26 نتیجه
فصل سوم:  سفری در دنیای جانداران - بافت ماهیچه ای  (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - بافت ماهیچه ای (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

286

تعداد پسندیدن

5

فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - بافت پوششی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - بافت پوششی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

272

تعداد پسندیدن

2

فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - بافت پیوندی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - بافت پیوندی (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

279

تعداد پسندیدن

1

فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - بافت پوششی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - بافت پوششی (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

293

تعداد پسندیدن

3

فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - ولوکس و اسپیروژیر (قسمت اول )
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - ولوکس و اسپیروژیر (قسمت اول )

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

411

تعداد پسندیدن

5

فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - بافت ماهیچه ای  (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - بافت ماهیچه ای (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

292

تعداد پسندیدن

4

فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - بافت پیوندی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - بافت پیوندی (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

236

تعداد پسندیدن

1

فصل دوم : سفری به درون سلول (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : سفری به درون سلول (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

404

تعداد پسندیدن

5

عسل های رولدال | مناسب هر سن و سال
آزمون بزرگ گاج
فصل دوم  :  سفری به درون سلول (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : سفری به درون سلول (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

348

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : مولکول های زیستی ،عنکبوت (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مولکول های زیستی ،عنکبوت (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

1560

تعداد پسندیدن

22

فصل اول : مولکول های زیستی ،عنکبوت ( قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مولکول های زیستی ،عنکبوت ( قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

2754

تعداد پسندیدن

48

 فصل دوم : پروکاریوت ها  (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : پروکاریوت ها (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

497

تعداد پسندیدن

7

 فصل دوم : پروکاریوت ها  (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : پروکاریوت ها (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

328

تعداد پسندیدن

4

 فصل دوم : سفری به درون سلول  (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : سفری به درون سلول (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

466

تعداد پسندیدن

7

 فصل دوم: سفری به درون سلول (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: سفری به درون سلول (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

444

تعداد پسندیدن

4

فصل سوم : سفری در دنیای جانداران - بافت عصبی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : سفری در دنیای جانداران - بافت عصبی (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

402

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : عناصر بکار رفته در مولکول های زیستی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : عناصر بکار رفته در مولکول های زیستی (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

1382

تعداد پسندیدن

18

فصل اول : سنتز آبدهی و هیدرولیز (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : سنتز آبدهی و هیدرولیز (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

1284

تعداد پسندیدن

15

فصل اول : قندها و لیپید ها  (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : قندها و لیپید ها (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

1109

تعداد پسندیدن

16

 فصل اول : قندها و لیپیدها(قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : قندها و لیپیدها(قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

1508

تعداد پسندیدن

20

فصل اول : قندها و لیپیدها-سیرشده و سیرنشده-فسفولیپیدها(قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : قندها و لیپیدها-سیرشده و سیرنشده-فسفولیپیدها(قسمت هشتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

1000

تعداد پسندیدن

12

 فصل اول : پروتیین ها (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : پروتیین ها (قسمت یازدهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

616

تعداد پسندیدن

13

فصل اول : پروتیین ها (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : پروتیین ها (قسمت نهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

866

تعداد پسندیدن

17

فصل اول : قندها ولیپیدها-گلوکز (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : قندها ولیپیدها-گلوکز (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

494

تعداد پسندیدن

10