نتیجه 71
زیست شناسی سوم فصل سوم : حواس (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل سوم : حواس (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

396

تعداد پسندیدن

10

زیست شناسی دوم فصل پنجم: تبادل گازها (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی دوم فصل پنجم: تبادل گازها (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

225

تعداد پسندیدن

2

زیست شناسی دوم فصل پنجم: تبادل گازها (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی دوم فصل پنجم: تبادل گازها (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

205

تعداد پسندیدن

2

زیست شناسی سوم فصل دوم : دستگاه عصبی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل دوم : دستگاه عصبی (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

291

تعداد پسندیدن

2

زیست شناسی سوم فصل یازدهم : مبحث تولید مثل و رشد ونمو در جانوران (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل یازدهم : مبحث تولید مثل و رشد ونمو در جانوران (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

415

تعداد پسندیدن

1

زیست شناسی سوم فصل هشتم : مبحث ژنتیک و خاستگاه آن (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل هشتم : مبحث ژنتیک و خاستگاه آن (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

152

تعداد پسندیدن

1

پیش فصل دهم : مبحث آغازیان (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
پیش فصل دهم : مبحث آغازیان (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

87

تعداد پسندیدن

0

پیش فصل هشتم : مبحث شارش انرژی در جاندران (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
پیش فصل هشتم : مبحث شارش انرژی در جاندران (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

126

تعداد پسندیدن

1

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
زیست شناسی دوم فصل اول : مولکولهای زیستی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی دوم فصل اول : مولکولهای زیستی (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

449

تعداد پسندیدن

5

زیست شناسی دوم فصل هشتم : حرکت (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی دوم فصل هشتم : حرکت (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

187

تعداد پسندیدن

1

زیست شناسی دوم فصل ششم : گردش مواد (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی دوم فصل ششم : گردش مواد (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

183

تعداد پسندیدن

0

پیش فصل هفتم : مبحث رفتار شناسی
تگ دکتر آی کیو
پیش فصل هفتم : مبحث رفتار شناسی

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

160

تعداد پسندیدن

0

زیست شناسی سوم فصل نهم : مبحث تولید مثل گیاهان (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل نهم : مبحث تولید مثل گیاهان (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

76

تعداد پسندیدن

3

زیست شناسی دوم فصل چهارم : گوارش (قسمت دوم )
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی دوم فصل چهارم : گوارش (قسمت دوم )

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

315

تعداد پسندیدن

2

زیست شناسی دوم فصل هشتم : حرکت (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی دوم فصل هشتم : حرکت (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

226

تعداد پسندیدن

1

زیست شناسی سوم فصل نهم : مبحث تولید مثل گیاهان (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل نهم : مبحث تولید مثل گیاهان (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

83

تعداد پسندیدن

0

پیش فصل هشتم : مبحث شارش انرژی در جاندران (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
پیش فصل هشتم : مبحث شارش انرژی در جاندران (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

0

زیست شناسی دوم فصل ششم : گردش مواد(قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی دوم فصل ششم : گردش مواد(قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

206

تعداد پسندیدن

0

پیش فصل هشتم : مبحث شارش انرژی در جاندران (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
پیش فصل هشتم : مبحث شارش انرژی در جاندران (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

0

پیش فصل سوم : مبحث پیدایش و گسترش زندگی
تگ دکتر آی کیو
پیش فصل سوم : مبحث پیدایش و گسترش زندگی

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

197

تعداد پسندیدن

2

پیش فصل ششم : مبحث پویایی جمعیت و اجتماعات زیستی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
پیش فصل ششم : مبحث پویایی جمعیت و اجتماعات زیستی (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

184

تعداد پسندیدن

0

پیش فصل چهارم : مبحث تغییر و تحول گونه ها
تگ دکتر آی کیو
پیش فصل چهارم : مبحث تغییر و تحول گونه ها

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

187

تعداد پسندیدن

4

زیست شناسی دوم فصل هشتم : حرکت (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی دوم فصل هشتم : حرکت (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

189

تعداد پسندیدن

1

پیش فصل نهم : مبحث ویروس ها و باکتری ها (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
پیش فصل نهم : مبحث ویروس ها و باکتری ها (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

73

تعداد پسندیدن

0