26 نتیجه
فصل اول : مولکول های زیستی ،عنکبوت (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مولکول های زیستی ،عنکبوت (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

1624

تعداد پسندیدن

25

فصل اول : مولکول های زیستی ،عنکبوت ( قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مولکول های زیستی ،عنکبوت ( قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

2840

تعداد پسندیدن

49

فصل سوم:  سفری در دنیای جانداران - بافت ماهیچه ای  (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - بافت ماهیچه ای (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

344

تعداد پسندیدن

6

فصل اول : پروتیین ها (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : پروتیین ها (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

896

تعداد پسندیدن

13

 فصل دوم : پروکاریوت ها  (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : پروکاریوت ها (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

538

تعداد پسندیدن

8

فصل اول : قندها و لیپیدها-سیرشده و سیرنشده-فسفولیپیدها(قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : قندها و لیپیدها-سیرشده و سیرنشده-فسفولیپیدها(قسمت هشتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

1048

تعداد پسندیدن

12

فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - بافت پوششی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - بافت پوششی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

326

تعداد پسندیدن

5

فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - بافت پیوندی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - بافت پیوندی (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

320

تعداد پسندیدن

2

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - بافت پوششی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - بافت پوششی (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

347

تعداد پسندیدن

4

 فصل اول : پروتیین ها (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : پروتیین ها (قسمت یازدهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

654

تعداد پسندیدن

13

فصل دوم : سفری به درون سلول (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : سفری به درون سلول (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

446

تعداد پسندیدن

6

فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - ولوکس و اسپیروژیر (قسمت اول )
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - ولوکس و اسپیروژیر (قسمت اول )

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

476

تعداد پسندیدن

8

فصل اول : پروتیین ها (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : پروتیین ها (قسمت نهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

915

تعداد پسندیدن

17

فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - بافت ماهیچه ای  (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - بافت ماهیچه ای (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

334

تعداد پسندیدن

5

 فصل دوم : پروکاریوت ها  (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : پروکاریوت ها (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

361

تعداد پسندیدن

5

فصل اول : عناصر بکار رفته در مولکول های زیستی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : عناصر بکار رفته در مولکول های زیستی (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

1444

تعداد پسندیدن

18

فصل اول : سنتز آبدهی و هیدرولیز (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : سنتز آبدهی و هیدرولیز (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

1336

تعداد پسندیدن

15

فصل اول : قندها ولیپیدها-گلوکز (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : قندها ولیپیدها-گلوکز (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

536

تعداد پسندیدن

10

فصل دوم  :  سفری به درون سلول (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : سفری به درون سلول (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

393

تعداد پسندیدن

4

فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - بافت پیوندی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - بافت پیوندی (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

275

تعداد پسندیدن

3

 فصل دوم : سفری به درون سلول  (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : سفری به درون سلول (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

501

تعداد پسندیدن

8

فصل اول : قندها و لیپید ها  (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : قندها و لیپید ها (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

1153

تعداد پسندیدن

16

 فصل اول : پروتیین ها (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : پروتیین ها (قسمت دهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

993

تعداد پسندیدن

14

 فصل دوم: سفری به درون سلول (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: سفری به درون سلول (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

472

تعداد پسندیدن

5