26 نتیجه
4- فصل اول ،پروتیین ها (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- فصل اول ،پروتیین ها (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

806

تعداد پسندیدن

13

فصل سوم:  سفری در دنیای جانداران - بافت ماهیچه ای  (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - بافت ماهیچه ای (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

243

تعداد پسندیدن

4

1-فصل اول ،مولکول های زیستی ،عنکبوت ( قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1-فصل اول ،مولکول های زیستی ،عنکبوت ( قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

2644

تعداد پسندیدن

45

2-فصل اول ،مولکول های زیستی ،عنکبوت (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2-فصل اول ،مولکول های زیستی ،عنکبوت (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

1510

تعداد پسندیدن

22

فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - بافت پیوندی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - بافت پیوندی (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

236

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - بافت پوششی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - بافت پوششی (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

252

تعداد پسندیدن

3

6- فصل دوم : سفری به درون سلول (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
6- فصل دوم : سفری به درون سلول (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

316

تعداد پسندیدن

4

3- فصل اول ،پروتیین ها (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- فصل اول ،پروتیین ها (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

581

تعداد پسندیدن

12

مجموعه چهل جلدی قصه های قرآنی
سری کتاب های آی کیو
1- فصل دوم : پروکاریوت ها زیست دوم (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- فصل دوم : پروکاریوت ها زیست دوم (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

410

تعداد پسندیدن

6

4-فصل اول قندها و لیپیدها-سیرشده و سیرنشده-فسفولیپیدها(قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4-فصل اول قندها و لیپیدها-سیرشده و سیرنشده-فسفولیپیدها(قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

963

تعداد پسندیدن

12

فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - بافت پوششی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - بافت پوششی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

239

تعداد پسندیدن

2

5- فصل دوم  :  سفری به درون سلول (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
5- فصل دوم : سفری به درون سلول (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

281

تعداد پسندیدن

3

فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - بافت پیوندی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - بافت پیوندی (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

199

تعداد پسندیدن

1

3- فصل دو : سفری به درون سلول  (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- فصل دو : سفری به درون سلول (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

364

تعداد پسندیدن

5

2- فصل اول ،پروتیین ها (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- فصل اول ،پروتیین ها (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

912

تعداد پسندیدن

14

2-فصل اول قندها و لیپید ها  (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2-فصل اول قندها و لیپید ها (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

1062

تعداد پسندیدن

15

فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - ولوکس و اسپیروژیر (قسمت اول )
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - ولوکس و اسپیروژیر (قسمت اول )

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

329

تعداد پسندیدن

3

2- فصل دوم : پروکاریوت ها زیست دوم (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- فصل دوم : پروکاریوت ها زیست دوم (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

249

تعداد پسندیدن

3

1-فصل اول ،سنتز آبدهی و هیدرولیز (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1-فصل اول ،سنتز آبدهی و هیدرولیز (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

1252

تعداد پسندیدن

15

1-فصل اول ،عناصر بکار رفته در مولکول های زیستی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1-فصل اول ،عناصر بکار رفته در مولکول های زیستی (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

1333

تعداد پسندیدن

18

3-فصل اول قندها ولیپیدها-گلوکز (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3-فصل اول قندها ولیپیدها-گلوکز (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

475

تعداد پسندیدن

10

1- فصل اول ،پروتیین ها (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- فصل اول ،پروتیین ها (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

813

تعداد پسندیدن

17

فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - بافت ماهیچه ای  (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - بافت ماهیچه ای (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

229

تعداد پسندیدن

3

فصل سوم:  سفری در دنیای جانداران - بافت عصبی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - بافت عصبی (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

371

تعداد پسندیدن

3