71 نتیجه
معرفی کتاب (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
معرفی کتاب (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

1528

تعداد پسندیدن

24

زیست شناسی سوم فصل اول : ایمنی بدن (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل اول : ایمنی بدن (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

773

تعداد پسندیدن

14

پیش فصل هشتم : مبحث شارش انرژی در جاندران (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
پیش فصل هشتم : مبحث شارش انرژی در جاندران (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

592

تعداد پسندیدن

4

زیست شناسی سوم فصل پنجم : مبحث ماده ژنتیک
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل پنجم : مبحث ماده ژنتیک

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

537

تعداد پسندیدن

7

زیست شناسی دوم فصل دوم : سفری به درون سلول
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی دوم فصل دوم : سفری به درون سلول

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

633

تعداد پسندیدن

14

زیست شناسی سوم فصل هشتم : مبحث ژنتیک و خاستگاه آن (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل هشتم : مبحث ژنتیک و خاستگاه آن (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

565

تعداد پسندیدن

5

پیش فصل دهم : مبحث آغازیان (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
پیش فصل دهم : مبحث آغازیان (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

307

تعداد پسندیدن

0

پیش فصل یازدهم : مبحث قارچ ها (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
پیش فصل یازدهم : مبحث قارچ ها (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

422

تعداد پسندیدن

5

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
زیست شناسی دوم فصل سوم : سفری در دنیای جانداران(قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی دوم فصل سوم : سفری در دنیای جانداران(قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

470

تعداد پسندیدن

3

پیش فصل اول : مبحث پروتئین سازی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
پیش فصل اول : مبحث پروتئین سازی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

452

تعداد پسندیدن

3

پیش فصل پنجم : مبحث ژنتیک جمعیت (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
پیش فصل پنجم : مبحث ژنتیک جمعیت (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

788

تعداد پسندیدن

9

پیش فصل یازدهم : مبحث قارچ ها (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
پیش فصل یازدهم : مبحث قارچ ها (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

361

تعداد پسندیدن

4

زیست شناسی سوم فصل یازدهم : مبحث تولید مثل و رشد ونمو در جانوران (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل یازدهم : مبحث تولید مثل و رشد ونمو در جانوران (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

559

تعداد پسندیدن

5

منظومه آس گاج
تگ دکتر آی کیو
منظومه آس گاج

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

415

تعداد پسندیدن

15

زیست شناسی دوم فصل ششم : گردش مواد(قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی دوم فصل ششم : گردش مواد(قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

383

تعداد پسندیدن

2

زیست شناسی سوم فصل دهم : مبحث رشد و نمو در گیاهان (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل دهم : مبحث رشد و نمو در گیاهان (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

395

تعداد پسندیدن

4

زیست شناسی سوم فصل دوم : دستگاه عصبی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل دوم : دستگاه عصبی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

595

تعداد پسندیدن

3

زیست شناسی سوم فصل دوم : دستگاه عصبی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل دوم : دستگاه عصبی (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

687

تعداد پسندیدن

10

زیست شناسی سوم فصل هفتم : مبحث میوز و تولید مثل جنسی
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل هفتم : مبحث میوز و تولید مثل جنسی

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

430

تعداد پسندیدن

6

زیست شناسی سوم فصل اول : ایمنی بدن (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل اول : ایمنی بدن (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

539

تعداد پسندیدن

4

پیش فصل نهم : مبحث ویروس ها و باکتری ها (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
پیش فصل نهم : مبحث ویروس ها و باکتری ها (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

385

تعداد پسندیدن

3

زیست شناسی سوم فصل چهارم : مبحث هورمون ها و دستگاه های درون ریز (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل چهارم : مبحث هورمون ها و دستگاه های درون ریز (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

593

تعداد پسندیدن

9

پیش فصل دهم : مبحث آغازیان (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
پیش فصل دهم : مبحث آغازیان (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

255

تعداد پسندیدن

0

 معرفی کتاب (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
معرفی کتاب (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

692

تعداد پسندیدن

14