیش فصل یازدهم : مبحث قارچ ها (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

562

تعداد پسندیدن

6

کتاب های دور دنیادر 4 ساعت
جمع بندی کنکور 96 با کتاب های خط ویژه
زیست شناسی دوم فصل سوم : سفری در دنیای جانداران(قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی دوم فصل سوم : سفری در دنیای جانداران(قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

579

تعداد پسندیدن

4

پیش فصل اول : مبحث پروتئین سازی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
پیش فصل اول : مبحث پروتئین سازی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

487

تعداد پسندیدن

3

پیش فصل پنجم : مبحث ژنتیک جمعیت (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
پیش فصل پنجم : مبحث ژنتیک جمعیت (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

863

تعداد پسندیدن

9

پیش فصل یازدهم : مبحث قارچ ها (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
پیش فصل یازدهم : مبحث قارچ ها (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

447

تعداد پسندیدن

5

زیست شناسی سوم فصل یازدهم : مبحث تولید مثل و رشد ونمو در جانوران (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل یازدهم : مبحث تولید مثل و رشد ونمو در جانوران (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

648

تعداد پسندیدن

5

منظومه آس گاج
تگ دکتر آی کیو
منظومه آس گاج

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

459

تعداد پسندیدن

15

زیست شناسی دوم فصل ششم : گردش مواد(قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی دوم فصل ششم : گردش مواد(قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

441

تعداد پسندیدن

3

زیست شناسی سوم فصل دهم : مبحث رشد و نمو در گیاهان (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل دهم : مبحث رشد و نمو در گیاهان (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

562

تعداد پسندیدن

4

زیست شناسی سوم فصل دوم : دستگاه عصبی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل دوم : دستگاه عصبی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

662

تعداد پسندیدن

3

زیست شناسی سوم فصل دوم : دستگاه عصبی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل دوم : دستگاه عصبی (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

764

تعداد پسندیدن

11

زیست شناسی سوم فصل هفتم : مبحث میوز و تولید مثل جنسی
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل هفتم : مبحث میوز و تولید مثل جنسی

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

510

تعداد پسندیدن

6

زیست شناسی سوم فصل اول : ایمنی بدن (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل اول : ایمنی بدن (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

600

تعداد پسندیدن

4

پیش فصل نهم : مبحث ویروس ها و باکتری ها (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
پیش فصل نهم : مبحث ویروس ها و باکتری ها (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

508

تعداد پسندیدن

4

زیست شناسی سوم فصل چهارم : مبحث هورمون ها و دستگاه های درون ریز (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل چهارم : مبحث هورمون ها و دستگاه های درون ریز (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

677

تعداد پسندیدن

9

پیش فصل دهم : مبحث آغازیان (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
پیش فصل دهم : مبحث آغازیان (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

300

تعداد پسندیدن

0

 معرفی کتاب (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
معرفی کتاب (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

783

تعداد پسندیدن

14